Lag (1979:595) om tillfällig skogsavgift

SFS nr
1979:595
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Fysisk person, dödsbo eller familjestiftelse, som vid 1981 års
taxering skall ta upp garantibelopp för jordbruksfastighet som
inkomst, skall, om fastigheten åsatts delvärdet skogsbruksvärde, i
samband med nämnda taxering påföras tillfällig skogsavgift. Avgiften,
som erläggs till staten, utgör sju promille av det skogsbruksvärde som
legat till grund för beräkning av garantibeloppet.

2 § Skall den skattskyldige på grund av förlängning av räkenskapsåret
inte ta upp garantibelopp för jordbruksfastighet som inkomst vid 1981
års taxering, påförs tillfällig skogsavgift i samband med 1982 års
taxering. I detta fall utgår avgiften med sju promille av det
skogsbruksvärde som vid 1982 års taxering legat till grund för
beräkning av garantibeloppet.

3 § Har, på grund av att fastigheten har förvärvats eller avyttrats
under beskattningsåret, garantibelopp jämkats enligt bestämmelserna i
47 § sjätte stycket kommunalskattelagen (1928:370), skall också
underlaget för beräkning av tillfällig skogsavgift jämkas.

4 § Tillfällig skogsavgift utgår i helt antal kronor. Avgiftsbeloppet
avrundas vid öretal över femtio uppåt och vid annat öretal nedåt till
närmaste hela krontal.

5 § I fråga om debitering och uppbörd av tillfällig skogsavgift gäller
bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272).