Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

SFS nr
1979:417
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1308

1 § Om en kommuns område ändras vid ingången av ett år, skall
vid bestämmande av skattesatsen för kommunens uttag av skatt
för detta år enligt 1 § lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m. de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna
beräknas med hänsyn tagen till indelningsändringen. Motsvarande
skall gälla när en ny kommun bildas. Lag (1999:1246).

2 § Om en kommuns område har ändrats eller en ny kommun bildats
skall från och med det beskattningsår då indelningsändringen träder i
kraft preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § andra stycket lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m. m., när det är möjligt, beräknas med hänsyn
tagen till den förändring av skatteunderlaget i kommunen som
indelningsändringen medfört. I andra fall skall medlen beräknas med
hänsyn tagen till den förändring av invånarantalet i kommunen som
indelningsändringen medfört. Lag (1995:1520).

3 § I fråga om ett område som har överförts från en kommun till
en annan ska vid avräkning av preliminära kommunalskattemedel
som beräknats på grundval av besluten om slutlig skatt enligt
56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) under året innan
indelningsändringen träder i kraft och det följande året
fordran hos eller skuld till staten påföras den kommun till
vilken området har hört enligt den äldre indelningen.

Om en kommun har delats, ska en sådan fordran eller skuld
påföras kommunerna enligt den nya indelningen i förhållande
till de olika delarnas andel av skatteunderlaget i den odelade
kommunen under det år besluten om slutlig skatt avser.

En fordran eller skuld, som avser en kommun som har lagts
samman med en annan kommun, ska påföras den kommun som bildats
genom sammanläggningen. Lag (2011:1308).

4 § Vad som sagts i denna lag om kommun och kommunalskatt
skall gälla också för landsting och landstingsskatt.
Bestämmelserna i 1 § skall gälla också för begravningsavgift
som skall betalas till kommun enligt begravningslagen
(1990:1144). Lag (1999:299).

Övergångsbestämmelser

1992:1588

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser skall
fortfarande tillämpas i fråga om slutavräkning av kommunalskattemedel
för år 1992 samt i fråga om församlingar och församlingsskatt.

1995:1520

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre bestämmelser
skall fortfarande tillämpas i fråga om slutavräkning av
kommunalskattemedel för år 1995 och tidigare år samt i fråga om
församlingsskatt.

1999:299

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999. Äldre bestämmelser
skall fortfarande gälla i fråga om församlingsskatt avseende
2000 och tidigare års taxeringar.

1999:1246

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången i fråga om 2002 års taxering.

2011:1308

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare
års taxeringar.