Förordning (1979:480) med instruktion för kungl. biblioteket

SFS nr
1979:480
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1979-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:678
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på kungl.
biblioteket.

Uppgifter

2 § Biblioteket är nationalbibliotek och fullgör härvid dokumentära
uppgifter och serviceuppgifter. Det åligger biblioteket särskilt att

fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1978:487) om pliktexemplar av
skrifter och ljud- och bildupptagningar samt av förordningen (1978:779)
om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar,

samla, förvara och tillhandahålla utomlands utgivna skrifter av svenska
författare eller om svenska förhållanden,

framställa nationalbibliografiska produkter,

vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat
tryck, handskrifter, kartor och bilder,

svara för mikrofilmning av svensk dagspress,

samla, förvara och tillhandahålla en representativ samling utländsk
litteratur,

framställa accessionskatalogen över förvärv av utländsk litteratur till
landets vetenskapliga bibliotek samt svara för utbyte av bibliografisk
information med utländska bibliografiska centraler,

svara för viss samordning mellan biblioteken inom Stockholmsregionen.
Förordning (1987:503).

Organisation

3 § Biblioteket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en
riksbibliotekarie och högst nio andra ledamöter. Riksbibliotekarien är
styrelsens ordförande.

4 § Riksbibliotekarien är chef för biblioteket.

5 § Inom biblioteket finns tre avdelningar, nämligen
administrationsavdelningen, biblioteksavdelningen och bibliografiska
avdelningen. Varje avdelning förestås av en chef. Chefen för en av
avdelningarna är riksbibliotekariens ställföreträdare.

6 § Hos biblioteket finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får biblioteket anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

6 a § Till kungl. biblioteket hör Roggebiblioteket i Strängnäs och
statens biblioteksdepå i Bålsta.

Till kungl. biblioteket är knuten en samarbetsnämnd för biblioteken inom
Stockholmsområdet, benämnd stockholmsbibliotekens samarbetsnämnd.
Riksbibliotekarien är ordförande i nämnden. Förordning (1987:503).

Ärendenas handläggning

7 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om bibliotekets organisation och arbetsformer,

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

3. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

4. andra frågor som riksbibliotekarien hänskjuter till styrelsen.

8 § Styrelsen är beslutför när riksbibliotekarien och minst hälften av
övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.
Förordning (1986:951).

9 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan riksbibliotekarien och minst hälften av övriga ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får riksbibliotekarien
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet
hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

10 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
riksbibliotekarien ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av riksbibliotekarien får de avgöras av annan
tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller
särskilda beslut.

11 § När riksbibliotekarien är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
riksbibliotekarien även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både riksbibliotekarien och hans ställföreträdare har förhinder
fullgörs riksbibliotekariens åligganden av chefen för den avdelning som
riksbibliotekarien bestämmer.

I riksbibliotekariens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller
ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får
inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad nu har sagts gäller även
vid ledighet på riksbibliotekarietjänsten, till dess regeringen
bestämmer annat.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 10 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragning av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning dit
ärendet hör eller på en särskild förordnad föredragande.
Riksbibliotekarien får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för en avdelning har rätt att vara närvarande när ett ärende som
hör till hans ansvarsområde föredras av någon annan.

13 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad
i vissa hänseenden.

14 § har upphävts genom förordning (1986:951).

15 § Riksbibliotekarien får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

16 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
biblioteket.

Tjänstetillsättning m.m.

17 § Riksbibliotekarien förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.

Tjänst som chef för avdelning tillsätts av regeringen efter anmälan av
riksbibliotekarien.

Andra tjänster tillsätts av biblioteket.

Förordnande för chef för avdelning att vara riksbibliotekariens
ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan
av riksbibliotekarien.