Förordning (1979:662) om viss försöksverksamhet med vård av narkotikamissbrukare som har begått brott

SFS nr
1979:662
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1979-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1038
Upphävd
1991-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Försöksverksamhet som avses i lagen (1979:661) med vissa
bestämmelser om handläggningen av brottmål i anslutning till
försöksverksamhet på narkomanvårdens område anordnas i enlighet
med de närmare föreskrifter som meddelas genom denna förordning.
Försöksverksamheten bedrivs under insyn av delegationen (Ju 1979:06)
för planering och uppföljning av försöksverksamhet med s.k.
kontraktsvård av narkotikamissbrukare som har begått brott.

Med överläkaren avses i denna förordning överläkaren vid
narkomanvårdskliniken (forskningsklinik) vid Ulleråkers sjukhus.

Behandlingsplan m.m.

2 § Behandlingsplan som avses i 1 § lagen (1979:661) med vissa
bestämmelser om handläggningen av brottmål i anslutning till
försöksverksamhet på narkomanvårdens område skall innefatta dels vård
på narkomanvårdskliniken vid Ulleråkers sjukhus eller därtill knuten
enhet, dels regelbundna återbesök för rådgivning och kontroll vid
Ulleråkers, Danderyds eller Huddinge sjukhus. Den närmare utformningen
av behandlingsplanen bestäms av överläkaren. I fråga om riktlinjer för
utformningen av behandlingsplaner skall överläkaren samråda med den
delegation som anges i 1 § första stycket.

Förfarandet vid domstolen

3 § Uppkommer fråga om vilandeförklaring av brottmål enligt 1 § första
stycket lagen (1979:661) med vissa bestämmelser om handläggningen av
brottmål i anslutning till försöksverksamhet på narkomanvårdens område
skall rätten, om uppgift härom inte föreligger i målet, hos
överläkaren inhämta upplysning huruvida den tilltalade kan tas emot
för vård inom ramen för försöksverksamheten.

4 § Är den tilltalade häktad i målet när fråga uppkommer om att
förklara detta vilande kan rätten, om den tilltalade samtycker till
det, förordna att han i anslutning till frigivningen skall föras till
narkomanvårdskliniken vid Ulleråkers sjukhus genom
häktesföreståndarens försorg. När sådant förordnande har meddelats,
åligger det häktesföreståndaren att utan dröjsmål ombesörja
transporten. Vägrar den tilltalade att följa med till kliniken, skall
föreståndaren genast underrätta den åklagare som för talan i målet.

Meddelas beslut om vilandeförklaring utan förordnande enligt första
stycket, skall rätten underrätta den tilltalade om att han har att
utan dröjsmål självmant inställa sig vid narkomanvårdskliniken vid
Ulleråkers sjukhus för behandling.

5 § När beslut om vilandeförklaring har meddelats, skall ett exemplar
av beslutet skyndsamt översändas till

1. överläkaren,

2. den skyddskonsulent som har föranstaltat om personundersökning i
målet eller, om den tilltalade undergår kriminalvård i frihet och
därvid står under övervakning, den skyddskonsulent som har
överinseende över övervakningen,

3. häktesföreståndaren, om förordnande enligt 4 § första stycket har
meddelats.

Åligganden för skyddskonsulent och personundersökare

6 § Skyddskonsulent samt den som utför eller biträder vid
personundersökning skall överväga frågan om förutsättningar kan antas
föreligga för beslut om vilandeförklaring beträffande tilltalad som
missbrukar narkotika och som genom bosättning eller på annat sätt har
anknytning till sådan ort att beslut härom lämpligen kan meddelas.
Bedöms förutsättningar föreligga för sådant beslut, skall den
tilltalade tillfrågas om han är villig att undergå vård inom ramen för
försöksverksamheten och uppgift inhämtas från överläkaren om den
tilltalade kan tas emot vid sjukhuset för behandling. Upplysningar i
de hänseenden som har angetts nu bör i förekommande fall lämnas i
berättelsen över personundersökningen eller i yttrande till rätten.

Meddelas beslut om vilandeförklaring och står den tilltalade inte
under övervakning skall skyddskonsulenten, om det inte redan har
skett, skyndsamt pröva frågan om förordnande av förtroendeman för den
dömde enligt 4 § andra stycket lagen (1964:542) om personundersökning
i brottmål.

Åligganden för läkare som medverkar i försöksverksamheten

7 § Meddelas beslut om vilandeförklaring utan förordnande enligt 4 §
första stycket, skall överläkaren, om den tilltalade inte självmant
inställer sig vid narkomanvårdskliniken vid Ulleråkers sjukhus, så
snart det kan ske kalla honom till kliniken för behandling. Underlåter
den tilltalade ändå att inställa sig vid kliniken, skall överläkaren
genast underrätta den åklagare som för talan i målet.

8 § Överläkaren har samordningsansvar för försöksverksamhetens
genomförande. När återbesöken sker vid Danderyds eller Huddinge
sjukhus skall läkare som där ansvarar för försöksverksamheten sörja
för att han hålls fortlöpande underrättad om behandlingen och genast
underrättas om den tilltalade underlåter att följa behandlingsplanen.

Underlåter den tilltalade att följa behandlingsplanen och är
underlåtenheten inte av endast ringa betydelse, skall överläkaren
genast underrätta den åklagare som för talan i målet. Detsamma gäller,
om behandlingsplanen av annat skäl inte kan genomföras.

9 § Överläkaren skall på begäran av rätten avge yttrande om hur
behandlingen har utfallit. Sedan ett år har förflutit från beslutet om
vilandeförklaring skall överläkaren, om målet inte har återupptagits
dessförinnan, avge ett sådant yttrande till rätten utan särskild
begäran.

10 § Det åligger överläkaren att på begäran tillhandahålla de
domstolar och andra myndigheter som berörs av försöksverksamheten en
skriftlig redogörelse för verksamhetens uppläggning och inriktning.

11 § Överläkaren får överlåta åt annan läkare vid Ulleråkers sjukhus
att fullgöra vad som enligt denna förordning ankommer på överläkaren.

Slutbestämmelse

12 § Denna förordning gäller inte beträffande sådan försöksverksamhet
med narkomanvård som anordnas vid Ulleråkers sjukhus med tillämpning
av 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt.