Förordning (1979:593) med instruktion för sjöfartsregistret

SFS nr
1979:593
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1979-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:810
Upphävd
2001-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:66

1 § Denna förordning gäller, utöver förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion, för verksamheten vid sjöfartsregistret vid
Stockholms tingsrätt. Förordning (1996:384).

2 § Tingsrätten får förordna tingsnotarier och andra anställda, som
har tillräcklig erfarenhet, att på eget ansvar

1. lämna upplysningar om innehållet i skepps-, skeppsbyggnads- eller
båtregistret och utfärda utdrag ur registren,

2. göra förberedande införingar i skepps-, skeppsbyggnads- eller
båtregistret samt verkställa beslut, som innebär slutliga införingar i
registren.

3 § Tingsrätten får förordna tingsnotarier som har tjänstgjort minst
sex månader att på eget ansvar handlägga ärenden som ankommer på
sjöfartsregistret. En tingsnotarie får dock inte hålla sammanträden
enligt 2 kap. 21 § sjölagen (1994:1009) eller handlägga ärenden om
rättelser enligt 2 kap. 21 § samma lag eller om utdömande av viten.

Förordnanden enligt första stycket får inte avse ärenden som är
vidlyftiga eller svåra eller som av något annat skäl kräver särskild
erfarenhet. Förordning (1995:166).

4 § Tingsrätten får förordna anställda som har tillräcklig
kunskap och erfarenhet att på eget ansvar handlägga
båtregisterärenden och partrederiärenden samt skepps- och
skeppsbyggnadsregisterärenden.

Ett förordnande enligt första stycket får inte avse
sammanträden enligt 2 kap. 21 § sjölagen (1994:1009),
handläggning av ärenden om rättelser enligt 2 kap. 29 § samma
lag eller utdömande av vite. Ett förordnande enligt första
stycket får inte heller avse ärenden som är vidlyftiga eller
svåra eller som av något annat skäl bör handläggas av någon som
är lagfaren. Förordning (1998:66).