Förordning (1979:323) om tillämpning av en överenskommelse den 23 februari 1978 angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet

SFS nr
1979:323
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:1184

Den överenskommelse angående tillämpning av konventionen den 27
februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social
trygghet, som undertecknades den 23 februari 1978, har trätt i kraft
den 8 maj 1979 och skall lända till efterrättelse här i riket.

Överenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och tysk text som
bilaga.

Bilaga

Överenskommelse
angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan
Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social
trygghet

Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Tysklands
regering har med stöd av artikel 33 första stycket i konventionen den
27 februari 1976 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken
Tyskland om social trygghet, i det följande benämnd “konventionen”,

överenskommit om följande:

AVDELNING I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I följande bestämmelser används de i konventionen förekommande
uttrycken i deras där angivna betydelse.

Artikel 2

De enligt konventionens artikel 33 andra stycket inrättade
förbindelseorganen har att inom ramen för sin behörighet lämna berörda
personer allmän information om rättigheter och skyldigheter enligt
konventionen.

Artikel 3

De enligt konventionens artikel 33 andra stycket inrättade
förbindelseorganen och de enligt denna överenskommelse artikel 11
andra stycket behöriga försäkringsorganen träffar var och en inom sitt
behörighetsområde och under medverkan av de behöriga myndigheterna
överenskommelse om sådan administrativa åtgärder som är nödvändiga och
ändamålsenliga för konventionens tillämpning. Konventionens artikel 33
första stycket berörs ej.

Artikel 4

1. De i konventionens artikel 27 första stycket angivna organen skall
inom ramen för sin behörighet till varandra och till berörda personer
lämna de uppgifter och tillhandahålla den bevisning som behövs för att
trygga de berörda personernas rättigheter och skyldigheter enligt den
i konventionens artikel 2 första stycket angivna lagstiftningen,
enligt konventionen och enligt denna överenskommelse.

2. Är någon enligt den i konventionens artikel 2 första stycket
angivna lagstiftningen, enligt konventionen eller enligt denna
överenskommelse skyldig att till försäkringsorgan eller annat organ
lämna uppgift om angivna förhållanden, gäller denna skyldighet även
med avseende på motsvarande förhållanden som föreligger inom den andra
fördragsslutande statens territorium eller enligt dess rätt. Detsamma
gäller i det fall någon är skyldig att förebringa viss bevisning.

Artikel 5

1. I de fall som avses i konventionens artiklar 6 och 10 lämnar
behörigt försäkringsorgan inom den stats territorium, vars
lagstiftning skall vara tillämplig, den person varom fråga är på
begäran ett intyg att han omfattas av denna lagstiftning.

2. I Förbundsrepubliken Tyskland utfärdar försäkringsorganet för
sjukförsäkringen nämnda intyg också för övriga försäkringsgrenar.
Omfattas en person enbart av yrkesskadeförsäkringen, utfärdar det
behöriga försäkringsorganet för yrkesskadeförsäkringen intyget.

3. I Sverige utfärdas nämnda intyg vid tillämpning av artikel 6 i
konventionen av den allmänna försäkringskassan eller
riksförsäkringsverket, och vid tillämpning av artikel 10 i konventionen
av riksförsäkringsverket. Förordning (1991:1184).

Artikel 6

Kontantförmåner utbetalas till mottagare inom den andra
fördragsslutande statens territorium utan förmedling av förbindelse
organ i denna stat. Konventionens artikel 17 andra stycket och artikel
21 andra stycket berörs ej.

AVDELNING II

Särskilda bestämmelser

Kapitel 1. Sjukförsäkring

Artikel 7

I den mån någon är skyldig att anmäla till det behöriga
försäkringsorganet att arbetsoförmåga föreligger eller har upphört kan
denna anmälan vid tillämpning av konventionens artikel 17 också göras
hos försäkringsorganet för vistelseorten. Detta skall omgående
underrätta det behöriga försäkringsorganet.

Artikel 8

1. Begär någon, som är berättigad till sjukvårdsförmåner enligt
lagstiftningen i en fördragsslutande stat, sjukvårdsförmåner enligt
konventionens artiklar 13 och 16 i den andra fördragsslutande staten,
kan försäkringsorganet för vistelseorten begära att han överlämnar ett
intyg som utvisar att rätt till sjukvårdsförmåner föreligger enligt
den förstnämnda statens lagstiftning. Tyskt försäkringsorgan som
erhåller här avsett intyg betraktas i fortsättningen som försäkrings
organ för vistelseorten även om personen i fråga skulle komma att
vistas inom ett annat försäkringsorgans område, såvida icke det senare
organet erhåller ett nytt intyg.

2. Den som enligt den tyska lagstiftningen är att betrakta som
familjemedlem är berättigad att erhålla sjukvårdsförmåner enligt
konventionens artiklar 14 och 16 i Förbundsrepubliken Tyskland.
Förutsättning är härvid att rätt till sjukvårdsförmåner skulle har
förelegat för familjemedlemmen i denna hans egenskap enligt tysk
lagstiftning om den i konventionens artikel 14 avsedde personen hade
varit sjukförsäkrad enligt denna lagstiftning. Familjemedlemmen skall
till försäkringsorganet för bosättningsorten överlämna intyg att han
är medlem av en i Sverige bosatt och enligt svensk lagstiftning
försäkrad persons familj. Försäkringsorganet för bosättningsorten
underrättas av det svenska behöriga försäkringsorganet när
försäkringen upphör.

3. För att erhålla sjukvårdsförmåner enligt konventionens artikel 15 i
Förbundsrepubliken Tyskland överlämnar den som uppbär eller har ansökt
om pension enbart enligt den svenska lagstiftningen till
försäkringsorganet för bosättningsorten ett intyg härom från det
svenska behöriga försäkringsorganet. Det svenska organet underrättar
organet för bosättningsorten när pensionsutbetalningen upphör eller
ansökan om pension avslås.

4. Har intyg enligt första – tredje styckena ej kunnat företes hos
försäkringsorganet för vistelseorten i rätt tid, skall på den
berättigades begäran vid senare företeende av intyget nämnda organ
ersätta de kostnader som uppstått. Ersättningens storlek motsvarar vad
försäkringsorganet skulle ha utgivit om intyget hade företetts hos
försäkringsorganet för vistelseorten i rätt tid.

5. Den som enligt punkt 8 a) i slutprotokollet till konventionen efter
upphörande av inskrivning i den svenska allmänna försäkringskassan
frivilligt fortsätter försäkringen enligt den tyska lagstiftningen om
sjukförsäkring skall på anfordran av det tyska sjukförsäkringsorganet
förete intyg om när han var sjukförsäkrad enligt svensk lagstiftning.

Artikel 9

För försäkringsplikt i den tyska sjukförsäkringen beaktas försäkrings
perioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning i den mån de icke
sammanfaller med försäkringsperioder enligt den tyska lagstiftningen.

Kapitel 2. Yrkesskadeförsäkring

Artikel 10

1. Beträffande yrkesskadeanmälan tillämpas den fördragsslutande stats
lagstiftning enligt vilken försäkringen gäller.

2. Anmälan görs hos det behöriga försäkringsorganet. Detta underlättar
omgående försäkringsorganet för vistelseorten. Anmälan kan även göras
hos det senare organet. Detta översänder anmälningen omgående till det
behöriga försäkringsorganet.

Kapitel 3. Pensionsförsäkring

Artikel 11

1. I den mån föreskrifter härom ej redan finns i den tyska
lagstiftningen skall inom pensionsförsäkringen för arbetare det för
denna försäkring inrättade förbindelseorganet vara behörigt att
fastställa förmåner, med undantag för medicinska, arbetsvårdande och
kompletterande rehabiliteringsförmåner, när

a) försäkringsperioder har fullgjorts eller är tillgodoräkningsbara
enligt både tysk och svensk lagstiftning eller

b) den berättigade är bosatt inom Konungariket Sveriges territorium
eller

c) den berättigade är svensk medborgare och bosatt utanför de
fördragsslutande staternas territorier.

2. Särskilda inrättningars behörighet berörs ej.

Artikel 12

För tillämpningen av konventionens artikel 22 sjätte stycket gäller
följande:

Barntillägg eller det belopp, med vilket barnpension förhöjes, utges
enligt de normer som gäller i innerstatlig rätt, när rätt till pension
föreligger utan åberopande av första stycket och barntillägg eller
barnpension icke utgår enligt den svenska lagstiftningen. I annat fall
utges barntillägget eller det belopp, varmed barnpensionen höjs, med
hälften av vad som skulle följa av innerstatlig rätt.

Artikel 13

De i konventionens artikel 33 andra stycket och i denna
överenskommelses artikel 11 angivna försäkringsorganen skall årligen
per den 31 december sammanställa statistik över utbetalningar som
gjorts till den andra fördragsslutande statens territorium.
Statistiken skall såvitt möjligt innehålla efter pensionens art
fördelade uppgifter över pensioners och kapitalutbetalningars antal
och totalbelopp. Statistiken utväxlas.

AVDELNING III

Övrigt

Artikel 14

Sammanträffar utbetalning av sjukpenning enligt lagstiftningen i den
ena fördragsslutande staten med utbetalning av pension enligt
lagstiftningen i den andra fördragsslutande staten, skall
konventionens artikel 35 första stycket ha motsvarande tillämpning.

AVDELNING IV

Slutbestämmelser

Artikel 15

Denna överenskommelse gäller även för Land Berlin, såvida icke
Förbundsrepubliken Tysklands regering till Konungariket Sveriges
regering avger en motsatt förklaring inom tre månader efter denna
överenskommelses ikraftträdande.

Artikel 16

Denna överenskommelse träder i kraft så snart de båda regeringarna
meddelat varandra att erforderliga förutsättningar enligt nationell
rätt föreligger för dess ikraftträdande. Den skall tillämpas från och
med dagen för konventionens ikraftträdande.

SOM SKEDDE i Bonn den 23 februari 1978 i två originalexemplar,
vartdera på svenska och tyska språken, vilka båda texter äger lika
vitsord.

För Konungariket Sveriges regering
F