Lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

SFS nr
1979:357
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:585

1 § Med dyrkverktyg avses i denna lag sådana föremål som är
särskilt
utformade för att ersätta nycklar vid öppnande av lås.

2 § Yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg får bedrivas
endast efter till-stånd. Sådan försäljning får ske endast
till den som i sitt yrke eller annars har ett beaktansvärt
behov av dyrkverktyg och skäligen kan antas inte komma att
missbruka dem.

Tillstånd får ges åt den som har gjort sig känd för
ordentlighet och pålitlighet och som kan antas komma att
bedriva försäljningen i enlighet med vad som har sagts i
första stycket. I fråga om juridiska personer ska det för
verksamheten finnas en föreståndare som tillståndsmyndigheten
har godkänt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
försäljningen. Lag (2014:585).

3 § Frågor om tillstånd prövas av Polismyndigheten.
Lag (2014:585).

4 § Tillstånd meddelas för viss tid eller tills vidare och kan
förbindas med särskilda villkor.

Tillstånd får återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt någon be
stämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som har
meddelats med stöd av lagen eller om förutsättningarna för tillståndet
annars inte längre föreligger.

5 § Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen efterlevs.

Tillsynen ska utövas så, att den inte vållar större kostnad
eller olägenhet än som är nödvändig. Lag (2014:585).

6 § Den som har tillstånd enligt denna lag är skyldig att på
begäran av Polismyndigheten lämna de upplysningar,
handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen.
Lag (2014:585).

7 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bedriver yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg utan tillstånd
eller utan att godkänd föreståndare finns,

2. bryter mot föreskrift som avses i 2 § tredje stycket eller mot
villkor enligt 4 § första stycket,

3. underlåter att fullgöra skyldigheten enligt 6 § eller lämnar
oriktig uppgift vid fullgörandet.

I ringa fall döms inte till straff.

8 § Polismyndighetens beslut får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag som rör annat än återkallelse av
tillstånd gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Om det
finns särskilda skäl får det förordnas att beslut om
återkallelse av tillstånd ska gälla omedelbart.
Lag (2014:585).

9 § Har upphävts genom lag (1980:253).

Övergångsbestämmelse

1995:1704

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

2014:585

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.