Lag (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

SFS nr
1979:377
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:613

Inledande bestämmelser

1 § Registrering enligt denna lag sker i båtdelen i det
fartygsregister som avses i 1 kap. 2 § andra stycket sjölagen
(1994:1009).

Båtregistreringsärenden är ärenden om

1. registrering eller avregistrering av båt,

2. anteckning av båtförvärv,

3. annan införing i fartygsregistrets båtdel, som sker på grund
av föreskrift i en lag eller annan författning. Lag (2001:379).

2 § Som ägare av båt anses även den som innehar båt på grund av förvärv
med förbehåll om återtaganderätt.

Bestämmelserna om förvärv av båt gäller också förvärv av andel i båt.

Registrering och anteckning av förvärv

3 § Registrering i fartygsregistrets båtdel sker under igenkänningssignal
som avses i 1 kap. 8 § sjölagen (1994:1009). Lag (2001:379).

4 § I fartygsregistrets båtdel skall föras in varje båt som anges
i andra stycket, om båten används yrkesmässigt till befordran av
gods eller passagerare, till bogsering eller bärgning, till fiske
eller annan fångst eller till uthyrning till allmänheten och
båtens skrov har en största längd av minst fem meter. Även
mindre passagerarbåtar skall föras in i fartygsregistrets båtdel,
om de är konstruerade så att de kan föra fler än tolv passagerare.

Första stycket gäller varje båt som

1. skall anses som svensk enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första
stycket sjölagen (1994:1009),

2. vanligen finns i Sverige och vars ägare är bosatt här,
eller

3. uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 §
andra stycket 1 sjölagen och vars ägare anmäler båten för
registrering.

Regeringen får efter överenskommelse med främmande makt
förordna om registreringsplikt även för annan fiskebåt än som
avses i första stycket. Lag (2001:379).

5 § En båt som skall anses som svensk enligt 1 kap. 1 § eller
1 b § första stycket sjölagen (1994:1009) eller som uppfyller
de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra
stycket 1 sjölagen får även i andra fall än som anges i 4 §
föras in i fartygsregistrets båtdel, om dess skrov har en största
längd av minst fem meter eller om det med hänsyn till båtens typ
och användning, dess tilldelning av anropssignal för radiostation
eller annars finns särskilda skäl att den registreras.
Lag (2001:379).

5 a § En båt som uppfyller de förutsättningar som anges för
skepp i 2 kap. 1 § andra stycket 2 sjölagen (1994:1009) skall
föras in i fartygsregistrets båtdel, om ägaren anmäler båten för
registrering. Lag (2001:379).

6 § Ägare av en båt som är registreringspliktig men inte införd
i fartygsregistrets båtdel, skall skriftligen inom en månad
från det att båten blev registreringspliktig i hans hand anmäla
båten för registrering.

Den som har förvärvat registrerad båt skall skriftligen inom en
månad från förvärvet anmäla detta för anteckning i
fartygsregistrets båtdel. Den som anmäler båt för registrering
anses därmed också anmäla sitt förvärv för anteckning i
registret. Dödsbo är inte skyldigt att anmäla förvärv av båt
från den avlidne.

Registermyndigheten får förelägga den som har försummat sin
anmälningsskyldighet enligt första eller andra stycket att
fullgöra denna skyldighet. I ett föreläggande får vite sättas
ut. Fråga om utdömande av vitet prövas av registermyndigheten.
Lag (2001:379).

Avregistrering

7 § En registrerad båt skall avregistreras, om den

1. förolyckats, huggits upp eller annars förstörts,

2. på grund av överlåtelse eller av andra skäl inte längre kan
vara införd i fartygsregistrets båtdel,

3. försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte hörts
av under tre månader,

4. inte är registreringspliktig och ägaren anmäler båten för
avregistrering hos registermyndigheten. Lag (2001:379).

8 § Anmälan om avregistrering skall ske skriftligen.

Skall en båt avregistreras enligt 7 § 1–3 §§ är ägaren skyldig att inom
en månad hos registermyndigheten anmäla båten för avregistrering. Upphör
en registrerad båt genom överlåtelse att vara registreringsbar, svarar
förutvarande ägaren jämte förvärvaren för att båten anmäls för
avregistrering.

Den som underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket
döms till penningböter. Lag (1992:1655)

9 § Föreligger sådana omständigheter att båt skall avregistreras enligt
7 § 1–3 §§ får registermyndigheten självmant låta avregistrera båten.
Lag (1992:1655).

Förfarandet i båtregistreringsärenden

10 § Vid behandlingen hos registermyndigheten av
båtregistreringsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 27 och
28 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om förfarandet i
båtregistreringsärenden och får därvid föreskriva skyldighet
för enskild att till registermyndigheten anmäla förhållande som
myndigheten behöver känna till för ändamålsenlig
registerföring. Lag (2001:379).

11 § Frågan om vem som skall vara införd i fartygsregistrets båtdel som ägare
till viss båt avgörs av registermyndigheten med hänsyn till
omständigheterna och de krav en ändamålsenlig registerföring ställer.

När ett ärendes beredning ger anledning därtill, får sökanden föreläggas
att lämna de ytterligare uppgifter som bedöms nödvändiga. I föreläggande
får vite sättas ut. Fråga om utdömande av vitet prövas av
registermyndigheten. Lag (2001:379).

12 § Hos registermyndigheten förs dagbok över båtregistreringsärenden.
Handlingar i sådana ärenden sammanförs i akter. Lag (2001:379).

13 § Beslut, som innebär att anmälan i båtregistreringsärende bifalls,
införs i fartygsregistrets båtdel. Innebär beslut att anmälan ej bifalls,
antecknas beslutet och skälen för detta i dagboken eller akten.

Har beslut i båtregistreringsärende gått sökanden emot, underrättas
denne genast om beslutet. I underrättelsen anges det skäl för beslutet
som har antecknats i dagboken eller akten och vad den som vill fullfölja
talan mot beslutet skall iakttaga. Lag (2001:379).

Besvär

14 § Ett beslut av registermyndigheten i ett
båtregistreringsärende får överklagas till Stockholms tingsrätt
av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne
emot. Ett beslut som inte är slutligt får överklagas endast i
de fall som avses i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden, om inte
annat följer av denna lag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.
Lag (2001:379).

14 a § Den som vill överklaga ett beslut av registermyndigheten
skall göra det skriftligen. Skrivelsen skall ges in till
registermyndigheten.

Om överklagandet avser ett slutligt beslut, skall skrivelsen ha
kommit in till registermyndigheten inom tre veckor från den dag
en underrättelse eller ett bevis om beslutet hölls tillgängligt
för sökanden. Skrivelsen får dock alltid ges in inom fyra
veckor från den dag då beslutet meddelades.

I fråga om klagotid för överklagande av sådant beslut som avses
i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas
bestämmelserna i 38 § första och andra styckena samma lag.
Lag (2001:379).

14 b § När ett slutligt beslut med anledning av ett
överklagande har vunnit laga kraft, skall beslutets innehåll
antecknas i fartygsregistrets båtdel. Lag (2001:379).

15 § Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten
biträder registermyndigheten med att vaka över att
bestämmelser i lag eller annan författning om båtregistrering
och båtidentifiering följs. Dessa myndigheter har, liksom
registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde
till båt. De ska underrätta registermyndigheten om
försummelser att följa bestämmelserna. Lag (2014:613).

Övergångsbestämmelser

1979:377

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. Genom lagen upphävs
båtregistreringslagen (1975:604).

Beror förvärv av villkor, som innefattar förbehåll om återtaganderätt,
skall frist för anmälan av förvärvet ej i något fall räknas från dag
före ikraftträdandet. Motsvarande gäller i fråga om frist för anmälan
för registrering av nybyggd båt eller av sådan utländsk båt som avses i
4 § andra stycket eller av båt som utgör tillbehör till annat fartyg.

Båt som har upptagits i fartygsregistrets skeppsdel enligt punkt 5
övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen
(1891:35 s. 1) skall ej införas i båtregistret. Avförs båten ur
fartygsregistrets skeppsdel enligt denna föreskrift, skall den införas
i båtregistret, om den är registreringspliktig enligt denna lag.
Lag (2001:379).

1990:1074

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller
dock i fråga om tid för besvär över beslut som meddelats före
ikraftträdandet.

1992:1655

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Har nationalitetshandlingar som avses i 1 § andra stycket sjölagen
(1891:35 s.1) utfärdats för en båt enligt förordningen (1987:906) om
fritidsbåtsregister och har handlingarna inte återställts till
Sjöfartsverket skall båten genom registermyndighetens försorg införas i
båtregistret.

2001:379

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före
ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.