Förordning (1979:305) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela föreskrifter i fråga om mervärdeskatt i visst fall

SFS nr
1979:305
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1979-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:714
Upphävd
1996-07-01

Regeringen bemyndigar riksskatteverket att meddela föreskrifter för
tillämpningen av punkt 14 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1979:304) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.