Förordning (1979:296) med instruktion för importkontoret för u-landsprodukter

SFS nr
1979:296
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1979-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:364
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på importkontoret för u-landsprodukter.

Uppgifter

2 § Importkontoret har till uppgift att främja import till Sverige från
u-länder för att öka dessa länders exportintäkter och därigenom bidra
till deras utveckling.

3 § Det åligger importkontoret särskilt

att bistå u-länder med information och handledning beträffande
kommersiella avsättningsmöjligheter och marknadsförhållanden i Sverige
samt förmedling av kontakter med den svenska marknaden och svenska
företag,

att i frågor av handels- eller biståndspolitisk betydelse samråda med de
myndigheter som berörs,

att vara svensk kontaktpunkt med UNCTAD/GATT:s Internationella
handelscentrum (ITC) i konkreta frågor rörande avsättning av
u-landsprodukter på den svenska marknaden.

4 § Uppkommer en principiell utrikes-, handels eller biståndspolitisk
fråga av större vikt, skall den underställas regeringens prövning.

5 § För uppdrag som importkontoret utför och som medför kostnader som
kontoret inte bör svara för får kontoret ta ut ersättning enligt de
riktlinjer som regeringen bestämmer.

Organisation

6 § Importkontoret leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en
direktör och högst sju andra ledamöter. Bland ledamöterna utser
regeringen en ordförande.

7 § Direktören är chef för kontoret.

8 § Hos importkontoret finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får kontoret anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 § Ärendena avgörs av styrelsen.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får styrelsen lämna över
till ordföranden, till direktören eller till annan som tjänstgör hos
importkontoret att avgöra ärenden som inte är av det slag att de behöver
prövas av styrelsen.

Yttranden i ärenden som skall underställas regeringen beslutas alltid av
styrelsen.

10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och fyra andra ledamöter,
bland dem direktören, är närvarande. När ärenden av större vikt
handläggs, bör samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:808).

11 § Styrelseärenden avgörs efter föredragning som ankommer på
direktören eller särskilt förordnad föredragande.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att
ärenden som handläggs enligt 9 § andra stycket avgörs utan föredragning.

Ordföranden eller direktören får själv ta över beredningen och
föredragningen av styrelseärenden. Förordning (1986:808).

12 § Ordföranden, direktören eller, efter beslut av direktören, annan
som tjänstgör hos importkontoret får fordra in förklaring, upplysning
eller yttrande i ärenden hos importkontoret.

Tjänstetillsättning m.m.

13 § Direktören förordnas av regeringen för högst fem år.

Andra tjänster tillsätts av importkontoret.

14 § Andra styrelseledamöter än direktören förordnas av regeringen för
högst tre år.

Förordnande att vara ordförande meddelas för högst tre år.

Överklagande

15 § Importkontorets beslut i ärenden som avses i 2 och 3 §§ får inte
överklagas.