Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

SFS nr
1979:411
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:791

1 kap. Ändring i indelningen i kommuner

Förutsättningar för indelningsändring

1 § Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i kommuner, om
ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av
en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt. Därvid får regeringen
meddela de föreskrifter som behövs för ändringens genomförande.

Vid prövning av frågan om indelningsändring skall särskild hänsyn tas till
önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av
ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får beslut
om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn
skall också tas till befolkningens önskemål och synpunkter.

2 § Om osäkerhet råder beträffande gränsen för en kommuns område, får
regeringen förordna om gränsens rätta sträckning.

3 § Kammarkollegiet får besluta om en indelningsändring som behövs på grund
av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till fastighetsförhållandena
och som inte föranleder ekonomisk reglering mellan kommuner.

Om de kommuner som närmast berörs av en sådan indelningsändring är ense om
denna och ändringen avser kommuner i samma län, får dock länsstyrelsen
besluta om ändringen.

4 § Kammarkollegiet får avslå en ansökan om indelningsändring, om
kammarkollegiet finner att ändringen inte bör ske.

5 § Länsstyrelsens beslut enligt 3 § andra stycket överklagas hos
kammarkollegiet genom besvär.

Kammarkollegiets beslut enligt 3 eller 4 § överklagas hos regeringen genom
besvär. Detsamma gäller kammarkollegiets beslut med anledning av besvär över
länsstyrelsens beslut.

Ekonomisk reglering m. m.

6 § När en kommun delas, skall de inbördes ekonomiska förhållandena mellan
kommunerna enligt den nya indelningen regleras. När en del av en kommun
överförs till en annan kommun skall sådan reglering ske, om en kommunal
tillgång eller förbindelse, som kan hänföras till den delen bör överföras
till den andra kommunen eller om det finns särskilda skäl till reglering.
Regleringen skall ha till syfte att på ett ändamålsenligt och skäligt sätt
fördela kommunens förmögenhet eller en del av denna.

Regleringen fastställs av regeringen, när beslutet om indelningsändringen
meddelas. Om kommunerna är ense om regleringen, bör denna fastställas.

Ansvaret för en förbindelse får överföras från en kommun till en annan
oberoende av om fordringsägaren har lämnat sitt medgivande till det.

7 § Om en kommun vid fördelningen av tillgångar och förbindelser tilläggs
större del av tillgångarna eller förbindelserna än som följer av grunden
för regleringen, skall utjämning ske i pengar. Regeringen får bestämma
att utjämningsbeloppet skall betalas på en gång eller fördelas på två
eller flera år.

8 § Om inte något annat har bestämts vid en ekonomisk reglering enligt
6 §, övergår en kommuns ansvarighet för borgensförbindelser och liknande
åtaganden, som berör invånare, fastigheter eller verksamheter inom ett
område som skall skiljas från kommunen, till den kommun vari området
efter indelningsändringen skall ingå.

9 § När en kommun läggs samman med en annan kommun, övergår kommunens
tillgångar och ansvarigheten för dess förbindelser till den kommun som
bildas genom sammanläggningen.

10 § Om en kommuns ekonomiska ställning försämras på grund av en
indelningsändring, får regeringen bestämma att en annan kommun som har
fördel av ändringen skall bidra till den förstnämnda kommunens utgifter
i skälig utsträckning. Detsamma gäller om en kommun på grund av en
indelningsändring får kostnader för att ordna sin förvaltning, till
vilka den eller de andra kommuner som närmast berörs av ändringen
skäligen bör bidra. Regeringen får bestämma att bidraget skall utgå
på en gång eller under en viss övergångstid.

11 § Kommunala författningar skall i den mån det behövs med hänsyn till
en indelningsändrings omfattning och författningarnas utformning snarast
möjligt efter beslutet om ändringen anpassas till den nya indelningen.
Till dess detta har skett, gäller sådana författningar i tillämpliga delar
inom samma område som före indelningsändringen.

Indelningsändrings ikraftträdande och den kommunala beslutanderätten vid
sådan ändring

12 § En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms
i beslutet om ändringen. Om ändringen är av sådan omfattning att en kommun
enligt den nya indelningen inte bör företrädas av de gamla kommunfull-
mäktige, träder ändringen i kraft den 1 januari året efter det år då val
i hela riket av fullmäktige har ägt rum.

Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § skall meddelas senast ett år
innan ändringen skall träda i kraft. Om det finns synnerliga skäl, får
beslutet meddelas vid en senare tidpunkt, dock inte senare än åtta månader
före ikraftträdandet. Ett beslut om indelningsändring enligt 3 § skall
meddelas senast tre månader innan ändringen skall träda i kraft.

13 § Sedan en indelningsändring har beslutats eller, om indelningsdelegerade
skall utses enligt 17 §, sedan delegerade har valts, kan en kommun enligt
den nya indelningen förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.

14 § Under tiden mellan beslutet om indelningsändring eller, om indelnings-
delegerade skall utses enligt 17 §, valet av delegerade och ändringens
ikraftträdande skall den beslutanderätt som tillkommer kommunfullmäktige
utövas av företrädare för kommunen enligt den nya indelningen, om beslutet
sträcker sina verkningar till tiden efter ikraftträdandet.

Företrädare för kommunen enligt den äldre indelningen får under samma
tid utöva sådan beslutanderätt endast i frågor som uteslutande avser
denna kommun och som inte sträcker sina verkningar till tiden efter
ikraftträdandet.

15 § I fråga om rätten att företräda de kommuner som berörs av en
indelningsändring skall till dess ändringen träder i kraft gälla att
kommunfullmäktige i varje kommun företräder denna kommun enligt såväl
den äldre som den nya indelningen, om inte annat följer av 16 eller
17 §.

16 § Om en indelningsändring skall träda i kraft den 1 januari året efter
det år då val i hela riket av kommunfullmäktige har ägt rum, skall de
nyvalda fullmäktige i den kommun som bildas genom sammanläggning av
kommuner även företräda dessa kommuner enligt den äldre indelningen.

Innebär ändringen att en kommun delas eller att en del av en kommun
överförs till en annan kommun, får regeringen förordna att kommunen
enligt den äldre indelningen under tiden till dess ändringen träder i
kraft skall företrädas av de gamla fullmäktige och att deras
tjänstgöring först då skall upphöra.

17 § Om en indelningsändring innebär att en ny kommun bildas eller om
ändringen annars är av sådan omfattning att kommunen enligt den nya
indelningen inte bör företrädas av de gamla kommunfullmäktige, skall
regeringen bestämma att kommunen enligt den nya indelningen skall
företrädas av indelningsdelegerade från det att dessa har valts till
dess de nyvalda fullmäktige börjar sin tjänst göring. Om sådana
delegerade finns bestämmelser i lagen (1979:412) om kommunala
indelningsdelegerade.

18 § För beredningen och verkställigheten i ärenden som avser kommunen
enligt den nya indelningen får de nyvalda kommunfullmäktige till dess
indelningsändringen träder i kraft anlita indelningsdelegerades
arbetsutskott och kommittéer samt nämnder och beredningar i den eller
de kommuner som närmast berörs av indelningsändringen.

19 § Beslut, som under tiden mellan beslutet om
indelningsändring eller, om indelningsdelegerade skall utses,
valet av delegerade och ändringens ikraftträdande fattas av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en annan kommunal
nämnd, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen
(1991:900).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen,
också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och
av medlemmar av en sådan kommun.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut
eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut
överklagas också av andra kommuner som berörs av
indelningsändringen och medlemmar av en sådan kommun.
Lag (2009:791).

Förfarandet

20 § En fråga om ändring i den kommunala indelningen kan väckas av en
kommun eller medlem av en kommun, som skulle beröras av ändringen.
Ansökningen om en sådan ändring skall inges till kammarkollegiet.

Regeringen, kammarkollegiet och länsstyrelsen kan ta upp en fråga
om indelningsändring på eget initiativ. Om en indelningsändring som
länsstyrelsen tar initiativ till inte är av den beskaffenhet att
länsstyrelsen enligt 3 § andra stycket får besluta om ändringen,
skall länsstyrelsen överlämna ärendet till kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall till länsstyrelsen överlämna sådana ärenden om
indelningsändring som får beslutas av länsstyrelsen enligt 3 § andra
stycket. Lag (1982:1252).

21 § I ärenden om sådana indelningsändringar som avses i 1 § och 3 §
första stycket skall kammarkollegiet göra den utredning som behövs
eller, när det bedöms lämpligt, överlämna åt länsstyrelsen att göra
utredningen. Om det behövs med hänsyn till ärendets omfattning och
beskaffenhet, får kammarkollegiet uppdra åt en särskild utredare att
göra utredningen.

I ärenden om sådan indelningsändring som avses i 3 § andra stycket skall
utredningen göras av länsstyrelsen. Lag (1982:1252).

22 § Utredning om en ändring i den kommunala indelningen skall omfatta
alla omständigheter som inverkar på frågan. Vid utredningen skall samråd
ske med de kommuner som har intresse av frågan.

Om den ändring i den kommunala indelningen som utredningen avser bör
föranleda en ändring också i någon annan indelning, skall utredningen
omfatta även en sådan ändring.

23 § Statliga och kommunala myndigheter skall i skälig omfattning lämna
upplysningar och biträde, när det begärs av den som gör utredningen.

24 § När det finns skäl till det skall en särskild undersökning
göras om befolkningens inställning till en indelningsändring.
Om en särskild utredare finner skäl till en sådan undersökning,
skall han anmäla detta till Kammarkollegiet, som beslutar i
frågan. Länsstyrelsen beslutar om sådana undersökningar i
ärenden som länsstyrelsen utreder.

Undersökningen skall göras av länsstyrelsen. Den kan ske genom
omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande.
Länsstyrelsen får därvid anlita valnämnden i kommunen, om inte
nämndens verksamhet i övrigt hindras därigenom.

Skall undersökningen ske genom en omröstning får länsstyrelsen
besluta att det, med tillämpning av 5 kap. vallagen (2005:837),
skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen.

Röstlängd och röstkort framställs av den centrala
valmyndigheten. Lag (2005:841).

25 § Om utredningen visar att den kommunala indelningen bör ändras,
skall ett förslag upprättas till ändringen samt till den ekonomiska
reglering och de övriga föreskrifter som ändringen kan ge anledning
till.

Om även någon annan indelning behöver ändras, skall förslag upprättas
också till en sådan ändring.

26 § Den myndighet som har hand om en utredning enligt denna lag får
besluta att kostnad för utredningen skall förskotteras av sökanden
eller av allmänna medel.

Den myndighet som meddelar det slutliga beslutet i ärendet får förordna
att sökanden eller en kommun, som har fördel av indelningsändringen,
slutligen helt eller delvis skall stå för utredningskostnaden. I den
mån ett sådant förordnande inte meddelas skall staten svara för
utredningskostnaden.

Till utredningskostnaden hänförs även kostnaden för valnämndens
medverkan i en undersökning om ortsbefolkningens inställning till en
indelningsändring.

2 kap. Ändring i indelningen i landsting

1 § Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i landsting, om
hinder inte möter mot en ändring i länsindelningen. Om sambandet mellan
landstingsindelningen och länsindelningen gäller vad som är föreskrivet
i 1 kap. 2 § kommunallagen (1991:900). En ändring i landstingsindelningen
får dock ske endast om ändringen kan antas medföra bestående fördel för ett
landsting eller en del av ett landsting eller andra fördelar från allmän
synpunkt. Regeringen får meddela de föreskrifter som behövs för ändringens
genomförande.

Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som bör ske med
anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som avses i 1
kap. 3 §. Lag (1991:1693).

2 § Kammarkollegiet får avslå en ansökan om indelningsändring, om kammar-
kollegiet finner att ändringen inte bör ske.

3 § Kammarkollegiets beslut enligt 1 § andra stycket eller 2 § överklagas
hos regeringen genom besvär.

4 § I fråga om den ekonomiska regleringen vid en indelningsändring tillämpas
1 kap. 6–10 §§ på motsvarande sätt.

5 § En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms
i beslutet om ändringen.

Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § första stycket skall meddelas
senast ett år innan ändringen skall träda i kraft. Om det finns synnerliga
skäl, får beslutet meddelas vid en senare tidpunkt, dock inte senare än
åtta månader före ikraftträdandet. Ett beslut om indelningsändring enligt
1 § andra stycket skall meddelas senast tre månader innan ändringen skall
träda i kraft.

6 § Sedan en indelningsändring har beslutats, kan ett landsting enligt
den nya indelningen förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.
Lag (1991:1693).

7 § Under tiden mellan beslutet om indelningsändring och ändringens
ikraftträdande skall den beslutanderätt som tillkommer landstingsfull-
mäktige utövas av företrädare för landstinget enligt den nya indelningen,
om beslutet sträcker sina verkningar till tiden efter ikraftträdandet.

Företrädare för landstinget enligt den äldre indelningen får under samma
tid utöva sådan beslutanderätt endast i frågor som uteslutande avser
detta landsting och som inte sträcker sina verkningar till tiden efter
ikraftträdandet. Lag (1991:1693).

8 § I fråga om rätten att företräda de landsting som berörs av en
indelningsändring skall till dess ändringen träder i kraft gälla att
landstingsfullmäktige i varje landsting företräder detta landsting
enligt såväl den äldre som den nya indelningen. Lag (1991:1693).

9 § Beslut, som under tiden mellan beslutet om
indelningsändring och ändringens ikraftträdande fattas av
landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen eller en annan nämnd
hos landstinget, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap.
kommunallagen (1991:900).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av
landstinget, också av andra landsting som berörs av
indelningsändringen och av medlemmar av ett sådant landsting.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut
eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut
överklagas också av andra landsting som berörs av
indelningsändringen och av medlemmar av ett sådant landsting.
Lag (2009:791).

10 § En fråga om ändring i den landstingskommunala indelningen kan väckas
av landsting eller medlem av ett landsting som skulle beröras av ändringen.
Ansökningen om en sådan ändring skall inges till kammarkollegiet.

Regeringen och kammarkollegiet kan också ta upp en fråga om indelnings-
ändring på eget initiativ. Lag (1991:1693).

11 § I ett ärende om indelningsändring skall kammarkollegiet göra den
utredning som behövs. Om det behövs med hänsyn till ärendets omfattning
och beskaffenhet, får kammarkollegiet uppdra åt en särskild utredare att
göra utredningen.

12 § I fråga om utredningen tillämpas 1 kap, 22, 23, 25 och 26 §§ på
motsvarande sätt.

3 kap. Val

1 § Om en ändrad landstings- eller kommunindelning skall träda
i kraft den 1 januari året efter det år då ordinarie val hålls
till landstings- och kommunfullmäktige, skall redan det valet
avse landstinget och kommunen enligt den nya indelningen.
Lag (2005:841).

2 § Om en ändrad kommunal indelning innebär att en ny kommun
bildas, skall de indelningsdelegerade snarast möjligt under
året före ikraftträdandet välja ledamöter till valnämnden och
ersättare för dessa. Lag (2005:841).

Övergångsbestämmelser

1995:46

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.