Lag (1979:54) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av företag i u-länder

SFS nr
1979:54
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1979-02-01

1 § Enligt de närmare föreskrifter som beslutats av regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer får stiftelse som har
bildats för att främja tillskott och utveckling av företag i u-
länder besluta om

1. finansiellt stöd till sådant företag,

2. bidrag till förinvesteringsstudier och andra studier som avser
förutsättningarna för företag i u-länder.

Finansiellt stöd kan lämnas till företag som ägs gemensamt av
eller drivs i samverkan mellan svenskt företag och företag eller
annan institution i världlandet. Stödet kan ha formen av
aktieteckning, lån eller lånegaranti. Lag (1983:11).

2 § Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning
med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad
han därvid har erfarit om affärs- eller driftsförhållanden. Lag
(1979:54).