Förordning (1979:3) med instruktion för värnpliktsnämnden

SFS nr
1979:3
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1979-01-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1037
Upphävd
1988-12-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 3) samt
15 och 16 §§, tillämpas på värnpliktsnämnden.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan nämndens
ordförande och i övrigt chefen för nämndens kansli. Förordning
(1981:917).

Uppgifter

2 § Nämnden handlägger ärenden som avses i

1. 21, 22 och 29 §§ värnpliktslagen (1941:967),

2. 22 § första stycket lagen (1966:413) om vapenfri tjänst och 13 §
andra stycket kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria
tjänstepliktiga,

3. 32 § andra stycket civilförsvarskungörelsen (1960:377) och 15 §
tredje stycket förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning
inom civilförsvaret,

4. 3 § förordningen (1986:616) om beredskapspolisen. Förordning
(1986:705).

3 § Nämnden skall varje år före den 1 april avge berättelse till chefen
för försvarsdepartementet om sin verksamhet under det senaste
kalenderåret.

Organisation

4 § Hur nämnden skall vara sammansatt föreskrivs i 30 § värnpliktslagen
(1941:967).

5 § Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en chef.

Hos nämnden är i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för
särskilda uppdrag. Förordning (1981:917).

6 § I 30 § värnpliktslagen (1941:967) finns bestämmelser om handläggning
av ärenden enligt värnpliktslagen. Dessa bestämmelser tillämpas också
när nämnden avgör andra ärenden. I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning och 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns
dock särskilda bestämmelser om omröstning i vissa frågor.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt
ordföranden eller chefen för kansliet att avgöra följande slag av
ärenden:

1. Ärenden när ett överklagande har återkallats.

2. Andra slag av ärenden med två undantag. Undantagna är dels de ärenden
som avses i 2 §, dels ärenden som är av det slag att de bör avgöras
enligt bestämmelserna i 30 § värnpliktslagen. Förordning (1987:112).

7 § Nämnden skall sammanträda i Stockholm, om det inte finns särskilda
skäl för att den sammanträder på annan ort.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning eller efter muntlig förhandling.
I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges, att
ärenden som handläggs enligt 6 § andra stycket avgörs utan föredragning.
Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för kansliet eller på en
särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som handläggs enligt 30 § värnpliktslagen
(1941:967).

Chefen för kansliet har rätt att närvara när ett ärende föredras av
annan. Förordning (1981:917).

9 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:898).

10 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos
nämnden.

Tjänstetillsättning

11 § Hur ledamöter i nämnden skall förordnas föreskrivs i 30 §
värnpliktslagen (1941:967).

Tjänster tillsätts och annan personal antas av nämnden.