Lag (1979:368) om Lagrådet

SFS nr
1979:368
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Gransk
Utfärdad
1979-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:333
Upphävd
2003-09-01

1 § Lagrådet består av högst fyra avdelningar.

Regeringen bestämmer med hänsyn till arbetsbördan i lagrådet om det
skall bestå av mer än en avdelning.

2 § I lagrådet tjänstgör justitieråd och regeringsråd. Flera än
sammanlagt nio justitieråd och regeringsråd får inte samtidigt tagas i
anspråk för tjänstgöring i lagrådet.

Vid behov kan även annan lagfaren person förordnas att tjänstgöra som
ledamot av lagrådet.

3 § Avdelning består av tre ledamöter. Om särskilda skäl föreligger,
får regeringen bestämma att avdelning skall bestå av fyra ledamöter
vid behandlingen av visst ärende.

I avdelning skall ingå såväl justitieråd som regeringsråd. Mer än en
sådan ledamot som avses i 2 § andra stycket får inte tjänstgöra på
avdelning.

4 § Regeringen bestämmer med beaktande av 2 och 3 §§ hur många
justitieråd och regeringsråd, som skall tjänstgöra i lagrådet, och
hur sådana ledamöter skall fördelas på avdelningar.

5 § Högsta domstolen utser de justitieråd och regeringsrätten de
regeringsråd, som skall vara ledamöter av lagrådet, och bestämmer
vilken avdelning de skall tillhöra.

Annan lagfaren person som skall vara ledamot av lagrådet förordnas
av regeringen, som också bestämmer vilken avdelning sådan ledamot
skall tillhöra.

6 § Om inte annat föranleds av regeringens beslut om avdelnings
tjänstgöring eller sammansättning, utses ledamöter av lagrådet för en
period av två år räknat från början av högsta domstolens höstsession
under år med udda slutsiffra (lagrådsperiod). Om annan
tjänstgöringstid i visst fall föreskrivs i 13 §.

7 § Justitieråd eller regeringsråd, som har tjänstgjort i lagrådet
minst ett år under en lagrådsperiod, får efter periodens utgång
inte utan särskilda skäl utses att på nytt tjänstgöra i lagrådet
förrän nästa lagrådsperiod har utgått. Ordförande på avdelning i
högsta domstolen eller regeringsrätten får inte utses till ledamot
av lagrådet.

Justitieråd eller regeringsråd, som har uppnått sextio års ålder,
får inte utan eget samtycke utses att tjänstgöra i lagrådet.

8 § Lagrådets avdelningar är lika behöriga att behandla ärenden som
ankommer på lagrådet.

Ärendena fördelas mellan avdelningarna på det sätt lagrådets ledamöter
bestämmer.

9 § Ordförande på avdelning i lagrådet är det justitieråd eller
regeringsråd som först har utnämnts till sådant ämbete. Med
justitieråd och regeringsråd jämställs härvid förutvarande justitieråd
och regeringsråd.

När lagrådets ledamöter sammanträder samfällt, förs ordet av den
äldste ordföranden på avdelning.

10 § När lagrådet behandlar ärende som har beretts i
regeringskansliet, skall tjänsteman i kansliet biträda med
föredragning och på annat lämpligt sätt. Vid behandlingen av
lagförslag som har väckts inom riksdagen skall det utskott som har
begärt lagrådets yttrande ställa föredragande till förfogande.

Vid behandlingen av visst ärende kan som sakkunnig anlitas person med
särskilda fackkunskaper. Sådan sakkunnig förordnas av regeringen på
avdelnings begäran.

11 § Förekommer skiljaktiga meningar vid behandlingen av ärende,
skall omröstning ske i den utsträckning som finnes påkallad.

Vid omröstning gäller den mening som omfattas av flest ledamöter
eller, om flera meningar har fått lika många röster, den mening som
biträds av den äldste bland dem som har röstat för någon av dessa
meningar.

12 § Har behandlingen av ärende inte avslutats vid lagrådsperiods
utgång skall, till dess ärendet har blivit slutligt handlagt, de
ledamöter som har deltagit i behandlingen tjänstgöra på avdelningen i
stället för dem som har utsetts för den nya perioden.

13 § Avgår justitieråd eller regeringsråd, som är ledamot av lagrådet,
från sitt domarämbete eller får han förfall, utser vid behov den
domstol som har förordnat honom annat justitieråd eller regeringsråd
att tjänstgöra i hans ställe i lagrådet.

Avdelning kan bestämma att den som har tjänstgjort på avdelningen
under förfall för annan skall fortsätta att tjänstgöra i dennes ställe
efter förfallets upphörande, till dess ärende i vars handläggning han
har deltagit har blivit slutligt handlagt.

14 § Justitieråd eller regeringsråd som tjänstgör i lagrådet skall
delta i behandlingen i högsta domstolen eller regeringsrätten av mål
eller ärende, med vilket han förut har tagit befattning vid
handläggning för slutligt avgörande, samt i behandlingen av mål eller
ärende, som skall avgöras av högsta domstolen eller regeringsrätten i
dess helhet.

15 § Ledamot av lagrådet är berättigad till tre månaders ledighet om
året på tid som lagrådets ledamöter bestämmer.

Ledamot vilkens tjänstgöring har inletts under pågående lagrådsperiod
erhåller ledighet enligt vad lagrådets ledamöter bestämmer. Ledigheten
får inte överstiga tre månader om året.

Andra stycket skall tillämpas också på ledamot, som är förordnad att
delta i behandlingen av visst ärende.

16 § Har regeringen meddelat lagrådet att det inte har att vänta något
ärende under viss tid, skall justitieråd och regeringsråd, som är i
tjänst i lagrådet, under nämnda tid tjänstgöra i den domstol som de
tillhör, såvida inte annat föranleds av brådskande ärende.

Även i annat fall kan justitieråd och regeringsråd, som är i tjänst i
lagrådet, tjänstgöra i den domstol som de tillhör, om lagrådets
ledamöter finner att det kan ske utan olägenhet för lagrådets
verksamhet.

17 § Om laga hinder inte möter, bör alla justitieråd eller
regeringsråd som inte är befriade från tjänstgöringsskyldighet delta i
handläggningen av ärende som enligt denna lag ankommer på högsta
domstolen eller regeringsrätten.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 då lagen (1965:186) om
lagrådet skall upphöra att gälla.

Den lagrådsperiod som inleds vid början av högsta domstolens
höstsession år 1979 upphör vid utgången av år 1979. Den första
lagrådsperioden enligt den nya lagen pågår från ingången av år 1980
till början av högsta domstolens höstsession år 1981.

Har behandlingen av ärende inte avslutats vid lagrådsperiodens utgång
den 31 december 1979, skall de ledamöter som har deltagit i behand-
lingen tjänstgöra på avdelning i lagrådet till dess ärendet har
blivit slutligt handlagt. I fråga om avdelningens sammansättning vid
behandlingen av sådant ärende tillämpas äldre lag.

Före den nya lagens ikraftträdande skall, med tillämpning av 1-7 §§
nya lagen, beslut i de hänseenden som avses i dessa paragrafer
meddelas för den lagrådsperiod som inleds den 1 januari 1980.