Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

SFS nr
1979:558
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:906

1 § Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med
kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som
tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268).

2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar
sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till
resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas.

När kollektivtrafik planeras och genomförs skall
funktionshindrades särskilda behov beaktas.

De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara
lämpade för resenärer med funktionshinder. Lag (1994:1253).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser utfärdar de
ytterligare föreskrifter som behövs för att åtgärderna skall kunna
genomföras.

4 § Bestämmelser om byggnaders tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
finns i plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:906).