Lag (1979:552) om internationell adoptionshjälp

SFS nr
1979:552
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:192
Upphävd
1997-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1984:1093

1 § Internationell adoptionshjälp från enskild får lämnas endast av
ideell sammanslutning som är auktoriserad enligt denna lag. Vad som
har sagts nu gäller dock inte i fråga om hjälp i enstaka fall.

Med internationell adoptionshjälp avses sådan verksamhet som har till
syfte att förmedla kontakt mellan den som önskar adoptera ett
utländskt barn och myndigheter, organisationer eller enskilda personer
i barnets hemland samt att även i övrigt lämna den hjälp som behövs
för att adoption skall kunna genomföras.

2 § Den myndighet som regeringen föreskriver avgör frågor om
auktorisation och har tillsyn över de auktoriserade
sammanslutningarna. Lag (1981:580).

3 § Auktorisation får ges endast åt sammanslutning som har stadgar,
styrelse och revisorer. Auktorisation får ges endast om
sammanslutningen har till huvudsakligt syfte att lämna internationell
adoptionshjälp och om det står klart att den kommer att lämna hjälpen
på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med
barnens bästa som främsta riktmärke.

4 § Auktorisationen skall vara tidsbegränsad. I beslutet om
auktorisation skall det anges vilka länder som sammanslutningens
verksamhet får avse. Auktorisationen får även förbindas med andra
villkor.

För att täcka kostnaderna för verksamheten får en auktoriserad
sammanslutning ta ut avgifter av dem som söker internationell
adoptionshjälp.

5 § Tillsynsmyndigheten skall i samband med ett beslut om
auktorisation utse minst två personer eller, om sammanslutningens
verksamhet kan antas bli av ringa omfattning, en person att företräda
allmänintresset i sammanslutningens arbete med internationell
adoptionshjälp (samhällsrepresentant). Samhällsrepresentanter skall ha
särskild erfarenhet av barn- och ungdomsvård i stat eller kommun.
Lag (1981:580).

6 § De auktoriserade sammanslutningarna är skyldiga att på begäran
tillhandahålla tillsynsmyndigheten de handlingar som rör verksamheten.
Lag (1981:580).

7 § Auktorisationen skall återkallas när de förutsättningar som anges
i 3 § inte längre föreligger. Detsamma gäller om sammanslutningen inte
uppfyller de villkor som kan ha uppställts för auktorisationen eller
underlåter att rätta sig efter vad tillsynsmyndigheten begär med stöd
av 6 §.

8 § När en auktoriserad sammanslutning beslutar om internationell
adoptionshjälp skall lämnas, skall minst en samhällsrepresentant
delta.

Om en samhällsrepresentant har en annan mening än sammanslutningen i
frågan om adoptionshjälp, skall frågan överlämnas till
tillsynsmyndigheten för avgörande.

Om sammanslutningen har vägrat adoptionshjälp i ett visst fall, får
tillsynsmyndigheten på begäran av den som söker adoptionshjälp uppdra
åt sammanslutningen att ändå lämna hjälpen. Lag (1984:1093).

9 § Den som lämnar internationell adoptionshjälp i strid med 1 § döms
till böter.

10 § Tillsynsmyndighetens beslut att vägra auktorisation eller
återkalla auktorisation överklagas hos regeringen genom besvär.

Tillsynsmyndighetens beslut i övrigt får inte överklagas.
Lag (1981:580).