Förordning (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

SFS nr
1979:466
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1250
Upphävd
1996-01-01

1 § Frågor om prisreglering enligt 2 § 7 mom. lagen (1902:71 s. 1),
innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar prövas av
statens energiverk.

Ansökan om prisreglering skall vara skriftlig och ges in till
energiverket. I ansökningen skall anges

1. sökandens namn och adress samt den fastighet från eller till vilken
strömmen levereras eller avses bli levererad,

2. motpartens namn och adress,

3. yrkandet och de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd
för ansökningen. Förordning (1987:1168).

2 § Uppfyller ansökningen inte vad som föreskrivs i 1 § eller är den i
övrigt ofullständig, skall statens energiverk förelägga sökanden att
inom viss tid avhjälpa bristen. Det behöver dock inte göras om rättelse
kan vinnas på annat sätt.

Efterkommer inte sökanden föreläggandet och är bristen så väsentlig att
ansökningen inte kan ligga till grund för prövning av ärendet, skall
energiverket avvisa ansökningen.

Föreläggandet skall innehålla erinran om att ansökningen kan avvisas om
bristen inte avhjälps. Föreläggandet skall delges. Förordning
(1983:558).

3 § Återkallas en ansökan skall statens energiverk avskriva ärendet.

Energiverket skall avslå de ansökningar som verket finner uppenbart
ogrundade.

Är omständigheterna sådana att ansökningen inte kan prövas skall den
avvisas av energiverket. Förordning (1983:558).

4 § Statens energiverk skall tillse att ärendet blir så utrett som dess
beskaffenhet kräver. Därvid får verket förelägga parterna att förebringa
den utredning som behövs. Förordning (1983:558).

5 § Är det uppenbart att förutsättningar för förlikning mellan parterna
saknas, får statens energiverk omedelbart företa ärendet till avgörande.
I annat fall skall verket överlämna ärendet till Svenska
elverksföreningens tariffkommission med begäran om att den söker förlika
parterna.

Kommer förlikning härigenom inte till stånd och finns anledning att anta
att ytterligare förlikningsförsök skulle bli gagnlösa, skall tvisten
omedelbart avgöras av verket.

Förliks parterna skall verket avskriva ärendet. Förordning (1983:558).

6 § har upphävts genom förordning (1988:526).

Övergångsbestämmelser

1994:1250

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 11 § 1–3 samt 12–13 §§
den 1 oktober 1994, och i övrigt den 1 januari 1995, då
elförordningen (1982:548) och förordningen (1979:466) om
prisreglering enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa
bestämmelser om elektriska anläggningar skall upphöra att gälla.
Sistnämnda förordning gäller dock fortfarande i ärenden om
prisreglering där ansökan har gjorts före den 1 januari 1995.