Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
1979:321
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1657

1 § De procenttal med vilka bidragsbelopp skall ändras enligt
4 § lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
fastställs av Försäkringskassan. Förordning (2004:949).

2 § Försäkringskassan ska, så snart det har fastställts ett
nytt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, pröva om bidragsbeloppen ska ändras.
Förordning (2010:1657).

3 § Försäkringskassan ska underrätta Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten om sitt beslut.
Förordning (2010:225).