Fiskeristyrelsens fiskeloggbokskungörelse (1979:623)

SFS nr
1979:623
Departement/myndighet
Fiskeristyrelsen
Utfärdad
1979-05-31
Upphävd
1985-01-01

Med stöd av kungörelsen (1965:500) om bestämmelser angående storleken
av nätmaskor i fiskeredskap och minimimått på fisk m.m. samt
förordningen (1977:1138) om utlännings fiskerätt, föreskriver
fiskeristyrelsen följande.

1 § Med fiskefartyg avses fartyg som fiskar i förvärvssyfte eller
bistår fiskeflottan såsom moder-, sök-, förråds-, kyl-, stöd- eller
transportfartyg.

2 § Fiskeloggbok skall föras ombord på utländskt fiskefartyg, oavsett
fartygets längd, vid fiske i den svenska fiskezonen och, i
förekommande fall, inom svenskt sjöterritorium.

3 § Fiskeloggbok skall föras ombord på svenskt fiskefartyg, som är 12
meter eller längre.

Fiskeloggbok skall även föras ombord på svenskt fiskefartyg som är
längre än 6 meter men kortare än 12 meter vid fiske

1. på internationellt vatten,

2. inom annan stats sjöterritorium, fiskezon eller ekonomiska zon,

3. inom svensk fiskezon och på svenskt sjöterritorium utanför fyra
nautiska mil från baslinjerna, samt

4. med trål- eller vadredskap enligt punkt 3. samt på svenskt
sjöterritorium i övrigt.

4 § Fiskeloggbok föres av fartygets befälhavare eller under dennes
tillsyn.

5 § Fiskeloggbok skall innehålla de uppgifter fiskeristyrelsen
bestämmer efter samråd med berörda utländska myndigheter. Den skall
förvaras ombord och kunna uppvisas, ifylld till och med senaste
fiskeansträngning, vid inspektion.

6 § Svenska och utländska fiskare skall lämna fiskeristyrelsen de
särskilda fångstuppgifter som erfordras för att förhindra att
meddelade fångstkvoter överskrides samt iakttaga de ytterligare
föreskrifter och anvisningar som styrelsen kan komma att meddela
särskilt.

7 § Vid inpassering till den svenska fiskezonen från internationellt
vatten, annan stats fiskezon, ekonomiska zon eller sjöterritorium
skall av den ombord förda fiskeloggboken framgå vilka fångster som
tagits utanför den svenska zonen.

8 § Föreskrifterna om ansvar i 35 a § lagen (1950:596) om rätt till
fiske gäller i fråga om den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot bestämmelse i denna kungörelse.

9 § Avskrift av dom eller strafföreläggande angående brott mot denna
kungörelse skall av domstolen respektive åklagaren insändas till
fiskeristyrelsen, Box 2565, 40317 Göteborg. Har talan fullföljts mot
domen eller strafföreläggandet skall, sedan fullföljdstiden utgått,
meddelande härom lämnas till styrelsen.