Tillkännagivande (1979:550) rörande internationella oljeskadefonden

SFS nr
1979:550
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1979-06-07

Regeringen ger följande tillkänna rörande den internationella
konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning
av skada orsakad av förorening genom olja, vilken konvention enligt
lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella
oljeskadefonden/n1/ i vissa delar gäller som svensk lag.

Fondens församling har

1. med stöd av konventionens artikel 4, sjätte stycket, fastställt det
belopp som anges i artikel 4, fjärde stycket (a) och (b), till 675
miljoner francs (Poincar efrancs) såvitt avser olyckor som inträffar
efter den 20 april 1979,

2. med stöd av konventionens artikel 5, fjärde stycket, beslutat att
1972 års internationella sjövägsregler med verkan från den 1 juli 1979
skall ersätta det instrument som anges i artikel 5, tredje stycket (a)
(iv).