Förordning (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

SFS nr
1979:426
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:915
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:1125

1 § Frågor om tillstånd enligt 5 § första stycket lagen (1979:425) om
skötsel av jordbruksmark prövas av länsstyrelsen i det län där egendomen
helt eller delvis är belägen.

Avser en ansökan om tillstånd egendom inom flera län skall den
länsstyrelse hos vilken ansökan gjorts pröva frågan om tillstånd efter
samråd med länsstyrelserna i de övriga länen. Förordning (1991:1295).

2 § har upphävts genom förordning (1991:1295).

3 § Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om
innehållet i en anmälan enligt 4 § första stycket lagen (1979:425) om
skötsel av jordbruksmark om att ta jordbruksmark ur produktion.
Förordning (1990:624).

4 § har upphävts genom förordning (1990:624).

5 § Föreskrifter som avses i 6 a § lagen (1979:425) om skötsel
av jordbruksmark om den hänsyn som skall tas till naturvårdens
och kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av jordbruksmark
och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Statens
jordbruksverk efter samråd med Statens naturvårdsverk samt
Riksantikvarieämbetet. Förordning (1997:1125).

6 § Jordbruksverket får meddela sådana föreskrifter om begränsning av
antalet djur i ett jordbruk som avses i 6 b § första stycket 1 lagen
(1979:425) om skötsel av jordbruksmark för jordbruksföretag med fler än
tio djurenheter.

Jordbruksverket skall samråda med naturvårdsverket innan föreskrifterna
meddelas. Förordning (1991:1295).

7 § När stallgödsel och andra organiska gödselmedel sprids i
Blekinge, Skåne, Hallands och Gotlands län, i kustområdena i
Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län, i de
kommuner som ingick i Göteborgs och Bohus län enligt den
länsindelning som gällde vid utgången av år 1997 samt på Öland
får det under tiden den 1 augusti-den 30 november bara ske i
växande gröda eller före höstsådd.

För hela landet gäller att stallgödsel och andra organiska
gödselmedel som sprids under tiden den 1 december-den 28
februari skall brukas ned samma dag. I Blekinge, Skåne och
Hallands län skall dock under hela året stallgödsel som sprids
på obevuxen mark brukas ned inom fyra timmar från spridningen.

I föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket anges vilka
områden som är att anse som kustområden enligt första stycket.
Förordning (1997:815).

7 a § I Blekinge, Skåne och Hallands län skall spridning av flytgödsel i
växande gröda ske med teknik som effektivt minskar ammoniakförlusterna.

I föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket anges den teknik som
skall användas enligt första stycket. Förordning (1996:1280).

8 § Inom de områden som anges i 7 § första stycket skall
jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha utrymme för lagring
av stallgödsel som motsvarar en gödselproduktion under

1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar,
får eller getter, samt

2. tio månader vid annan djurhållning.

I övriga delar av landet gäller första stycket 1 och 2 enbart
jordbruksföretag med mer än 100 djurenheter. Förordning (1996:22).

8 a § Vid lagring av stallgödsel skall

1. påfyllning av flytgödselbehållare ske under täckning, och

2. flytgödselbehållare och urinbehållare ha ett stabilt svämtäcke
eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna.
Förordning (1995:1159).

8 b § Vad som sägs om flytgödselbehållare i 8 a § 1 skall också
gälla urinbehållare. Förordning (1995:1159).

8 c § Bestämmelserna i 8 a § gäller för tiden fram till den 1
juli 1997 för sådana jordbruksföretag inom Blekinge, Skåne och
Hallands län som har fler än tio djurenheter. För tiden
därefter gäller bestämmelserna för jordbruksföretag med fler än
tio djurenheter inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands,
Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt i
slättbygder inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

Vilka områden som är att anse som slättbygder enligt första
stycket anges i föreskrifter av Jordbruksverket.
Förordning (1997:815).

9 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen medge undantag
från 7, 7 a, 8, 8 a och 8 b §§. Förordning (1995:1159).

10 § Begreppet djurenhet i 6, 8 och 8 a §§ har samma betydelse som i miljö-
skyddsförordningen (1989:364). Förordning (1994:93).

11 § Jordbruksföretag med mer än 5 ha åkermark skall ha viss
del av marken höst- eller vinterbevuxen enligt följande.

Län 1992/93 1993/94 1994/95 och följande år
Blekinge, Skåne
och Hallands län 40 % 50 % 60 %
Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Kalmar,
Gotlands och Västra
Götalands län 40 % 45 % 50 %

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om odlingen.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen för ett enskilt
år föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från första
stycket. Förordning (1997:815).

Övergångsbestämmelser

1988:640

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Är ett jordbruksföretag i drift den 1 juli 1988 gäller inte 7 § första
stycket 2 och 8 § för då befintlig djurhållning förrän den 1 januari
1995.

1993:1071

Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 1993. Föreskrifter
meddelade med stöd av 11 § tredje stycket får även avse tiden före
ikraftträdandet.

1995:1159

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § den 1 januari 1996,
8 b och 9 §§ den 1 juli 1997, 7 a § den 1 januari 1998 och i övrigt
den 15 november 1995.