Förordning (1979:288) om införsel av djursperma m.m.

SFS nr
1979:288
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:56
Upphävd
1992-03-01

1 § Levande sperma av djur, befruktade ägg av djur för överföring mellan
hondjur samt juvenila stadier och ägg av bin får inte föras in i landet
utan tillstånd av statens jordbruksverk. Förordning (1991:1313).

2 § Oförtullad vara som avses i 1 § får inte utan medgivande av
jordbruksverket tas om hand på sådant sätt som avses i 8 § första
stycket 2 tullagen )1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om
transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.
Förordning (1991:1313).

3 § Om påföljd för olovlig införsel av sperma och ägg, som avses i 1 §,
och för försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff
för varusmuggling.

Gods som förklarats förverkat enligt lagen om straff för varusmuggling
skall förstöras genom åklagarens eller tullmyndighetens försorg.

4 § Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos
kammarrätten. Förordning (1991:1313).

Övergångsbestämmelser

1990:851

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.