Förordning (1979:421) med instruktion för statens handikappråd

SFS nr
1979:421
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1094
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens handikappråd.

Uppgifter

2 § Rådet skall verka för förbättrade levnadsförhållanden för
handikappade och i frågor som rör handikappade främja samarbetet
mellan samhällets organ samt mellan dessa och
handikapporganisationerna.

Det åligger rådet särskilt att inom sitt verksamhetsområde

följa samhällets insatser för handikappade och verka för en
samordning av dem,

verka för att samhällsorganen i sin verksamhet beaktar
handikappfrågorna,

följa och främja forsknings- och utvecklingsarbetet på
handikappområdet samt sprida kännedom om resultatet av sådant arbete,

stödja arbetet inom kommunala handikappråd och länshandikappråd,

bedriva upplysningsverksamhet i handikappfrågor.

3 § Rådet handlägger ärenden om statsbidrag till
handikapporganisationerna enligt riktlinjer som regeringen
fastställer.

Organisation

4 § Rådet består av ordförande, vice ordförande och 16 andra
ledamöter.

För ledamöterna utom ordföranden finns personliga ersättare.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för två år.

5 § Inom rådet finns ett arbetsutskott. Utskottet består av
ordföranden och vice ordföranden samt ytterligare två ledamöter, som
rådet utser inom sig.

6 § Rådet får i mån av behov tillsätta särskilda arbetsgrupper för
avgränsade arbetsuppgifter.

7 § Rådet har ett kansli. Det förestås av en chef.

I övrigt finns personal hos rådet enligt särskilda föreskrifter eller
andra beslut som regeringen meddelar och annan personal i mån av behov
och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Ärendena avgörs av rådet i plenum.

I arbetsordning eller genom särskilda beslut får rådet överlämna åt
arbetsutskottet, arbetsgrupp, ordföranden, chefen för kansliet eller
annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden som inte behöver prövas av
rådet.

9 § Rådet är beslutfört, när ordföranden och minst nio andra ledamöter
är närvarande. Förordning (1986:886).

10 § har upphävts genom förordning (1986:886).

11 § Ärendena avgörs efter föredragning av chefen för kansliet eller
av annan som har utsetts att föredra dem.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärende.

12 § Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda
för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan
ordföranden och minst nio andra ledamöter.

Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden
besluta ensam i närvaro av den fördragande till vars uppgifter ärendet
hör.

Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa
sammanträde med rådet.

13 § har upphävts genom förordning (1986:886)

14 § Ordföranden, chefen för kansliet eller, efter beslut av rådet,
annan tjänsteman hos rådet får infordra förklaring, upplysning eller
yttrande i ärenden hos rådet.

Tjänstetillsättning m.m.

15 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av rådet.

16 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av rådet även i fråga om chefen för kansliet.