Lag (1979:560) om transportförmedling

SFS nr
1979:560
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:504
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:50

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller förmedling av godstransporter med bilar.

2 § Med transportförmedling avses sådan verksamhet i vilken någon
yrkesmässigt åt allmänheten

1. samlar ihop eller tar emot gods till en eller flera upplagsplatser
för regelbundna transporter mellan vissa orter,

2. förmedlar anbud om regelbundna godstransporter mellan vissa orter
eller om tillhandahållande av gods för sådana transporter.

3 § Med regelbundna transporter avses sådana transporter som vanligen
utförs två eller flera gånger varje vecka i samma riktning.

4 § Denna lag gäller inte:

1. Sådan transportförmedling som drivs av utövare av yrkesmässig
trafik och som endast sker i den omfattning som behövs för att de
fordon som används i trafiken skall kunna utnyttjas.

2. Anordnande av uppsamlingsplatser vid hamnar eller järnvägsstationer
för sådant gods som efter fartygs- eller järnvägstransport skall
transporteras vidare med bil. Detsamma gäller förmedling av anbud om
utförande av transporter av sådant gods eller om tillhandahållande av
sådant gods.

3. Sådan transportförmedling som drivs endast som en underordnad del
av en handelsrörelse eller därmed jämförlig rörelse, om förmedlingen
genomsnittligt inte omfattar transport av mer än 1000 kilogram gods i
veckan eller med mer än en bil.

2 kap. Meddelande av tillstånd till transportförmedling

1 § Transportförmedling får drivas endast av den som har tillstånd till
det. Särskilda villkor får föreskrivas. Lag (1987:42).

2 § Tillstånd till transportförmedling får ges endast till den som med
hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt andra
omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att driva
verksamheten.

3 § har upphävts genom lag (1987:42).

4 § Frågan om tillstånd till transportförmedling prövas av länsstyrelsen
i det län där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk
person, där företagets ledning finns. Lag (1991:521).

5 § Tillstånd till transportförmedling gäller tills vidare. Om det
finns särskilda skäl, kan tillståndet begränsas till viss tid.

6 § Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om
tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på
konkursboet. Tillståndet gäller under högst ett år räknat från
dödsfallet eller konkursbeslutet.

För verksamheten skall det finnas en föreståndare som har godkänts av
tillståndsmyndigheten. I fråga om denne skall 2 § tillämpas.

Om en föreståndare inte har anmälts till tillståndsmyndigheten inom två
månader från dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet.
Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och en annan föreståndare
inte anmäls inom den tid som tillståndsmyndigheten bestämmer. Godkänns
inte heller den andre föreståndaren, upphör tillståndet att gälla tre
veckor efter det att beslutet härom har vunnit laga kraft. Lag
(1988:1500).

3 kap. Återkallelse av tillstånd

1 § Om det i transportförmedlingen har förekommit sådana
missförhållanden att tillståndshavaren inte kan anses lämplig att
fortsätta verksamheten, skall tillståndet återkallas. Om
missförhållandena inte är så allvarliga att det finns skäl för
återkallelse men det finns anledning att anta att frågan om
återkallelse kommer att tas upp till prövning om rättelse inte sker,
skall tillståndshavaren tilldelas en varning.

2 § Ett tillstånd till transportförmedling som inte används skall
återkallas, om inte särskilda skäl talar emot det.

3 § Frågan om återkallelse av tillstånd till transportförmedling eller
om varning prövas av den länsstyrelse som har meddelat tillståndet. Lag
(1988:1500).

4 kap. Ansvarsbestämmelse

1 § Den som driver transportförmedling utan tillstånd eller en
tillståndshavare som bryter mot någon särskild föreskrift som har
meddelats i tillståndet döms till böter. Lag (1987:42).

5 kap. Övrigt

1 § Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag
från denna lag. När undantag medges får särskilda villkor föreskrivas.
Regeringen får också utfärda ytterligare föreskrifter i de avseenden
som anges i denna lag. Detsamma gäller i fråga om registrering av
tillståndsinnehav.

Regeringen får överlåta de nämnda befogenheterna åt
förvaltningsmyndigheter.

2 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Beslut om varning får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:50).

Övergångsbestämmelser

1988:1500

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Ärenden som avser
överklagande av länsstyrelsens beslut enligt denna lag och som inte har
avgjorts före ikraftträdandet skall vid ikraftträdandet överlämnas till
kammarrätten. Överklaganden av beslut som transportrådet har meddelat
före ikraftträdandet skall även därefter prövas av regeringen.

1995:50

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.