Förordning (1979:283) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1979, m.m.

SFS nr
1979:283
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1233
Upphävd
1991-09-01

1 § I fråga om uppbörd av skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601)
i samband med de ändringar av skattesatserna för fordonsskatt och
kilometerskatt som träder i kraft den 1 juli och den 1 september 1979
gäller följande.

2 § Bestämmelserna i vägtrafikskattekungörelsen (1973:776) tillämpas
vid uppbörd m.m. enligt denna förordning, om annat inte följer av
3-11 §§.

Fordonsskatt

3 § Avser uppbörd av fordonsskatt som äger rum före den 1 september
1979 även tid därefter beräknas skatten för tiden från och med denna
dag enligt de skattesatser som gäller enligt vägtrafikskattelagen
(1973:601) i dess lydelse efter den 31 augusti 1979.

4 § Har före ingången av juni 1979 fordonsskatt för skatteår påförts
för tid efter utgången av augusti 1979 enligt skattesats som gällde
dessförinnan skall tillkommande skattebelopp erläggas för tid från och
med den 1 september 1979 till utgången av skatteåret. För samma tid
skall, om fordonsskatten erlagts, överskjutande skattebelopp
återbetalas.

5 § Innebär lagen (1979:280) om ändring i vägtrafikskattelagen
(1973:601) att fordonsskatten sänks till 1500 kronor eller lägre för
helt år sker uppbörd för den skatteperiod som börjar närmast före den
1 september 1979 under förutsättning att skatten för perioden
överstiger 375 kronor. Nästa ordinarie uppbörd görs under den månad
som skulle utgöra uppbördsmånad för skatteperioden därefter och avser
tiden till utgången av skatteåret.

Innebär lagen, i annat fall än som avses i 4 §, att skatten höjs till
ett belopp överstigande 1500 kronor för helt år sker uppbörd för den
skatteperiod som börjar närmast före den 1 september 1979 under
förutsättning att skatten för perioden överstiger 375 kronor.

Uppgår i fall som avses i första eller andra stycket skatten för den
skatteperiod som börjar närmast före den 1 september 1979 till högst
375 kronor sker uppbörd av skatt för tiden från och med nämnda
skatteperiod till utgången av skatteåret.

6 § Skatt som avses i 4 § förfaller till betalning den 2 juli 1979.

7 § Den som vid ingången av juni månad 1979 är skattskyldig för visst
fordon är skyldig att erlägga tillkommande skatt enligt 4 § och
berättigad till återbetalning av skatt enligt samma paragraf.

8 § Avi med inbetalningskort avseende tillkommande skatt tillställs
den skattskyldige av statens trafiksäkerhetsverk. Har skattskyldig,
som har att erlägga tillkommande skatt, inte erhållit sådan avi, skall
han senast den 25 juni 1979 anmäla detta till länsstyrelse.

Kilometerskatt

9 § Ägare av släpvagn skall, om släpvagnen är kilometerskattepliktig
eller har varit kilometerskattepliktig under någon del av tiden från
föregående ordinarie avstämpling till utgången av juni månad 1979,
senast den 2 juli 1979 lämna uppgift till ledning för beräkning av
kilometerskatt.

10 § Statens trafiksäkerhetsverk sänder blankett för uppgift till
ledning för beräkning av kilometerskatt till ägare av släpvagn som är
kilometerskattepliktig eller som har varit det men på grund av
avställning inte längre är det. Beskattningsmyndigheten sänder sådan
blankett till ägare av släpvagn som första gången blir
kilometerskattepliktig under juni 1979.

11 § Har ägaren inte erhållit blankett enligt 10 § skall han senast
den 25 juni 1979 anmäla detta till länsstyrelse.