Lag (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

SFS nr
1979:412
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:574

Val av indelningsdelegerade m.m.

1 § Om regeringen enligt 1 kap. 17 § lagen (1979:411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och landsting bestämmer att en kommun
skall företrädas av indelningsdelegerade, skall delegerade och ersättare
utses från varje kommun vars område helt eller delvis skall ingå i
kommunen enligt den nya indelningen.

Om delegerade skall utses från mer än en kommun, fastställer regeringen
antalet delegerade och ersättare från varje kommun. Är kommunerna ense
om antalet, skall detta fastställas i enlighet med det.

Om delegerade skall utses från endast en kommun, beslutar kommunfullmäktige
i denna kommun om antalet delegerade och ersättare. Lag (1991:1694).

2 § Delegerade och ersättare skall väljas av kommunfullmäktige inom
trettio dagar efter det att kommunen fick del av beslutet om indelnings-
ändringen eller vid den senare tidpunkt som regeringen bestämmer. Valbar
är den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige i kommunen. Före-
skrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall därvid
tillämpas. Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet
också bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till tjänstgöring.

Sedan valet har ägt rum, skall länsstyrelsen genast underrättas om vilka
som har valts.

Om en delegerad avgår under tjänstgöringstiden, skall 6 kap. 14 § kommunal-
lagen (1991:900) tillämpas. Lag (1992:348).

3 § Om en delegerad eller en suppleant upphör att vara valbar, förfaller
hans uppdrag genast. Delegerade skall befria en delegerad eller en
ersättare från hans uppdrag, om han vill avgå och särskilda skäl inte
talar mot det. Lag (1991:1694).

Indelningsdelegerades sammanträden

4 § Länsstyrelsen skall snarast möjligt förordna en av de delegerade att
utfärda kungörelse om första sammanträdet och föra ordet där, till dess
ordförande har valts.

Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdesdagen anslås på
anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade och inom samma tid
sändas med posten till varje delegerad och ersättare. Kungörelsen införs
samtidigt i de tidningar där kommunen inför sådana tillkännagivanden som
avses i 5 kap. 10 § kommunallagen (1991:900). Lag (1991:1694).

5 § Vid det första sammanträdet skall delegerade bland sig välja
ordförande och en eller två vice ordförande för delegerades
tjänstgöringstid.

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid ett sammanträde,
utser delegerade en annan delegerad att för tillfället föra ordet. Till dess
så har skett, utövas ordförandeskapet av den äldste av de delegerade.

6 § Delegerade sammanträder på det ställe och enligt den ordning som
delegerade bestämmer. Delegerade skall också sammanträda när det arbets-
utskott som avses i 14 § eller minst en tredjedel av de delegerade begär
det eller ordföranden anser att det behövs.

7 § Bestämmelsen i 5 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) om kungörelse om
sammanträde med kommunfullmäktige tillämpas på motsvarande sätt i fråga
om sammanträde med delegerade. Kungörelsen skall anslås på anslagstavlan
i varje kommun som har valt delegerade och införas i de tidningar där
kommunen inför tillkännagivanden som avses i 5 kap. 10 § nämnda lag.
Lag (1991:1694).

8 § En delegerad som är hindrad att inställa sig till ett sammanträde
skall genast anmäla detta till ordföranden, som kallar in en ersättare.

I fråga om ersättarnas tjänstgöring skall 5 kap. 12–16 §§ kommunallagen
(1991:900) tillämpas.

Vad som sägs i första och andra styckena i fråga om inkallande av ersättare
och ersättarnas tjänstgöring gäller också när en delegerad som inte har
utsetts genom proportionellt val har avgått och fyllnadsval ännu inte har
ägt rum. Lag (1991:1694).

9 § Varje delegerad har en röst.

Rätt att delta i delegerades överläggningar men ej i besluten
har även

1. ordföranden eller vice ordförande i arbetsutskott eller
kommitté som avses i 14 § eller i kommunstyrelsen i en kommun
som har valt delegerade,

2. ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i
beredning i en kommun som har valt delegerade vid
handläggningen av ett ärende som har beretts av nämnden eller
beredningen och vid besvarandet av en interpellation som har
framställts till ordföranden i nämnden eller beredningen,

3. ledamöter i det arbetsutskott som avses i 14 § eller i
kommunstyrelsen i en kommun som har valt delegerade och
sådana ledamöter i styrelsen för en sådan juridisk person som
avses i 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunallagen (1991:900) vid
besvarandet av en interpellation som har överlämnats för att
besvaras av dem,

4. i den mån delegerade har beslutat det, ledamöter eller
ersättare i ett arbetsutskott eller en kommitté som avses i
14 § eller i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, någon annan
nämnd eller beredning i en kommun som har valt delegerade.

Delegerade får kalla en tjänsteman i en kommun som har valt
delegerade eller en särskild sakkunnig för att meddela
upplysningar vid ett sammanträde. Lag (2014:574).

10 § Delegerade skall besluta i ärenden som har väckts av

1. arbetsutskott eller kommitté som avses i 14 §,

2. en delegerad genom motion,

3. regeringen, en central förvaltningsmyndighet eller länsstyrelsen
eller,

4. kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i en kommun som har valt
delegerade.

11 § Föreskrifterna i 4 kap. 11 § och i 5 kap. 18–20, 36–46 och
48–62 §§ kommunallagen (1991:900) skall tillämpas också på delegerade
och deras ordförande.

Interpellationer och frågor som avses i 5 kap. 49–56 §§ kommunallagen
får framställas, förutom till ordföranden i arbetsutskottet och i en
kommitté, även till ordföranden i kommunstyrelsen eller i någon annan
nämnd eller beredning i en kommun som har valt delegerade.

Tillkännagivanden som avses i 5 kap. 62 § kommunallagen skall ske på
anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade. Lag (1992:348).

12 § Så snart delegerades protokoll har blivit justerat, skall en
avskrift av protokollet överlämnas till arbetsutskottet och till
kommunstyrelsen i varje kommun som har valt delegerade. Utdrag av
protokollet skall tillställas den kommitté eller nämnd åt vilken har
uppdragits att verkställa delegerades beslut.

13 § Delegerades protokoll och övriga handlingar skall vårdas och
förtecknas.

Beredning och verkställighet m.m.

14 § För beredning och verkställighet skall delegerade utse ett
arbetsutskott. För sådana uppgifter får delegerade dessutom utse en
eller flera kommittéer.

Delegerade får för beredning och verkställighet också anlita nämnder och
beredningar i en kommun som har valt delegerade.

15 § Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet eller i en kommitté väljs
för tiden till dess indelningsändringen träder i kraft till det antal
som delegerade bestämmer. Antalet ledamöter i arbetsutskottet får dock
inte vara mindre än fem.

I fråga om valbarhet till ledamot eller ersättare i arbetsutskottet eller
i en kommitté tillämpas 4 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen (1991:900). Därvid
skall iakttas, att utöver delegerad och ersättare för delegerad endast den
som är folkbokförd inom området för kommunen enligt den nya indelningen är
valbar. Om en ledamot eller ersättare upphör att vara valbar, upphör hans
uppdrag genast.

Delegerade skall befria en ledamot eller ersättare från hans uppdrag, om
han vill avgå och särskilda skäl inte talar mot det.

Om ersättare inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas
den ordning i vilken de skall kallas in till tjänstgöring. Lag (1991:1694).

16 § Delegerade väljer bland ledamöterna i arbetsutskottet en ordförande
och en eller två vice ordförande.

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid ett
sammanträde med arbetsutskottet, utser utskottet en annan ledamot att
för tillfället föra ordet.

17 § Bestämmelserna i 4 kap. 7, 8 och 11 §§, 6 kap. 10, 11, 14, 18 och
23–31 §§ samt i 7 kap. kommunallagen (1991:900) tillämpas i fråga om
arbetsutskottet och kommittéer. Sådana tillkännagivanden som avses i 6
kap. 30 § andra stycket kommunallagen skall ske på anslagstavlan i varje
kommun som har valt delegerade.

Arbetsutskottet och en kommitté får kalla en delegerad eller ersättare
för en delegerad, en ledamot av en kommitté eller en tjänsteman hos en
kommun som har valt delegerade eller en särskild sakkunnig att närvara
vid ett sammanträde. Den som har kallats får, om utskottet eller
kommittén beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.

Arbetsutskottets och kommittés protokoll och övriga handlingar skall
vårdas och förtecknas. Lag (1991:1694).

18 § Förslag till budget för kommunen enligt den nya indelningen skall
göras upp av arbetsutskottet. Därvid tillämpas 8 kap. 6 och 7 §§
kommunallagen (1991:900).

Om fastställande av budgeten finns bestämmelser i 8 kap. 8–10 §§
kommunallagen. Lag (1991:1694).

19 § Ett ärende får endast i de fall som anges i 5 kap. 29–32 §§
kommunallagen (1991:900) avgöras av delegerade innan det har blivit
berett på något av de sätt som anges i 14 §. Arbetsutskottet skall
alltid få tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av
någon annan än utskottet. Lag (1991:1694).

Kostnader för indelningsdelegerades verksamhet m.m.

20 § En kommun som har valt delegerade skall tillhandahålla
medel för delegerades verksamhet. Om mer än en kommun skall
tillhandahålla medel, skall skyldigheten fördelas mellan
kommunerna i förhållande till de sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomster som enligt lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m. skall ligga till grund för kommunernas bestämmande
av skattesatsen för uttag av skatt för det år då beslutet om
indelningsändringen meddelas. Om endast en del av en kommun
ingår i kommunen enligt den nya indelningen, skall fördelningen
ske i förhållande till de sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomsterna för den kommundelen. Lag (1999:1245).

21 § Delegerade får besluta att ersättning för resekostnader och andra
utgifter som föranleds av uppdraget samt arvode, pension och andra ekonomiska
förmåner skall utgå i skälig omfattning till den som är delegerad, ledamot i
arbetsutskottet eller i en kommitté eller suppleant.

Revision

22 § Delegerade väljer minst fem revisorer som skall granska
arbetsutskottets och kommittéernas verksamhet. I fråga om
valbarhet till revisor, verkan av att valbarheten upphör och
rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna i 15 § om
ledamöter och ersättare i arbetsutskottet.

Revisorerna skall det år då indelningsändringen träder i kraft
avge en berättelse om resultatet av revisionen till
kommunfullmäktige i kommunen enligt den nya indelningen.
Fullmäktige skall vid sammanträde före utgången av detta år
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller om någon åtgärd
för att bevara kommunens rätt skall vidtas.

I fråga om revisionen tillämpas i övrigt bestämmelserna om
revision i kommunallagen (1991:900). Lag (2006:370).

Besvär

23 § Beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller
partssammansatta organ får överklagas enligt bestämmelserna i
10 kap. kommunallagen (1991:900). Besluten får överklagas av
varje kommun som har valt delegerade och av den som är medlem
av en sådan kommun.

När 10 kap. 14 § kommunallagen tillämpas gäller, om
förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut
eller förbjudit att det verkställs, att domstolens beslut får
överklagas även av en kommun som har valt delegerade och den
som är medlem av en sådan kommun.

Bestämmelserna i 10 kap. 15 § kommunallagen om rättelse av
verkställighet tillämpas på beslut av delegerade,
arbetsutskottet, kommittéer eller partssammansatta organ.
Lag (2009:792).

Övergångsbestämmelser

1995:47

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1999:1245

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången i fråga om 2002 års taxering.

2006:370

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 men skall tillämpas i
sin äldre lydelse för de revisorer och revisorsersättare som
valts för granskning t.o.m. räkenskapsåret 2006.