Förordning (1979:319) om statligt stöd till energiforskning

SFS nr
1979:319
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1979-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:819
Upphävd
1987-08-15

Allmänna bestämmelser

1 § För att främja forskning, utvecklingsarbete och
uppfinnarverksamhet inom energiområdet lämnas stöd enligt denna
förordning till den som bedriver eller ämnar bedriva sådan
verksamhet.

Stödet utgår i mån av tillgång på medel inom ramen för det av
riksdagen beslutade Huvudprogram Energiforskning. Förordningen gäller
dock endast stöd som utgår inom de program inom huvudprogrammet för
vilka programansvarigt organ har utsetts.

Vid stödgivningen skall hänsyn även tas till projektens betydelse för
industriutvecklingen, varvid de industripolitiska effekterna av
verksamheten skall beaktas såväl avseende en framtida industriell
produktion som möjligheterna till export. Förordning (1985:633).

Programansvariga organ m.m.

2 § Frågor om stöd prövas av det organ som har programansvar för
program eller delprogram inom Huvudprogram Energiforskning enligt
följande:

Program Programansvarigt organ

Program 1. energianvändning i in- styrelsen för teknisk
dustriella proceser utveckling
Delprogram
Massa och papper
Järn och stål
Gemensamma energitekniker

Program 2. Energianvändning för trans-
porter och samfärdsel
Delprogram
Åtgärder i transportsystemet Transportforsknings-
beredningen
Energianvändning i fordon Styrelsen för teknisk
utveckling

Program 3. Energianvändning för Statens råd för bygg-
bebyggelse nadsforskning
Delprogram
Solvärmeteknik
Värmepumpar
Naturvärme
Värmelagring
Värmedistribution
System- och genomförande-
frågor

Program 4. Energitillförsel
Delprogram
Skogsbränslen Statens energiverk
Torvbränslen
Energiodlingsbränslen
Bränsleförädling
Förbränningsanläggningar
Vindenergi
Elproduktionsteknik
Fjärrvärme och värmeeffek-
tivisering
Teknikbevakning Energiforsknings-
nämnden

Program 5. Övrig långsiktig forskning
och grundforskning
Delprogram
Energirelaterad grundforsk- Naturvetenskapliga
ning forskningsrådet,
Styrelsen för teknisk
utveckling,
Studsvik Energiteknik
AB,
Ny kärnteknik Energiforsknings-
nämnden
Allmänna energisystemstudier Energiforsknings-
nämnden

Beslut om stöd skall i vissa fall, enligt närmare föreskrifter av
regeringen, underställas regeringen för godkännande. Förordning
(1984:640).

Stödformer m.m.

3 § Stödet utgår som bidrag, anslag, uppdrag, beställning eller i
annan med hänsyn till syftet med stödet lämplig form. Om stödet avser
ett för låneformen lämpat ändamål, får det lämnas i form av lån.

4 § Vid prövning av frågan om stöd skall utgå skall beaktas både de
tekniska möjligheterna att genomföra arbetet med åsyftat resultat och
möjligheterna att nyttiggöra resultatet.

Stöd får inte lämnas med större belopp än som behövs för att syftet
med stödet skall nås.

Allmänna stödvillkor

5 § Stödet skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till
ändamålet med stödet eller av annan anledning.

Om stödmedel skall användas för att inköpa utrustning av större
omfattning eller för att uppföra anläggning, skall föreskrifter
meddelas om vad som skall gälla i fråga om ägaransvar och ansvar för
förvaltning av utrustningen eller anläggningen. Endast om särskilda
skäl föreligger bör sådant ansvar utövas av programansvarigt organ.
Särskilt bör beaktas att programansvarigt organ, sedan det arbete som
avses med stödet har avslutats, inte bör äga eller förvalta sådan
utrustning eller anläggning.

6 § Som villkor för stöd skall, om ej annat följer av 7 §, gälla att
stödmottagaren samtycker till att resultatet får göras offentligt och
allmänt tillgängligt.

7 § Om eftergift av kravet på offentliggörande och tillgänglighet kan
väntas underlätta att resultatet av ett projekt utnyttjas
kommersiellt, får stöd till projektet ges utan villkor om
offentliggörande och tillgänglighet. En förutsättning är dock att
eftergiften kan väntas leda till att det energipolitiska utbytet för
samhället påtagligt ökas eller tidigareläggs. Stödet skall då, om inte
särskilda skäl föreligger, ges med förbehåll att den sökande själv
bidrar med viss del av kostnaden. Vidare skall stödet då normalt ges
med förbehåll att det jämte ränta, beräknad som för lån enligt 9 §
andra stycket, skall återbetalas såvida inte uppgörelse om ersättning
till stödgivaren i form av royalty eller annan löpande avgift
träffats. Om så befinns lämpligt, främst i samband med upphandling av
försöksanläggning, får återbetalningsskyldigheten begränsas till den
del av stödet som avser utvecklingsarbete.

Återbetalningsskyldigheten skall efterges, om stödmottagaren visar att
projektets resultat varken har gett eller kan väntas ge ekonomiskt
utbyte för stödmottagaren av mer än begränsad omfattning. Som villkor
för eftergift av skyldighet att återbetala stöd skall gälla att
stödmottagaren inte motsätter sig att resultatet får göras offentligt
och allmänt tillgängligt.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte stöd som lämnas av
transportforskningsberedningen eller statens råd för
byggnadsforskning. Förordning (1984:640).

8 § Visar det sig att projekt till vilket har utgått stöd utan
förbehåll om återbetalning enligt 7 § medför betydande ekonomiskt
utbyte för stödmottagaren, kan denne åläggas att återbetala stödet
jämte ränta beräknad som för lån enligt 9 § andra stycket. Detta
gäller dock inte om annat har föreskrivits i beslutet om stöd.

Särskilda bestämmelser om lån

9 § Ett lån skall betalas åter inom viss tid enligt en plan som
fastställs när lånet beviljas. Återbetalningsvillkoren skall bestämmas
med hänsyn till syftet med lånet, låntagarens ekonomiska ställning och
övriga ekonomiska omständigheter.

Ränta utgår från dagen för utbetalningen till låntagaren. Räntesatsen
skall vara densamma som i allmänhet tillämpas för industrigarantilån
med rörlig räntefot enligt förordningen (1978:507) om
industrigarantilån med tillägg som motsvarar avgift för sådant lån
enligt 11 § andra stycket nämnda förordning. Om särskilda skäl
föreligger får stödgivaren bestämma annan räntesats.

Återbetalning av stödmedel m.m.

10 § Stödmedel får återkrävas om

1. medlen har utbetalats till följd av att stödmottagaren har lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller förtigit något
förhållande av betydelse för beslutet om stöd,

2. medlen har använts på ett sätt som uppenbarligen strider mot syftet
med stödet eller

3. stödmottagaren i väsentlig mån åsidosätter någon bestämmelse eller
något villkor som gäller för stödet.

11 § Beslut som innebär att stödmedel helt eller delvis skall
återbetalas får inte meddelas sedan tio år förflutit från det
stödgivaren har erhållit redovisning av hela det arbete som stödet har
avsett.

Tillsyn m.m.

12 § Stödgivaren skall i behövlig omfattning följa verksamhet till
vilken stöd har utgått och därvid utöva tillsyn över att gällande
bestämmelser och villkor iakttas.

13 § Den som utövar verksamhet till vilken stöd utgår enligt denna
förordning skall, enligt närmare föreskrifter i beslutet om stöd,
lämna redovisning för verksamheten och bereda den stödgivaren utser
tillfälle att granska verksamheten samt därvid lämna de uppgifter om
verksamheten som begärs.

14 § Beslut i ärende om stöd enligt denna förordning får inte
överklagas.

15 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning
meddelas av de organ som har att pröva fråga om stöd såvitt avser
deras ansvarsområde enligt 2 §.

Övergångsbestämmelser

1987:819

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1987.

Genom förordningen upphävs förordningen (1979:319) om statligt stöd till
energiforskning.

Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om stöd som har beviljats
före ikraftträdandet.