Lag (1979:425) om skötsel av jordbruksmark

SFS nr
1979:425
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:811
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:48

Inledande bestämmelser

1 § Med jordbruksmark avses i denna lag sådan åkermark och betesmark som
ingår i fastighet, som är taxerad som lantbruksenhet. Lag (1990:1392).

2 § Lagen är inte tillämplig på jordbruksmark

1. som ingår i fastighet, som har bildats för annat ändamål än jordbruk
och som därefter inte har taxerats,

2. som enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är avsedd för annat
ändamål än jordbruk. Lag (1987:138).

Brukning m.m.

3 § har upphävts genom lag (1990:617).

4 § Jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion tidigast åtta månader
efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till länsstyrelsen, om inte
länsstyrelsen medger något annat. Anmälan behövs dock inte när åtgärden
är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller när
marken tas i anspråk för företag vars tillåtlighet prövats i särskild
ordning. Lag (1991:643).

5 § På jordbruksmark som är lämplig för jordbruksproduktion får täkt av
matjord för annat ändamål än markinnehavarens husbehov inte ske utan
tillstånd. Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen
bestämmer.

Tillstånd får förenas med villkor. Lag (1990:617).

6 § har upphävts genom lag (1990:617).

6 a § Vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i
jordbruket skall hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens
intressen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om den hänsyn som skall tas enligt första stycket, såsom i
fråga om skyddet av odlings- och kulturlandskapet samt växt- och
djurlivet. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att pågående
markanvändning avsevärt försvåras. Lag (1988:637).

6 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de föreskrifter som skäligen kan fordras från
miljöskyddssynpunkt i fråga om

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, samt

3. växtodlingen.

Föreskrifter enligt första stycket innebär inte ändring i tidigare
meddelade tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen (1969:387). Lag
(1988:637).

Tillsyn

7 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av länsstyrelsen.
Lag (1990:1493).

8 § Ägare eller brukare av jordbruksmark är skyldig att på begäran
tillhandahålla länsstyrelsen de upplysningar och handlingar som behövs
för tillsynen enligt denna lag. Den som inte efterkommer sådan begäran
kan av länsstyrelsen föreläggas vid vite att fullgöra sin skyldighet.
Lag (1990:1493).

9 § har upphävts genom lag (1990:617).

9 a § Länsstyrelsen får meddela föreläggande eller förbud som behövs för
att villkor som avses i 5 § andra stycket eller föreskrifter som
meddelats med stöd av 6 a § och 6 b § skall efterlevas.

Föreläggande eller förbud får meddelas först sedan det har visat sig att
länsstyrelsens råd och anvisningar inte har följts. I brådskande fall
eller när det annars finns särskilda skäl, får dock föreläggande eller
förbud meddelas omedelbart.

I beslut om föreläggande eller förbud får länsstyrelsen sätta ut vite.

Länsstyrelsen får förordna att dess beslut skall gälla omedelbart. Lag
(1990:1493).

10 § har upphävts genom lag (1990:617).

11 § har upphävts genom lag (1990:617).

Ansvar m.m.

12 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. tar jordbruksmark ur produktion i strid mot 4 § första stycket,

2. utför täkt i strid mot 5 § första stycket,

3. bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 6 b §, eller

4. underlåter att följa ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som
har meddelats med stöd av 9 a §.

Utbyte av brott som avses i första stycket 2 skall förklaras förverkat,
om det inte är uppenbart oskäligt.

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte
till ansvar enligt första stycket för gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet. Lag (1991:643).

13 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
Statens jordbruksverk.

Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:48).

Övergångsbestämmelser

1990:95

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1995:48

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.