Förordning (1979:363) om skatteutjämningsbidrag

SFS nr
1979:363
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:494
Upphävd
1988-07-01

1 § Riksskatteverket skall meddela närmare föreskrifter för

1. statistiska centralbyråns tillämpning av 8 och 9 §§ lagen (1979:362)
om skatteutjämningsbidrag,

2. länsskattemyndigheternas tillämpning av samma lag. Förordning
(1986:1368).

2 § Statistiska centralbyrån skall året före bidragsåret

1. för varje landstingskommun och kommun beräkna tillägg till eller
avdrag från grundgarantin på grund av kostnader för åldersstruktur
enligt 7 § lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. Tillägg för
befolkningsminskning görs för kommun enligt 7 § samma lag. Tilläggen och
avdragen skall anges i procent av medelskattekraften och avrundas till
närmast hela tal,

2. tillställa respektive länsskattemyndighet uppgift om tillförsäkrad
skattekraft enligt 7 och 8 §§ samma lag senast den 25 augusti,

3. tillställa länsskattemyndigheterna preliminär uppgift om
medelskattekraften enligt 2 § samma lag senast den 25 augusti.

Statistiska centralbyrån skall tidigast möjligt offentliggöra sitt
beslut enligt 12 § samma lag och underrätta länsskattemyndigheterna om
beslutet. Förordning (1986:1368).

3 § Statistiska centralbyråns beräkning av kostnader för åldersstruktur
m. m. för kommunerna enligt 2 § punkt 1 skall

1. för följande verksamheter utgå från angivna kostnader per enhet och
från antalet invånare i kommunen i respektive åldersklass vid ingången
av året före bidragsåret samt från antalet platser i den kommunala
barnomsorgen i kommunen högst två år före bidragsåret varefter i fråga
om barnomsorg kommunens kostnader för antal platser och antal barn
adderas och summan divideras med två,

———————————————————————
Verksamhet Enhet Kostnad per enhet
———————————————————————
Service till varje invånare 70 år 8 300 kr. i 1984 års priser
pensionärer och däröver

Grundskola
a) låg- och mel varje invånare 7-12 år 5 300 kr. i 1976 års priser
lanstadiet

b) högstadiet varje invånare 13-15 år 7 200 kr. i 1976 års priser

———————————————————————
Verksamhet Enhet Kostnad per enhet
———————————————————————
Förskolans del- varje invånare 6 år 10 500 kr. i 1982 års priser
tidsgrupper

Barnomsorg efter antal inskrivna platser

a) daghem varje inskrivet barn 19 900 kr. i 1984 års priser
under 7 år

b) familjedaghem varje inskrivet barn 17 200 kr. i 1984 års priser
under 7 år i den kom-
munala barnomsorgen

varje inskrivet barn 13 800 kr. i 1984 års priser
7-12 år i den kommunala
barnomsorgen

c) fritidshem varje inskrivet barn 21 800 kr. i 1984 års priser
7-12 år

Barnomsorg efter antal barn

a) daghem varje invånare under produkten av antalet
7 år inskrivna barn under 7 år
i riket och enhets-
kostnaden 19900 kr. divi
derad med antalet
invånare under 7 år i
riket

b) familjedaghem varje invånare under produkten av antalet
7 år inskrivna barn under 7 år i
den kommunala barnomsorgen
i riket och enhets-
kostnaden 17200 kr. divi
derad med antalet invå
nare under 7 år i riket

varje invånare 7-12 år produkten av antalet
inskrivna barn 7-12 år i den
kommunala barnomsorgen
i riket och enhets-
kostnaden 13800 kr. divi
derad med antalet invå
nare 7-12 år i riket

c) fritidshem varje invånare 7-12 år produkten av antalet
inskrivna barn 7-12 år i
riket och enhets-
kostnaden 21800 kr. divi
derad med antalet invå
nare 7-12 år i riket

———————————————————————

2. för kommunala bostadstillägg till folkpension i kommunen utgå från
riksförsäkringsverkets utbetalningar två år före bidragsåret minskat med
utgående statsbidrag till den del utbetalningarna avser bostadstillägg
som är statsbidragsgrundande,

3. för statskommunala bostadsbidrag utgå från kommunens faktiska
nettokostnader för bostadsbidrag två år före bidragsåret till den del
bostadsbidragen är statsbidragsgrundande,

4. i fråga om befolkningsminskning i kommunen utgå från 770 kr. i 1976
års priser per person. Förordning (1985:337).

4 § Statistiska centralbyråns beräkning av åldersstrukturens inverkan på
kostnaderna för sjukvården enligt 2 § punkt 1 skall utgå från den
genomsnittliga nettokostnaden per år för varje invånare 70 år och
däröver till den del den överstiger nettokostnaden för invånare under 70
år. Nettokostnaderna skall hämtas från senaste tillgängliga räkenskaper
och motsvarande redovisning av antal vårddagar för samtliga
landstingskommuner och kommuner som inte ingår i landstingskommun.

5 § De kostnader per enhet som följer av 3 och 4 §§ skall i förekommande
fall omräknas i förhållande till förändringen i konsumentprisindex.

6 § Riksförsäkringsverket och länsbostadsnämnderna skall senast den 1
juni året före bidragsåret lämna statistiska centralbyrån de uppgifter
som behövs för beräkningarna enligt 3 § punkt 2 respektive 3.
Motsvarande uppgiftsskyldighet åligger socialstyrelsen i fråga om
uppgifter för beräkningarna enligt 3 § punkt 1 i fråga om antal
inskrivna barn i barnomsorg. Förordning (1985:337).

7 § Länsskattemyndigheterna skall årligen till regeringen och
statistiska centralbyrån utan dröjsmål sända avskrifter av preliminära
uppgifter och slutliga beslut om tillskott av skatteunderlag. Förordning
(1986:1368).

8 § Länsstyrelserna skall årligen till regeringen senast den 30 april
med eget yttrande sända inkomna ansökningar om extra
skatteutjämningsbidrag enligt 13 § lagen (1979:362) om
skatteutjämningsbidrag.

9 § Skatteutjämningsnämnden, som har inrättats med stöd av 21 §
förordningen (1965:268) om skatteutjämningsbidrag, skall vara råd
givande organ åt regeringen i frågor om extra skatteutjämningsbidrag
enligt 13 § lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag.

Övergångsbestämmelser

1985:337

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas första
gången i fråga om bidragsåret 1986.

1988:494

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988 och tillämpas först
gången i fråga om bidragsåret 1989.

Vid beräkningarna av indextal för bostadsbidrag enligt 4 § andra stycket
tillämpas för bidragsåren 1989 och 1990 förordningen (1976:262) om
statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Genom förordningen upphävs förordningen (1979:363) om
skatteutjämningsbidrag.

Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråga om
skatteutjämningsbidrag för år 1988 och tidigare år.