Förordning (1979:34) med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten

SFS nr
1979:34
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1979-01-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:371
Upphävd
1988-07-01

Uppgifter m.m.

1 § Delegationen för samordning av havsresursverksamheten skall verka
för samordning av svensk verksamhet, som innefattar utnyttjande, skydd
eller utforskande av havet eller som annars har anknytning till havet.
Delegationen skall också verka för att havsresursverksamhet såväl vid
myndigheter och organisationer som inom svenskt näringsliv främjas och
stöds.

Det åligger därvid delegationen att hålla sig väl underrättad om
samhällets och enskildas havsanknutna aktiviteter i Sverige samt att
fortlöpande följa den internationella havsresursverksamheten.

2 § Det åligger delegationen särskilt att

1. för regeringen lägga fram ett med beaktande av den fysiska
planeringen och i samverkan med berörda intressenter upprättat förslag
till övergripande program för svensk havsresursverksamhet och, när
sådant program föreligger, fortlöpande föreslå de ändringar i programmet
som delegationen finner påkallade,

2. lämna underlag för regeringens och myndigheternas ställningstaganden
i frågor som rör utnyttjande eller skydd av havet,

3. med beaktande av miljövårdens krav verka för en långsiktig
hushållning med Sveriges naturresurser till lands och havs,

4. verka för samordning av havsanknuten forskning och utveckling,
sammanställa och tillhandahålla information om planerade och pågående
projekt samt verka för att forsknings- och utvecklingsresultat kommer
till nytta,

5. insamla och sammanställa information om befintlig teknisk utrustning
för havsresursändamål samt med beaktande av praktiska behov förmedla
denna information,

6. verka för internationellt samarbete på havsresursområdet.

3 § har upphävts genom förordning (1984:612).

4 § Delegationen skall på begäran tillhandagå myndigheter,
organisationer och svenskt näringsliv med de upplysningar och det
biträde som den kan lämna. Av andra myndigheter har den rätt att för sin
verksamhet få de upplysningar och det biträde som kan lämnas av
myndigheterna.

5 § Delegationen skall hos regeringen föreslå de författningsändringar
eller andra åtgärder avseende havsresursverksamhet som den anser
påkallade eller i övrigt lämpliga.

6 § Delegationen skall varje år före den 1 september till regeringen
avge förslag till anslagsframställning för nästa budgetår hos riksdagen.

Organisation

7 § Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och högst
fjorton andra ledamöter, som förordnas av regeringen för högst tre år.
För ledamöterna finns personliga ersättare, som förordnas av regeringen
för högst tre år. Förordning (1987:546).

8 § Hos delegationen finns ett kansli. Kansliet förestås av en
kanslichef.

I kansliet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller
andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov
och tillgång på medel.

Tjänst som kanslichef tillsätts av regeringen. Övriga tjänster
tillsätts av delegationen. Förordning (1981:593).

9 § För beredning av frågor inom delegationens verksamhetsområde kan
delegationen inrätta arbetsgrupper. Förordning (1981:593).

Ärendenas handläggning

10 § Delegationen är beslutför när minst hälften av ledamöterna,
däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ärenden
av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Delegationen får överlåta åt kanslichefen att avgöra ärende eller grupp
av ärenden, som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma
på delegationen i plenum. Förordning (1986:815).

11 § Delegationen sammanträder så ofta ordföranden finner det behövligt
eller när någon av delegationens övriga ledamöter eller kanslichefen
begär det.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på särskilt
förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får
medges att ärenden som handläggs enligt 10 § sista stycket avgörs utan
föredragning.

13 § Vid delegationens sammanträden förs protokoll. Protokollet justeras
av ordföranden. Förordning (1986:815).

Övriga bestämmelser

14 § Ordföranden skall tillse att delegationens arbete bedrivs i
föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

15 § I skrivelse från delegationen till regeringen eller
departementschef skall anges vem som fattat det beslut skrivelsen avser
eller i övrigt närvarit vid den slutliga handläggningen av ärendet och
vem som har varit föredragande. Har skiljaktig mening förekommit skall
den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.