Förordning (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt

SFS nr
1979:293
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1355

1 § Kammarkollegiet prövar frågor som avses i 42 § lagen
(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, med
undantag av stämpelskatt för förvärv av skepp och inteckning i
skepp eller luftfartyg.

Kammarkollegiets beslut enligt första stycket får överklagas
till regeringen. Förordning (2006:1355).

2 § har upphävts genom förordning (1984:408).

3 § Om en fråga som avses i 1 § är av principiell betydelse,
skall kammarkollegiet överlämna ärendet med eget yttrande till
regeringen för avgörande. Förordning (1984:408).