Förordning (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.

SFS nr
1979:286
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:539
Upphävd
1988-07-01

Den centrala försöksdjursnämnden

Inledande bestämmelser

1 § För samordning och planering av försöksdjursfrågor finns en
central försöksdjursnämnd. Förordning (1982:554).

2 § Det åligger nämnden särskilt att

1. främja samverkan mellan uppfödare av försöksdjur, forskare,
personal som handhar försöksdjur, djurskyddsorganisationer och
myndigheter,

2. svara för planeringen av försöksdjursverksamheten i landet och
därvid företa åtgärder för att förbättra försöksdjurssituationen,

3. begränsa behovet av försöksdjur bl.a. genom att främja
utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök,

4. följa de djurförsöksetiska nämndernas arbete och bedömning av
frågor om användningen av försöksdjur,

5. till stöd för utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök
fördela medel som ställs till nämndens förfogande samt

6. tillsammans med berörda högskolemyndigheter, statens
veterinärmedicinska anstalt samt berörda myndigheter i övrigt verka
för att de samlade resurserna för försöksdjursverksamheten och därmed
sammanhängande frågor utnyttjas effektivt. Förordning (1982:554).

Organisation

3 § Nämnden består av tretton ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1982:554).

4 § Hos nämnden finns de beredande och rådgivande organ som nämnden
bestämmer. Förordning (1982:554).

5 § Hos nämnden finns en sekreterare. Personal vid universitets- och
högskoleämbetet och statens veterinärmedicinska anstalt som är
anställd för att handlägga uppgifter inom försöksdjurssektorn skall
biträda nämnden. Denna personal utgör nämndens kansli. I övrigt får
nämnden anställa personal i mån av behov och tillgång på medel samt
anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1982:554).

Ärendenas handläggning

6 § Ärenden som ankommer på nämnden avgörs av nämnden i plenum, om
inte nämnden har beslutat annat. Förordning (1982:554).

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst sex andra ledamöter
är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om
möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:794).

8 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden
överlämna åt ordföranden, någon annan ledamot, sådant organ som avses
i 4 §, sekreteraren eller någon annan tjänsteman att avgöra ärenden
som inte är av det slag att prövningen bör ankomma på nämnden.

Överlämnande enligt första stycket får inte avse sådan fråga som
anges i 15 kap. 1 eller 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning
eller i 22 eller 24 § anställningsförordningen (1965:601). Förordning
(1982:554).

9 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på sekreteraren
eller en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller
genom särskilda beslut får dock medges att sådana ärenden som avses i
8 § första stycket avgörs utan föredragning.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som
skall avgöras av nämnden. Förordning (1982:554).

10 § har upphävts genom förordning (1986:794).

11 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena. Förordning (1982:554).

Tjänstetillsättning m.m.

12 § Ordföranden, vice ordföranden och de övriga ledamöterna förordnas
av regeringen för högst tre år. Efter förslag av vardera
socialstyrelsen, universitets- och högskoleämbetet,
lantbruksstyrelsen, statens veterinärmedicinska anstalt, medicinska
forskningsrådet samt naturvetenskapliga forskningsrådet utses sex
ledamöter. Förordning (1982:554).

13 § Tjänster vid nämnden tillsätts av nämnden. Förordning
(1982:554).

m.m.

14 § Nämnden skall efter samråd med de förvaltande myndigheterna
meddela föreskrifter i fråga om de anslag som beviljas av nämnden.
Föreskrifterna skall innehålla bestämmelser om de uppgifter som skall
lämnas när anslag söks och om villkoren för disposition och
redovisning av anslagen samt om skyldighet för mottagaren att till
nämnden avge redogörelse för den verksamhet för vilken anslag lämnas.
Förordning (1982:554).

15 § Nämndens beslut i frågor om anslag får inte överklagas.
Förordning (1982:554).

De djurförsöksetiska nämnderna

16 § I varje högskoleregion finns en djurförsöksetisk nämnd med
uppgift att pröva den tillämnade användningen av djur i verksamhet som
avses i 12 § första stycket lagen (1944:219) om djurskydd. Vid
prövningen skall hänsyn tas till å ena sidan djurförsökets betydelse
och å andra sidan lidandet för djuren.

Nämndena har en rådgivande funktion och skall biträda dem som leder
djurförsöken med råd.

Nämnderna skall skyndsamt underrätta miljö- och hälsoskyddsnämnden om
prövningen. Förordning (1983:628).

17 § I varje nämnd skall ingå lika många lekmän, forskare och
representanter för personal som handhar försöksdjur. Bland lekmännen
skall ingå representanter för djurskyddsorganisationer.

Antalet ledamöter bestäms av lantbruksstyrelsen. Ledamöterna utses av
lantbruksstyrelsen för högst tre år i sänder.

Bland ledamöterna utser lantbruksstyrelsen ordförande och vice
ordförande.

18 § Närmare föreskrifter om nämndernas organisation och om
handläggningen av ärenden meddelas av lantbruksstyrelsen.

Särskilda bestämmelser

19 § Bestämmelserna i 12 § första stycket lagen (1944:219) om
djurskydd gäller inte för högskolan eller sådant forskningsinstitut,
laboratorium eller sjukhus, som drivs av staten, landstingskommunerna,
kommunerna eller aktiebolaget Svensk laboratorietjänst.

Vid sådan institution eller inrättning som anges i försti stycket
skall finnas en föreståndare som ansvarar för sådan verksamhet som
avses i 12 § första stycket lagen om djurskydd. Är föreståndaren inte
legitimerad läkare, legitimerad veterinär, legitimerad tandläkare
eller apotekare skall han vara godtagen av lantbruksstyrelsen för
uppgiften i fråga. Förordning (1982:554).

20 § Lantbruksstyrelsen får meddela föreskrifter om avsteg från eller
för särskilt fall medge undantag från bestämmelserna om uppfödning av
försöksdjur enligt 12 § andra eller tredje stycket lagen (1944:219) om
djurskydd.

21 § Innan ett operativt ingrepp som avses i 12 § första stycket lagen
(1944:219) om djurskydd av någon betydelse företas på ett varmblodigt
djur skall djuret bedövas. Är det nödvändigt med hänsyn till ändamålet
med ingreppet, får detta dock göras med ofullständig bedövning eller
utan bedövning. I sådant fall skall, om det är möjligt, smärtstillande
eller lugnande medel användas för att begränsa djurets lidande.

22 § Den som vidtar åtgärd som avses i 12 § första stycket lagen
(1944:219) om djurskydd skall enligt de bestämmelser som meddelas av
lantbruksstyrelsen föra dels förteckning över inköp av djur, dels
journal över åtgärderna (försöksjournal).

Ansvar m.m.

23 § Lokaler för försöksdjur får inte uppföras, byggas till eller byggas
om utan att lantbruksstyrelsen på förhand har godkänt lokalerna från
djurskyddssynpunkt. Detsamma gäller när en befintlig lokal ändras på ett
sätt som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt eller när en
lokal som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds
som lokal för försöksdjur.

Närmare föreskrifter om sådana lokaler för försöksdjur meddelas av
lantbruksstyrelsen. Förordning (1987:180).

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 21 eller 23 §
eller mot någon föreskrift som lantbruksstyrelsen har meddelat med
stöd av denna förordning döms till böter, om inte gärningen är belagd
med straff enligt brottsbalken. Förordning (1982:554).

25 § Lantbruksstyrelsens beslut enligt denna förordning överklagas hos
regeringen genom besvär.