Lag (1979:631) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete

SFS nr
1979:631
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-06-21

1 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får överlämna
till stiftelse, som har bildats för att främja industriellt
utvecklingsarbete, att pröva fråga om bidrag eller annat stöd inom
stiftelsens verksamhetsområde.

2 § Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med
fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har
erfarit om affärs- eller driftförhållanden.