Förordning (1979:291) om tolktaxa

SFS nr
1979:291
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1979-05-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1128

Ersättning till tolk vid allmän domstol, allmän
förvaltningsdomstol, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen,
arrendenämnd, hyresnämnd, Statens va-nämnd, åklagarmyndighet,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten
ska betalas enligt taxa som fastställs av Domstolsverket.
Taxan fastställs efter samråd med Åklagarmyndigheten,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och
Kronofogdemyndigheten.

Första stycket gäller inte ersättning för skriftlig
översättning. Förordning (2014:1128).