Lag (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna

SFS nr
1979:408
Departement/myndighet
Civildepartementet RS
Utfärdad
1979-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:900
Upphävd
1992-01-01

1 § Kommunfullmäktige får tillsätta institutionsstyrelser,
distriktsnämnder, kommundelsråd och andra lokala organ med uppgifter som
anges i 2 §, även om annat följer av kommunallagen (1977:179) eller av
annan författning. Om det i lag eller annan författning finns en
särskild bestämmelse om att en uppgift av ett visst närmare angivet slag
inte får handhas av ett lokalt organ, gäller dock den bestämmelsen. Lag
(1979:1167).

2 § Ett lokalt organ kan ha till uppgift att

1. för en del av kommunen eller för en eller flera anläggningar handha
förvaltning och verkställighet som kan handhas av en eller flera sådana
nämnder som avses i 3 kap. 13 § andra stycket kommunallagen (1977:179)
och att

2. för en del av kommunen handha förvaltning och verkställighet som
enligt lag eller annan författning eller enligt en statlig
förvaltningsmyndighets beslut med stöd av författning ankommer på
socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden,
trafiknämnden och skolstyrelsen och som på grund av sin anknytning till
kommundelen och beskaffenhet i övrigt lämpar sig för handläggning i ett
lokalt organ. Lag (1988:135).

2 a § I en kommun som inte ingår i en landstingskommun får ett lokalt
organ sköta också sådan förvaltning och verkställighet som skall
fullgöras av hälso- och sjukvårdsnämnden, tandvårdsnämnden eller
omsorgsnämnden. Lag (1988:135).

3 § Fullmäktige bestämmer de lokala organens uppgifter och
verksamhetsområden.

Befogenhet som en statlig förvaltningsmyndighet med stöd av författning
har lämnat till en nämnd som avses i 2 § första stycket 2 får överföras
till ett lokalt organ endast om förvaltningsmyndigheten medger det. Lag
(1979:1167).

4 § För lokala organ som har uppgifter enbart enligt 2 § första stycket
1 denna lag gäller bestämmelserna i kommunallagen (1977:179) om nämnd
som avses i 3 kap. 13 § andra stycket nämnda lag med de undantag som
framgår av 5 § första och andra styckena denna lag.

För lokala organ som har uppgifter enligt 2 § första stycket 2 skall vad
i lag eller annan författning är föreskrivet om den särskilda nämnden
gälla det lokala organet med de undantag som framgår av 5 §. Lag
(1979:1167).

5 § Ett lokalt organ får väcka ärende hos fullmäktige endast om
fullmäktige har föreskrivit det.

Om ett lokalt organ handhar förvaltning och verkställighet inom ett
uppgiftsområde som för kommunen i dess helhet ankommer på en annan nämnd
än kommunstyrelsen, får fullmäktige föreskriva att det lokala organet
skall lämna sitt budgetförslag till nämnden inom tid som kommunstyrelsen
har bestämt. Nämnden skall i sådant fall med eget yttrande överlämna det
lokala organets budgetförslag till kommunstyrelsen.

Ledamöter och suppleanter i lokala organ som har uppgifter enligt 2 § 2
väljs för den tid som fullmäktige bestämmer. Lag (1988:135).

6 § Ett lokalt organ får inte bestämma rättigheter eller skyldigheter
för kommunen i ärenden där det lokala organet företräder kommunen som
part. Lag (1988:135).