Förordning (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

SFS nr
1979:38
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:988

1 § Med läkarintyg för sjöfolk avses i denna förordning läkarintyg
enligt mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438). Förordning (2003:446).

2 § Läkarintyg för sjöfolk får i Sverige utfärdas av den som är behörig
att här utöva läkaryrket.

3 § Chefen för utrikesdepartementet utser de läkare som utom riket får
utfärda läkarintyg för sjöfolk och publicerar en förteckning över dessa
läkare.

4 § Vid läkarundersökning som skall ligga till grund för läkarintyg för
sjöfolk skall sjömannen lämna en skriftlig hälsodeklaration och därvid
på heder och samvete försäkra att uppgifterna i denna är riktiga. När
undersökningen bara gäller syn- och hörselförmågan behöver någon
hälsodeklaration dock inte lämnas.

5 § Närmare föreskrifter om läkarundersökningen får meddelas
av Transportstyrelsen efter samråd med Socialstyrelsen.
Transportstyrelsen fastställer efter samråd med
Socialstyrelsen formulär för läkarintyg för sjöfolk och
hälsodeklaration och tillhandahåller de blanketter som behövs.
Förordning (2008:1105).

6 § Ytterligare föreskrifter om kraven på syn- och
hörselförmåga får meddelas av Transportstyrelsen efter att
Socialstyrelsen har hörts.

Transportstyrelsen får i enskilda fall efter att
Socialstyrelsen har hörts besluta om undantag från
föreskrifter som meddelats enligt första stycket.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
prövning av en ansökan om undantag. Avgifterna får bestämmas
upp till full kostnadstäckning. Förordning (2013:988).

7 § När föreskrifter utfärdas med stöd av 5 eller 6 § skall samråd också
ske med berörda organisationer för redare och ombordanställda.

8 § Bestämmelser om att i vissa fall godta andra dokument och
intyg i stället för läkarintyg enligt denna förordning finns i
2 kap. 1 § andra stycket förordningen (2007:237) om
behörigheter för sjöpersonal och i 3 och 3 a §§ förordningen
(1984:831) om mönstring av sjömän. Förordning (2007:240).

9 § Ett beslut av Transportstyrelsen enligt denna förordning
får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1105).

Övergångsbestämmelser

1989:921

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

En föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av äldre
bestämmelser och som gäller vid ikraftträdandet skall vid tillämpning av
denna förordning anses ha meddelats enligt denna.