Förordning (1979:622) om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder

SFS nr
1979:622
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1295
Upphävd
1993-01-01

Ett fordon som stoppas av en polisman vid trafikövervakning får utan
hinder av 142 och 144 §§ vägtrafikkungörelsen (1972:603) stannas eller
parkeras på motorväg eller motortrafikled. Övervakningen skall
genomföras på sådant sätt att någon fara inte uppstår för övriga
trafikanter.

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
rikspolisstyrelsen efter samråd med statens vägverk och
trafiksäkerhetsverket.