Skogsvårdslag (1979:429)

SFS nr
1979:429
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1979-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:890

Allmänna bestämmelser

1 § Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som
ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt
som den biologiska mångfalden behålls.

Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.
Lag (2008:662).

2 § I denna lag avses med

1. skogsmark: mark inom ett sammanhängande område där träden
har en höjd av mer än fem meter och där träd har en
kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar
att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande
åtgärder,

2. produktiv skogsmark: skogsmark som enligt vedertagna
bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en
kubikmeter virke per hektar och år,

3. skogligt impediment: improduktiv skogsmark och träd- och
buskmark.

Med improduktiv skogsmark avses skogsmark som inte är produktiv
skogsmark enligt definitionen i första stycket 2.

Med träd- och buskmark avses mark inom ett sammanhängande
område som inte är skogsmark enligt definitionen i första
stycket 1, och som uppfyller minst ett av följande kriterier.

1. Träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet
av mer än fem procent.

2. Den sammanlagda täckningen av träd och buskar högre än 0,5
meter är minst tio procent.

3. Förutsättningarna finns att nå gränsvärdena i 1 eller 2 utan
produktionshöjande åtgärder. Lag (2008:662).

2 a § Som skogsmark eller träd- och buskmark enligt 2 § anses
inte sådana områden där marken i väsentlig utsträckning används
för jordbruksändamål, hör till byggnader eller anläggningar
eller används för annat ändamål än att tillgodose intressen som
kan hänföras till träden och vegetationen. Lag (2008:662).

2 b § Med fjällnära skog avses sådan skog inom det fjällnära
området där

1. skogsbruksåtgärder kan påverka intressen som är av
väsentlig betydelse för naturvården, kulturmiljövården eller
rennäringen, eller

2. det råder särskilda förutsättningar för skogens skötsel.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som
utgör fjällnära skog. Lag (2010:930).

3 § Denna lag hindrar inte att produktiv skogsmark tas i
anspråk för annat ändamål än virkesproduktion.

Bestämmelserna i 5, 6 och 10 §§ ska inte tillämpas på produktiv
skogsmark som i väsentlig utsträckning används för annat
ändamål än virkesproduktion. Lag (2008:662).

4 § Bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen meddelade
föreskrifter skall inte tillämpas i den mån vad där sägs
strider mot 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken eller mot
föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. samma
balk eller med stöd av annan lag.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och
åtgärder finns i 7 kap. 28 a – 29 b §§ miljöbalken. Lag (2001:440).

Anläggning av skog på skogsmark

5 § Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark

1. om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning
eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett
godtagbart sätt,

2. om marken ligger outnyttjad, eller

3. om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande.

Åtgärd enligt första stycket ska vidtas i fall som anges i 1
och 2 utan dröjsmål och i fall som anges i 3 inom skälig
tid.

Vad som föreskrivs i första stycket 2 ska inte gälla mark som
på grund av särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk för
virkesproduktion.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från första och andra
styckena för att möjliggöra försöksverksamhet.

Skogsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från
första och andra styckena. Lag (2014:890).

6 § Vid anläggning av ny skog ska de föryngringsåtgärder
vidtas som kan behövas för att trygga återväxten av en skog
av tillfredsställande täthet och beskaffenhet i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från första stycket för att
möjliggöra försöksverksamhet.

Skogsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från
första stycket. Lag (2014:890).

6 a § Hyggesplöjning får inte användas som
markberedningsmetod.

Om det behövs för att trygga återväxten av en skog av
tillfredsställande täthet och beskaffenhet i övrigt får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddela föreskrifter om föryngringsmetod, markberedning,
sådd, plantering, vård av plantskog och andra åtgärder.
Lag (2010:930).

6 b § Främmande trädarter får inte användas som
skogsodlingsmaterial i fjällnära skog.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet
i första stycket. Lag (2010:930).

7 § Om det är påkallat från skogsvårdssynpunkt, får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter som förbjuder eller ställer upp villkor för
användning av visst slag av skogsodlingsmaterial vid anläggning
av skog.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
även meddela föreskrifter om produktion av, handel med och
införsel av skogsodlingsmaterial i enlighet med rådets direktiv
1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av
skogsodlingsmaterial.5

Med skogsodlingsmaterial aves frön, plantor, sticklingar och
andra former av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av
skog enligt vad regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer närmare föreskriver i enlighet med direktiv
1999/105/EG. Lag (2002:614).

8 § Den produktiva skogsmarkens ägare är ansvarig för
anläggning och vård av ny skog.

Om säkerhet ställts för fullgörande av återväxtåtgärder enligt
36 § och den produktiva skogsmark på vilken åtgärderna ska
vidtas överlåts genom försäljning, byte eller gåva, är den som
ställt säkerhet solidariskt med en senare ägare ansvarig för
kostnader som uppkommer om åtgärderna efter beslut av
Skogsstyrelsen enligt 35 § fjärde stycket utförs på ägarens
bekostnad.

Ansvar enligt andra stycket är begränsat till det belopp för
vilket säkerhet ställts. Ansvaret för den som ställt säkerhet
upphör om en ny ägare ställer säkerhet för de ifrågavarande
återväxtåtgärdernas fullgörande och säkerheten godkänns av
Skogsstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen i andra fall än
som anges i tredje stycket besluta att en tidigare ägares
ansvar för återväxtåtgärderna ska bortfalla. Lag (2008:662).

9 § Har upphävts genom lag (2014:890).

Avverkning m.m. på skogsmark

10 § Avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig
för återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
till skydd för den yngre skogen föreskriva att trädbestånd
under en viss ålder inte får avverkas samt meddela
föreskrifter om hur avverkning ska bedrivas för att
tillgodose kraven enligt första stycket.

För att möjliggöra försöksverksamhet eller för att bevara och
utveckla natur- eller kulturmiljövärden får regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter
om undantag från första stycket. Lag (2014:890).

10 a § Om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) krävs
vid förvärv av fastighet, får förvärvaren inte påbörja
avverkning förrän sådant tillstånd meddelats.

Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge
undantag från första stycket. Lag (2005:1164).

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får, i fråga om större skogsinnehav, för att främja en jämn
åldersfördelning av skogen föreskriva att högst en viss andel
av en brukningsenhets areal produktiv skogsmark som inte i
väsentlig utsträckning används för annat ändamål än
virkesproduktion får avverkas under en viss period.

I fråga om övriga skogsinnehav får föreskrifter enligt första
stycket innebära att avverkning inte får ske i sådan
utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens areal
produktiv skogsmark som inte i väsentlig utsträckning används
för annat ändamål än virkesproduktion kommer att bestå av
kalmark och yngre skog. Lag (2008:662).

12 § Som brukningsenhet ska räknas den produktiva skogsmark
inom en kommun som tillhör samma ägare, om inte annat följer av
föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (2008:662).

13 § Skogsstyrelsen skall på begäran meddela beslut på förhand
huruvida viss avverkning är förenlig med föreskrifter meddelade
med stöd av 11 §. Lag (2005:1164).

13 a § Avverkning, skogsvårdsåtgärder och gödsling får inte
ske på skogliga impediment som är större än 0,1 hektar.
Enstaka träd får dock avverkas om det inte förändrar
naturmiljöns karaktär.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet i
första stycket. Lag (2010:930).

13 b § Inom ett område där renskötsel får bedrivas enligt
rennäringslagen (1971:437) under hela året (renskötselns
året-runt-marker), får avverkning inte ske om den

1. medför ett sådant väsentligt bortfall av renbete att
möjligheterna att hålla tillåtet renantal påverkas, eller

2. omöjliggör sedvanlig samling och flyttning av renhjord.
Lag (2010:930).

14 § Den produktiva skogsmarkens ägare är skyldig att enligt
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer underrätta Skogsstyrelsen om

1. avverkning och uttag av skogsbränsle som ska äga rum på
hans eller hennes mark,

2. sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver
tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken,

3. vad han eller hon avser att göra för att tillgodose
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen i samband med
avverkning på hans eller hennes mark,

4. vad han eller hon avser att göra för att tillgodose
rennäringens intressen i samband med avverkning på hans eller
hennes mark inom renskötselns året-runt-marker, och

5. vad han eller hon avser att göra för att trygga återväxten
av skogen. Lag (2010:930).

14 a § Har upphävts genom lag (2008:662).

Krav på tillstånd till avverkning i fjällnära skog

15 § I fjällnära skog får avverkning inte ske utan
Skogsstyrelsens tillstånd.

Tillstånd behövs inte för röjning eller gallring som främjar
skogens utveckling. Lag (2010:930).

16 § I ansökan om tillstånd till avverkning ska sökanden
redovisa vad han eller hon avser att göra för att

1. tillgodose naturvårdens, kulturmiljövårdens och
rennäringens intressen, samt

2. trygga återväxten av skogen. Lag (2010:930).

17 § Tillstånd till avverkning får inte ges, om avverkningen
medverkar till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap.
2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs. Avverkningen får
dock tillåtas, om den förenas med de krav som behövs för att
följa normen eller om det finns en sådan förutsättning för
tillstånd som anges i 2 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken.

Tillstånd till avverkning får inte heller ges för att bygga
en skogsbilväg om nyttan av vägen för skogsbruket inte
motsvarar kostnaden för den, eller om vägen inte kan passas
in i en vägnätsplan. Lag (2010:930).

18 § Tillstånd till avverkning får inte ges om avverkningen
är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för
naturvården eller kulturmiljövården. Lag (2010:930).

18 a § Tillstånd till avverkning på en sammanhängande yta som
är större än 20 hektar inom samma brukningsenhet får ges
endast om det finns särskilda skäl för det. Lag (2010:930).

18 b § När tillstånd till avverkning ges ska Skogsstyrelsen
besluta om vilka hänsyn som ska tas till

1. naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen, samt

2. rennäringens intressen.

Sådana hänsyn får avse hyggets storlek och förläggning,
avverkningsform eller liknande.

Villkor som gäller rennäringens intressen får inte avse annat
än vad som uppenbart behövs med hänsyn till renskötselrätten.
Lag (2010:930).

18 c § I samband med att tillstånd till avverkning ges får
Skogsstyrelsen besluta om åtgärder för att begränsa eller
motverka andra olägenheter än sådana som avses i 18 b § och
för att trygga återväxten av skogen. Lag (2010:930).

19 § I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av
ett beslut enligt 18 § eller 18 b § första stycket 1 gäller
25 kap. 6 § och 31 kap. 2 §, 4 § första stycket, 7 § första
stycket första meningen, 8 § första meningen, 9, 12 och
13 §§, 15 § första stycket första meningen och andra stycket,
31 § tredje stycket samt 33 § miljöbalken. Lag (2010:931).

Samråd inom renskötselns året-runt-marker

20 § Innan avverkning sker inom renskötselns året-runt-marker
ska berörd sameby beredas tillfälle till samråd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådant samråd. Lag (2010:930).

21 § Har upphävts genom lag (2010:930).

Ädellövskog

22 § Med ädla lövträd avses i denna lag de inhemska trädslagen alm,
ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Lag (1993:553).

23 § Med ädellövskog avses i denna lag:

1. Skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av
ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt
hektar.

2. Trädbestånd på betesmarker, om beståndet utgörs av lövträd till
minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent. Av de
ädla lövträden skall minst tio träd per hektar ha en diameter av
minst 30 centimeter på en höjd av 1,3 meter över marken. Markens
areal skall uppgå till minst ett hektar.

Har Skogsstyrelsen enligt 27 § tredje stycket beslutat viss
trädslagssammansättning vid föryngring av ädellövskog, skall
skogen betraktas som ädellövskog även om andelen lövträd under
en tid är lägre än som anges i första stycket. Lag (2005:1164).

24 § Skogsstyrelsen skall på begäran meddela beslut på förhand
om ett visst skogsbestånd eller trädbestånd på betesmark är att
anse som ädellövskog. Lag (2005:1164).

25 § I ett bestånd som avses i 23 § får det inte vidtas åtgärder
som leder till att beståndet upphör att vara ädellövskog. Efter
annan avverkning än röjning eller gallring skall ny ädellövskog
anläggas på området.

Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge undantag
från första stycket. I samband därmed får Skogsstyrelsen besluta
att ny ädellövskog skall anläggas på ett annat ställe inom en
brukningsenhet. För anläggning av ny ädellövskog gäller 27 §
tredje stycket. Lag (2005:1164).

26 § Vad som föreskrivs i 25 § första stycket hindrar inte att mark
används i enlighet med en detaljplan eller i enlighet med beslut som
gäller för företag vars tillåtlighet har prövats enligt någon annan
lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av någon
annan lag. Lag (1993:553).

27 § Annan avverkning än röjning eller gallring i ett bestånd
som avses i 23 § får inte påbörjas innan Skogsstyrelsen lämnat
tillstånd till detta.

I ansökan om tillstånd skall sökanden redovisa vad han avser
att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens
intressen.

I samband med att tillstånd meddelas får Skogsstyrelsen
besluta om det sätt på vilket avverkningen och den därav
föranledda anläggningen av ny ädellövskog skall genomföras.
Lag (2005:1164).

28 § Bidrag kan lämnas av allmänna medel till kostnader för
åtgärder som behövs för att trygga återväxten av ädellövskog.
Lag (1993:553).

Insektshärjning

29 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om bekämpning av insektshärjning i skog och
om upparbetning av skadad skog, utforsling eller lagring av virke
och andra åtgärder som behövs för att motverka uppkomsten av
yngelhärdar.

Skogsmarkens ägare är ansvarig för att sådana åtgärder utförs. För
förebyggande åtgärder i samband med avverkning och lagring av
virke är också annan som har rätt att förfoga över skog eller virke
ansvarig. Lag (1993:553)

Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om den hänsyn som ska tas till
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av
skog, såsom i fråga om hyggens storlek och utläggning,
beståndsanläggning, kvarlämnande av träd och trädsamlingar,
gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
också meddela föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas för
det fall föreskrifter enligt första stycket inte har följts.

Bemyndigandena i första och andra styckena medför inte
befogenhet att meddela föreskrifter som är så ingripande att
pågående markanvändning avsevärt försvåras. Lag (2010:930).

31 § Vid skötsel av skog skall i fråga om hyggens storlek och
utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av trädsamlingar
och skogsbilvägars sträckning den anpassning ske som uppenbart
påkallas med hänsyn till rennäringen. Vid planläggning och
genomförande av åtgärderna skall eftersträvas att berörd sameby
har årlig tillgång till sammanhängande betesområden och till
vegetation som behövs inom områden för samling, flyttning och
rastning av renarna. Lag (1993:553).

Miljöanalys

32 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva att det i ärenden enligt denna lag skall göras
en analys av vilken inverkan nya metoder för skogens skötsel
och nya skogsodlingsmaterial har på miljön. Föreskrifterna får
innebära att en sådan analys skall göras av den som avser att
använda en ny metod eller ett nytt skogsodlingsmaterial.
Lag (1998:821).

Register

32 a § För de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§ skall med
hjälp av automatiserad behandling föras ett register över
fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver
produktion eller införsel för saluföring av
skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material samt ett
register över godkända frökällor. Dessa register skall ge
offentlighet åt den information som ingår i registren.

Med frökälla avses frötäktsområde, frötäktsbestånd,
fröplantage, föräldraträd till en familj, klon eller
klonblandning enligt vad regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer närmare föreskriver i enlighet med rådets
direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av
skogsodlingsmaterial. Lag (2002:614).

32 b § I fråga om personuppgifter skall registret över fysiska
och juridiska personer, som yrkesmässigt bedriver produktion
eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller
handel med sådant material, ha till ändamål att tillhandahålla
uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan
författning, och

a) som avser sådana näringsidkare som registrerats i registret,
eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
uppgifter om sådana näringsidkare,

2. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om
sådana näringsidkare i kund- eller verksamhetsregister eller
liknande register, eller

3. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204). Lag (2002:614).

32 c § I fråga om personuppgifter skall registret över godkända
frökällor ha till ändamål att tillhandhålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan
författning, och

a) som avser sådana frökällor som registrerats i registret,
eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
uppgifter om sådana frökällor,

2. omsättning av skogsodlingsmaterial och fast egendom på
vilken en frökälla registrerats,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om
frökällor i kund- eller verksamhetsregister eller liknande
register, eller

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204). Lag (2002:614).

32 d § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i
de register som avses i 32 a § första stycket. Lag (2002:614).

32 e § Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för de register som avses i
32 a § första stycket. Lag (2002:614).

32 f § Skogsstyrelsen får för de ändamål som anges i 32 b och
32 c §§ medge direktåtkomst till de register som avses i 32 a §
första stycket. Lag (2002:614).

32 g § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag. Lag (2002:614).

Tillsyn

33 § Skogsstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna
lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utom när det
gäller 32 a-32 g §§. Lag (2005:1164).

34 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt
denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen.

Tillsynsmyndigheten har vidare rätt att hos den som
yrkesmässigt bedriver produktion av, handel med eller införsel
av skogsodlingsmaterial få tillträde till mark, transportmedel,
byggnader och stängda utrymmen, dock inte bostäder, för tillsyn
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av
kronofogdemyndigheten för att få sådant tillträde som avses i
andra stycket. Lag (2005:1164).

34 a § När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om
kontrollbesök enligt artikel 16.6 i rådets direktiv 1999/105/EG
av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial
har kommissionen rätt att få handräckning av
Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos
den som avses i 34 § andra stycket:

1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta
kopior av dessa handlingar, och

2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som
utnyttjas av den som avses i 34 § andra stycket.

Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta svaranden om
handräckningen innan verkställighet sker. Därutöver gäller
bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av
förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller
avhysning. Lag (2006:696).

35 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna lag eller föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen ska följas.

Förelägganden och förbud kan förenas med vite.

Om någon inte rättar sig efter ett föreläggande, får
tillsynsmyndigheten besluta att åtgärden ska vidtas på dennes
bekostnad. Lag (2014:890).

36 § Om en avverkning föranleder förhållandevis dyra
återväxtåtgärder i större omfattning, får Skogsstyrelsen i
samband med avverkningen besluta att säkerhet skall ställas för
fullgörandet av åtgärderna, om det skäligen kan befaras att
åtgärderna annars inte blir vidtagna. Säkerheten skall avse de
kostnader som Skogsstyrelsen får ta ut enligt 8 § andra
stycket och 35 § fjärde stycket.

Säkerhet får även krävas som villkor för tillstånd enligt 16 §
eller enligt 27 § första stycket.

Har Skogsstyrelsen enligt första stycket beslutat att
säkerhet skall ställas, får avverkningen inte påbörjas förrän
säkerheten har ställts och godkänts av Skogsstyrelsen.

Ställs inte säkerhet i fall som avses i första stycket, får
Skogsstyrelsen meddela förbud att avverka skog på
brukningsenheten utan Skogsstyrelsens tillstånd.
Lag (2005:1164).

37 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva att särskilda avgifter skall tas ut i ärenden
enligt denna lag och för att täcka kostnader för tillsyn och
kontroll. Lag (1997:1241).

38 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 6 b § första stycket, 10 § första stycket eller
10 a §,

2. bryter mot 15 § eller mot villkor i beslut som gäller
avverkning och som har meddelats med stöd av 18 b § eller
18 c §,

3. bryter mot 36 § tredje stycket eller avverkningsförbud som
avses i 36 § fjärde stycket,

4. inte rättar sig efter ett föreläggande eller bryter mot
ett förbud som har meddelats för att 31 § ska följas,

5. genom avverkning eller andra åtgärder bryter mot 25 §
första stycket första meningen, 27 § första stycket eller mot
ett beslut om avverkning som har meddelats med stöd av 27 §
tredje stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar. Lag (2010:930).

38 a § Till böter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift som regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd
av 7 § första stycket eller 11 §,

2. bryter mot en föreskrift som en myndighet har meddelat med
stöd av regeringens bemyndigande enligt 10 § andra stycket,
20 § eller 29 § första stycket,

3. inte fullgör underrättelseskyldighet enligt föreskrifter
som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en
myndighet har meddelat med stöd av 14 §,

4. inte rättar sig efter ett föreläggande eller bryter mot
ett förbud som har meddelats för att en föreskrift enligt
30 § ska följas.

I ringa fall döms inte till ansvar. Lag (2010:930).

38 b § Den som inte har rättat sig efter ett
vitesföreläggande eller som har överträtt ett vitesförbud
döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som
omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2010:930).

39 § Virke efter avverkning som innebär brott enligt denna lag eller
värdet därav skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart
obilligt. Lag (1993:553).

40 § Skogsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut om
avslag på ansökan om information enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) och beslut om rättelse enligt
28 § samma lag.

Naturvårdsverket får överklaga Skogsstyrelsens beslut i fall
som avses i 25 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2005:1164).

41 § Skogsstyrelsen får bestämma att dess beslut skall gälla
omedelbart. Lag (2005:1164).

Övergångsbestämmelser

1979:429

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

2. Genom lagen upphävs skogsvårdslagen (1948:237) och
förordningen (1894:17 s. 1) angående hushållningen med de
allmänna skogarna i riket.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4. Den som innehar skogsmark under ständig besittningsrätt och
äger tillgodogöra sig skogens avkastning utöver husbehovet eller
som innehar skogsmark med fideikommissrätt, skall vid
tillämpningen av nya lagen anses som skogsmarkens ägare.

1990:96

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1990:1379

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

I ärende som avses i 19 b § första stycket eller 19 e § första stycket
skall sökanden, även om ansökningen gjorts före ikraftträdandet av
denna lag, om tillståndsmyndigheten begär det komplettera
ansökningen med en redovisning av vad han avser att göra för att
tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens respektive
rennäringens intressen.

1993:553

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Genom lagen upphävs ädellövskogslagen (1984:119).

3. Den som före ikraftträdandet har gjort anmälan enligt 17 § eller
ansökt om tillstånd enligt 19 § i paragrafernas då gällande lydelser
eller ansökt om tillstånd enligt 7 § ädellövskogslagen (1984:119)
skall på begäran av Skogsvårdsstyrelsen komplettera anmälan eller
ansökan med uppgift om vad han avser att göra för att tillgodose
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen i samband med
avverkning på hans mark.

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut enligt ädellövskogslagen som har meddelats före den 1
januari 1994.

5. Beslut enligt 4, 5 och 7 §§ ädellövskogslagen skall anses
meddelade med stöd av motsvarande nya bestämmelser i
skogsvårdslagen.

1995:49

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:821

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Ärenden som har inletts före denna lags ikraftträdande skall
handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser.
Bestämmelserna i 17 § första stycket i dess nya lydelse skall
dock tillämpas omedelbart.

3. I fråga om rätt till ersättning på grund av ett beslut som
har meddelats före denna lags ikraftträdande gäller äldre
bestämmelser i 19 §.

2005:390

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Har skogsvårdsstyrelsen före ikraftträdandet beslutat att
säkerhet skall ställas enligt 36 § första stycket, gäller 8 § i
sin äldre lydelse.

2009:1320

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller i mål om ersättning på grund av
ett beslut som har meddelats före den 1 januari 2010.

2010:822

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med
anledning av ett beslut som har meddelats före
ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningarna i 19 §
till 31 kap. miljöbalken samt hänvisningarna i 31 kap.
miljöbalken till expropriationslagen (1972:719) avse dessa
lagars lydelse vid utgången av juli 2010.

2010:930

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

2. Tillstånd som har meddelats enligt 16 § i dess äldre
lydelse gäller fortfarande.

3. En ansökan om tillstånd till avverkning av skog enligt
16 § i dess äldre lydelse som inte omfattas av tillståndsplikt
enligt 15 § och som har kommit in till, men inte prövats av,
Skogsstyrelsen före den 1 september 2010, ska anses som en
underrättelse enligt 14 §.

2014:890

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

2. Beslut som har meddelats enligt 5, 6 och 10 §§ i deras
äldre lydelse gäller fortfarande.