Lag (1979:611) om upphovsmannakonto

SFS nr
1979:611
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1583

1 § Vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt kan
fysisk person, på de villkor och i den omfattning som anges i denna
lag, få uppskov med beskattning av sådan intäkt av
näringsverksamhet som tillkommit honom i egenskap av
upphovsman enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk (upphovsmannaintäkt). Uppskov medges
inte om den skattskyldige har avlidit under beskattningsåret och
inte heller om intäkten avser fotografiska verk.

Delägare i handelsbolag har inte rätt till uppskov för bolagets
inkomst. Lag (1994:192).

2 § Uppskov medges endast för den del av upphovsmannaintäkten, dock
lägst 10 000 kronor, som har inbetalats på särskilt konto i bank
(upphovsmannakonto). För att medföra rätt till uppskov skall inbetalning
ha gjorts senast den dag då den skattskyldige enligt 2 kap. 28, 32 eller
33 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha
avlämnat särskild självdeklaration för det beskattningsår som
inbetalningen avser.

Med bank avses i denna lag riksbanken, affärsbank, sparbank och
medlemsbank. Lag (1995:1583).

3 § Som förutsättning för uppskov gäller

a) att den skattskyldige vid utgången av det beskattningsår som
inbetalningen avser är bosatt här i riket och

b) att den skattskyldiges upphovsmannaintäkter under
beskattningsåret med minst femtio procent överstiger hans
upphovsmannaintäkter under något av de två närmast föregående
beskattningsåren. Lag (1993:1558).

4 § har upphävts genom lag (1990:679).

5 § Skattskyldig har för ett och samma beskattningsår rätt till
uppskov endast för inbetalning på upphovsmannakonto i en bank.
Har den skattskyldige för visst beskattningsår gjort inbetalning till
mer än en bank, föreligger rätt till uppskov endast för inbetalning
till den först anlitade banken. Lag (1993:1558).

6 § Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett belopp
uppgående till två tredjedelar av den vid taxering till statlig
inkomstskatt beräknade nettointäkten av förvärvskällan före uppskov och
avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om
socialavgifter och högst med sådant belopp att nämnda nettointäkt, efter
uppskov men före avdrag för avsättning för egenavgifter, uppgår till
minst 30 000 kronor.

Uppskov medges med belopp som avrundas nedåt till helt tusental kronor.
Lag (1981:1154).

7 § Som upphovsmannakonto godtas endast konto för vilket ränta
gottskrivs årligen eller oftare.

Räntesatsen för medel på upphovsmannakonto bestäms av banken.

På gottskriven ränta utgår skatt enligt lagen (1990:676) om skatt på
ränta på skogskontomedel m. m. Lag (1990:679).

8 § Uttag av medel från upphovsmannakonto får göras efter utgången av
november månad det år då frågan om uppskov har prövats vid taxeringen i
första instans. Uttag får avse beloppet i dess helhet eller viss del av
detta, dock att deluttag inte får understiga 1 000 kronor.

9 § Sedan fem år har förflutit från utgången av det år då inbetalning
avseende visst beskattningsår senast skulle ha gjorts enligt 2 §, skall
banken betala ut de till beskattningsåret i fråga hänförliga medel, häri
inbegripet upplupen ränta, som fortfarande innestår på
upphovsmannakonto.

10 § Belopp för vilket uppskov med beskattning har erhållits samt
resterande ränta på sådant belopp skall tas upp som intäkt av
näringsverksamhet för det beskattningsår då utbetalning från
upphovsmannakontot sker eller skulle ha skett enligt 9 §.

Med resterande ränta avses ränta efter avdrag för skatt enligt 7 §.

Utbetalat belopp skall inte anses som upphovsmannaintäkt.

Beskattning enligt första stycket skall inte ske om medel på
upphovsmannakonto hos en bank till hela beloppet direkt överförs till
ett motsvarande konto i en annan bank. Lag (1992:1348).

11 § Medel som innestår på upphovsmannakonto skall tas upp som intäkt av
näringsverksamhet om

a) avtal under beskattningsåret har träffats om överlåtelse eller
pantsättning av medlen,

b) medlen under beskattningsåret har tillagts den skattskyldiges make
genom bodelning eller

c) den skattskyldige vid beskattningsårets utgång inte längre är bosatt
här i riket.

Avlider den skattskyldige, skall på upphovsmannakonto innestående medel
tas upp som intäkt av näringsverksamhet senast vid taxeringen för det
beskattningsår då dödsboet skiftas helt eller delvis, dock inte i något
fall senare än vid den taxering som sker det tredje kalenderåret efter
det kalenderår då dödsfallet inträffade. Lag (1990:679).

12 § Skattskyldig som yrkar uppskov med beskattning skall till
självdeklarationen foga utredning på blankett enligt av riksskatteverket
fastställt formulär samt besked från banken om insättningen.

Skattskyldig skall i självdeklaration lämna uppgift om tillgodohavande
på upphovsmannakonto vid beskattningsårets utgång.

Vid överföring av kontomedel skall den överförande banken lämna den
mottagande banken de uppgifter som behövs för att den mottagande banken
skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Lag
(1992:1348).

13 § Regeringen kan förordna att affärsbank, sparbank eller
medlemsbank, som inte följer bestämmelserna i denna lag eller
föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen, inte vidare skall få
ta emot medel på upphovsmannakonto. Lag (1995:1583).

1990:378

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången
vid 1991 års taxering.

1990:679

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid
1992 års taxering.

Upphovsmannakonto som vid lagens ikraftträdande inte uppfyller villkoret
enligt 7 § första stycket skall — om villkoret inte uppfyllts senast
den 31 december 1992 — inte längre anses som upphovsmannakonto i följd
varav de på kontot innestående medlen skall tas upp som intäkt av
näringsverksamhet.

1992:1348

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. De nya bestämmelserna
tillämpas endast på överföringar av kontomedel som gjorts efter
ikraftträdandet.

1993:1558

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

1994:494

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.