Lag (1979:468) om konto för likviditetsutjämning

SFS nr
1979:468
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar har rätt till
bonusränta och annan ränta på medel som står inne på ett särskilt
konto i riksbanken (konto för likviditetsutjämning). Varje företag får
inneha endast ett sådant konto.

Lagen omfattar inte bankaktiebolag, försäkringsföretag,
kreditaktiebolag och ekonomiska föreningar inom
jordbrukskasserörelsen. Den omfattar inte heller andra aktiebolag och
ekonomiska föreningar som har till huvudsakligt ändamål att lämna
eller förmedla krediter eller att medverka till finansiering genom att
förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande.

2 § Insättning på ett konto för likviditetsutjämning skall göras under
tiden den 1 juli-den 31 december 1979. Första insättningen skall uppgå
till minst 100 000 kronor och behållningen på kontot får därefter inte
understiga detta belopp. Insättning och uttag får i övrigt ske på de
villkor som riksbanken anger.

På medel som står inne på ett konto för likviditetsutjämning skall,
förutom bonusränta enligt 3 §, utgå den ränta som riksbanken
bestämmer.

3 § Bonusränta utgår under tiden den 1 juli 1979-den 31 mars 1981 med
2 procent för år på belopp som står inne på ett konto för
likviditetsutjämning. Bonusränta får dock inte i något fall beräknas
på behållning som överstiger behållningen på kontot den 31 mars 1981
och ej heller på behållning som överstiger två gånger summan av de
belopp som företaget i bokslut till ledning för 1979 och 1980 års
taxeringar har avsatt till investeringsfond enligt lagen (1955:256) om
investeringsfonder för konjunkturutjämning.

4 § Bonusränta utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt
kommunalskattelagen (1928:370) eller lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.