Förordning (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

SFS nr
1979:427
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:756
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:50

Inledande bestämmelser

1 § Statligt stöd lämnas enligt denna förordning för att främja
trädgårdsnäringens rationalisering och för energibesparande åtgärder
inom trädgårdsföretag. Förordning (1987:605).

2 § Stöd lämnas i form av statlig garanti för lån (lånegaranti) och
statsbidrag.

3 § I denna förordning avses med

trädgårdsföretag, företag med yrkesmässig produktion av
trädgårdsprodukter eller must,

trädgårdsprodukter, köksväxter, frukt, bär, blommor,
krukväxter, svamp och växter för plantering i trädgårdar, parker eller
andra anläggningar,

samverkansrationalisering, övergång till ändamålsenlig
gemensam drift av enskilt drivna verksamheter.

Allmänna bestämmelser

4 § Statligt stöd får lämnas till trädgårdsföretag om företaget drivs
eller skall drivas av

1. enskild person som bedöms få sin huvudsakliga sysselsättning i och
inkomst från företaget,

2. sambruksförening, ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag,
om minst en person ges full sysselsättning i företaget.

5 § Stöd lämnas endast om den som är ansvarig för företagets drift
bedöms ha sådana yrkeskunskaper som behövs för att driva företaget
ändamålsenligt.

6 § har upphävts genom förordning (1988:998).

7 § Stöd lämnas endast om företaget har eller inom en nära framtid
väntas få förutsättningar för rationell drift och kan antas få godtagbar
lönsamhet och likviditet.

8 § Stöd lämnas endast till åtgärder som är lämpliga från
marknadssynpunkt och från annan allmän synpunkt. Vid bedömningen därav
skall särskilt beaktas åtgärdernas betydelse för sysselsättningen. Har
företaget anställda, skall även beaktas vikten av att de tillförsäkras
en tillfredsställande arbetsmiljö.

Utgör den yrkesmässiga produktionen av trädgårdsprodukter den väsentliga
delen av företagets verksamhet, får stöd lämnas även till åtgärder som
rör andra delar av verksamheten, om åtgärderna är ägnade att höja
effektiviteten eller förbättra miljön. Förordning (1983:133).

9 § har upphävts genom förordning (1988:998).

Lånegaranti

10 § Garanti får lämnas för lån som tas upp för

1. åtgärd som är ägnad att effektivisera och förbilliga driften och
varaktigt förbättra jord, ekonomibyggnader, andra anläggningar eller
tekniska anordningar eller som är avsedd att förbättra miljön för de i
företaget verksamma (rationaliseringslån),

2. uppförande av driftsbyggnader eller plantering av fleråriga växter i
samband med nyetablering eller utvidgning av trädgårdsföretag
(rationaliseringslån),

3. förvärv av företag inom trädgårdsnäringens område eller av fastighet
eller mark för utvidgning eller nyetablering av trädgårdsföretag
(förvärvslån),

4. inköp av inventarier eller anskaffning av rörelsekapital i samband
med igångsättning, omläggning eller utvidgning av driften (driftslån),

5. förvärv av maskin med tillbehör som skall användas gemensamt för
flera trädgårdsföretag, förvärv av maskinbestånd för yrkesmässig
maskinhållning för trädgårdsnäringen, förvärv av byggnad för sådan
maskinhållning, kostnad för ny- eller ombyggnad av byggnad för sådan
maskinhållning, kostnad för anskaffning av rörelsekapital vid
igångsättning av rörelse för sådan maskinhållning och kostnad för
övertagande eller större utvidgning av rörelse för sådan maskinhållning
(maskinlån),

6. insats i sambruksförening och förvärv eller lösen av andel i sådan
förening,

7. insats i sammanslutning för gemensam trädgårdsdrift eller för
gemensam lagring eller hantering av trädgårdsprodukter, om
sammanslutningens bildande innebär samverkansrationalisering, samt
förvärv eller lösen av andel i sådan sammanslutning.

Garanti för driftslån får lämnas även för att avhjälpa tillfälliga
likviditetssvårigheter.

11 § Lånegaranti lämnas endast för den del av kostnaden för åtgärden som
inte täcks av statsbidrag. Förordning (1988:998).

Statsbidrag

12 § Statsbidrag får lämnas till åtgärd som avser

1. införande av ny teknik för trädgårdsnäringen eller annan liknande
åtgärd,

2. gemensamhetsanläggning som medför samverkansrationalisering.

Bidrag enligt första stycket får lämnas i fall som anges i 1 med högst
ett belopp som motsvarar 25 procent av den godkända kostnaden för
åtgärden, dock högst 250 000 kronor, och i fall som anges i 2 med 50 000
kronor för varje i företaget heltidsarbetande delägare. Bidrag utgår ej
med lägre belopp än 5 000 kronor.

13 § Om åtgärd som avses i 12 § projekterats av länsstyrelsen eller av
annan på uppdrag av länsstyrelsen men därefter inte har blivit utförd på
grund av omständigheter över vilka sökanden ej kunnat råda, får
statsbidrag lämnas till kostnaderna för projekteringen. Förordning
(1991:1447).

14 § har upphävts genom förordning (1987:605).

Stöd till energibesparande åtgärder

14 a § Statsbidrag lämnas till ett trädgårdsföretag för

1. sådana åtgärder som möjliggör användning av andra bränslen inom
företaget än olja eller som har energibesparande effekt,

2. uppförande av en prototyp eller demonstrationsanläggning med
inriktning på effektivare energianvändning, om åtgärden syftar till att
föra ut ny teknik i praktisk tillämpning eller till att utnyttja känd
teknik i nytt sammanhang. Förordning (1982:291).

14 b § Bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 1 lämnas för
energibesparande åtgärder

1. i en anläggning som har uppförts med användande av vedertagen teknik,

2. vid nybyggnad av ett växthus i ersättning för ett rivet växthus, som
under de senaste fem åren har använts för produktion som har krävt upp
värmning under större delen av året. Förordning (1982:291).

14 c § Bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 1 lämnas med högst
35 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Till grund för
beräkning av bidrag vid nybyggnad skall läggas det rivna växthusets yta.

Bidrag får inte överstiga 100 000 kronor för varje projekt. Den lägsta
kostnaden som berättigar till bidrag är 3 000 kronor. Förordning
(1982:291).

14 d § Bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 2 lämnas med högst
50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Den lägsta kostnaden
som berättigar till bidrag är 5 000 kronor. */k/ Förordning (1982:291).

14 e § Den som har erhållit bidrag för sådana åtgärder som avses i
14 a § 2 skall till statens jordbruksverk redovisa erfarenheterna av
prototypen eller anläggningen enligt föreskrifter som meddelas av
jordbruksverket. Förordning (1991:1446).

Särskilda bestämmelser om lånegaranti

15–22 §§ har upphävts genom förordning (1988:998).

23 § I samband med att lånegaranti beviljas skall en amorteringsplan
upprättas. Därvid skall sökandens betalningsförmåga och den sannolika
avkastningen av företaget beaktas.

Plan får ej ta upp längre amorteringstid än

10 år för maskinlån,

15 år för driftslån och lån till insats, förvärv eller lösen av andel
som avses i 10 § första stycket punkterna 6 och 7,

30 år för förvärvslån,

20 år för rationaliseringslån eller, om lånet avser åtgärder i
fruktodlingsföretag, 30 år.

Amorteringen skall börja, räknat från första lyftningsdagen senast efter
ett år beträffande maskinlån, sex år beträffande driftslån och
rationaliseringslån till fruktodlingsföretag och tre år beträffande
övriga lån. Förordning (1988:998).

24 § Ränta för garantilån erläggs från och med lyftningsdagen. Om
särskilda skäl föreligger, får anstånd med räntebetalning medges för
maskinlån under högst ett år och för övriga garantilån under högst två
år efter lyftningsdagen. Sålunda upplupen ränta skall vid anståndstidens
slut läggas till lånebeloppet.

Särskilda bestämmelser om statsbidrag

25 § Rationaliseringsstöd i form av statsbidrag lämnas som
avskrivningslån.

Om det med hänsyn till bidragets ändamål, bidragsbeloppets storlek eller
annat förhållande inte är nödvändigt att lämna bidraget som
avskrivningslån, får det betalas ut som ett direkt bidrag.
Förordning (1988:998).

26 § har upphävts genom förordning (1988:998).

27 § Avskrivningslån skall avskrivas tio år efter det att lånet helt har
betalats ut, om inte något annat följer av 31 a §. Annan avskrivningstid
får bestämmas, om det finns särskilda skäl. Förordning (1988:998).

28 och 29 §§ har upphävts genom förordning (1988:998).

Förfarandet m. m.

30 § Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller
den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller
även vad som i garantiförordningen (1997:1006) föreskrivs om
kreditgarantier.

Frågor om statsbidrag prövas av Jordbruksverket eller om verket
så bestämmer av länsstyrelsen. Frågor om stöd enligt 12 §
prövas alltid av Jordbruksverket. Förordning (1997:1010).

31 § Finner länsstyrelsen eller Jordbruksverket i något fall
att statsbidrag av särskilda skäl bör lämnas med högre belopp
eller under andra villkor än som anges i denna förordning, kan
länsstyrelsen eller verket begära regeringens medgivande till
detta. Förordning (1997:1010).

31 a § I fråga om lånegarantier bevakas statens rätt av
Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer.

I fråga om statsbidrag bevakas statens rätt av Jordbruksverket.
För sådant stöd gäller i övrigt förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet, med undantag av 4 och 8 §§.
Vid tillämpning av 25 § nämnda förordning har Jordbruksverket
rätt att efterge statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som
överstiger 1 000 000 kr, men som inte överstiger 3 000 000 kr.
Förordning (2001:50)

32 § Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna
förordning meddelas av Jordbruksverket. Föreskrifter om
lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har
skett med Riksgäldskontoret. Förordning (1997:1010).

33 § Länsstyrelsens beslut om statsbidrag får överklagas hos
Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (1997:1010).

34 § För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha
tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån
skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form.
Förordning (1991:1447).

Övergångsbestämmelser

1979:427

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1979, då kungörelsen
(1968:377) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering
skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser gäller i fråga om lån och bidrag som beviljats före
den 1 juli 1979 och statsbidrag, om utfästelse om bidraget gjorts före
den 1 juli 1979 och den åtgärd bidraget avser slutförts eller kan antas
bli slutförd senast den 31 december 1983.

1983:210

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lånegaranti som har
lämnats före ikraftträdandet.

1987:605

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre föreskrifter om
stöd gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före
ikraftträdandet.

1988:998

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats
före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 31 a och 33 §§ denna förordning
och i 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet
skall dock gälla även för sådant stöd. Förordning (1989:806).

2001:756

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före utgången av december 2001.