Passförordning (1979:664)

SFS nr
1979:664
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1130

Vanligt pass

Passansökan

1 § Passansökan ska göras skriftligen och undertecknas av den
sökande i närvaro av den person som tar emot den. Kravet på
att ansökan ska undertecknas gäller inte den som inte kan
skriva sitt namn.

Följande handlingar ska ges in tillsammans med ansökan.

1. Tidigare utfärdat och alltjämt gällande pass för den
sökande, om det inte har förstörts eller förkommit. Har
passet förstörts eller förkommit, ska det i ansökan lämnas
uppgift på heder och samvete om hur det har skett och, i de
fall då passet har förkommit, om vilka åtgärder som har
vidtagits för att återfå det. Om den sökande av särskilda
skäl har behov av det tidigare passet under
handläggningstiden, behöver det inte ges in förrän i samband
med att det nya passet lämnas ut.

2. För barn som är under arton år, handling som styrker
uppgift om vem som är vårdnadshavare, om denna uppgift inte
framgår av för passmyndigheten tillgängliga uppgifter.

3. Vårdnadshavares medgivande, om sådant ska lämnas enligt
7 § 2 passlagen (1978:302).

Den sökande är skyldig att på ett tillförlitligt sätt styrka
sin identitet i samband med ansökan. Förordning (2009:386).

2 § För barn under sex år och personer som av fysiska skäl är
permanent förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag
från skyldigheten i 6 § andra stycket 1 passlagen (1978:302)
att låta passmyndigheten ta den sökandes fingeravtryck.
Förordning (2009:386).

Passhinderundersökning m.m.

3 § Passmyndigheten ska pröva om det finns hinder enligt
passlagen (1978:302) mot att pass utfärdas för den sökande.
När ärendet handläggs av en passmyndighet utom riket, ska
Polismyndigheten på den myndighetens begäran kontrollera om
det finns någon omständighet som avses i 7 § 3–9 eller 10 §
passlagen i fråga om den sökande.

Om ett passärende gäller utfärdande av pass för ett barn
under arton år utan vårdnadshavares medgivande, ska
passmyndigheten inhämta ett yttrande från en sådan kommunal
nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten. Yttrandet
ska inhämtas från den kommun där barnet är folkbokfört eller,
om barnet inte är folkbokfört, den kommun som barnet har
starkast anknytning till. Ett yttrande behöver dock inte
inhämtas, om det är uppenbart att passansökan ska
godkännas.

Ett passärende som gäller utfärdande av pass för
barn under arton år utan vårdnadshavares medgivande enligt
11 § andra stycket passlagen, ska handläggas skyndsamt av
passmyndigheten.

Om det vid passhinderundersökningen kommer fram någon
omständighet som föranleder att underrättelse ska lämnas
enligt 8 § passlagen, att anmälan ska göras enligt 10 § andra
stycket samma lag eller att någon annan förberedande åtgärd
ska vidtas, ska det göras skyndsamt. En passmyndighet utom
riket kan för ett sådant ändamål få hjälp av
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Finns det skäl till avslag på passansökan enligt 7 § 5
passlagen, ska passmyndigheten inhämta yttrande från berörd
åklagarmyndighet innan ärendet avgörs. Förordning (2014:1130).

3 a § Om passhinder föreligger enligt 7 § 6, 7 eller 8
passlagen (1978:302) och passmyndigheten överväger att utfärda
pass enligt 9 §, skall myndigheten inhämta yttrande samt de
upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning
från den myndighet som avses i 21 § passlagen eller, i fråga om
den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning, från berörd chefsöverläkare.

För den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning skall passmyndigheten även inhämta beslut
i fråga om tillstånd att under viss del av vårdtiden vistas
utanför sjukvårdsinrättningens område enligt 10 § första
stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Förordning (2005:659).

Giltighetstid

4 § Vanligt pass skall i följande fall ges kortare
giltighetstid än vad som anges i 3 § andra stycket första
meningen passlagen (1978:302):

1. När passet utfärdas för sökande som kan antas komma att
förlora sitt svenska medborgarskap. Ett sådant pass skall ges
giltighet endast till den tidpunkt då sökanden kan beräknas
förlora medborgarskapet.

2. När det i ett passtillstånd har föreskrivits att pass för
sökanden får utfärdas endast med begränsad giltighetstid. I ett
sådant fall skall passet ges den giltighetstid som har
föreskrivits i tillståndet. Förordning (2005:659).

5 § Har upphävts genom förordning (2005:659).

Särskilt pass

Passtyper

6 § Särskilt pass kan utfärdas som provisoriskt pass, extra
pass, tjänstepass eller diplomatpass. Särskilt pass kan vidare
utfärdas som en provisorisk resehandling enligt förordningen
(1997:698) om Europeiska unionens provisoriska resehandling.
Förordning (2005:659).

7 § Har upphävts genom förordning (2005:659).

8 § Har upphävts genom förordning (2005:659).

9 § Har upphävts genom förordning (2005:659).

10 § Har upphävts genom förordning (2005:659).

Provisoriskt pass

11 § Provisoriskt pass får utfärdas

1. av passmyndighet inom riket, om sökanden har behov av pass
omedelbart för en resa,

2. av passmyndighet utom riket

a. för sökande som inte kan styrka sitt svenska medborgarskap
eller har förlorat det utan att förvärva medborgarskap i annan
stat,

b. när annat särskilt skäl för utfärdande av provisoriskt pass
föreligger.

Pass, som utfärdas för direkt resa till Sverige med stöd av 11 §
passlagen (1978:302), skall utfärdas som provisoriskt pass.
Förordning (1997:1202).

12 § En passmyndighet utom riket kan i fråga om provisoriskt
pass medge att inställelse sker hos ett ombud för myndigheten
eller, om det finns särskilda skäl, efterge kravet på
personlig inställelse.

Det som föreskrivs i 1 och 3 §§ gäller även i fråga om
provisoriskt pass med följande undantag.

1. Tidigare utfärdat pass behöver inte ges in vid ansökan.

2. Passmyndigheter utom riket behöver inte begära kontroll
som avses i 3 § första stycket.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får, för
passmyndigheter utom riket, meddela föreskrifter om att den
sökande ska skriva sitt namn i passformuläret i samband med
att passet lämnas ut och i närvaro av den som lämnar ut
passet. Polismyndigheten får meddela motsvarande föreskrifter
när det gäller pass som utfärdas inom riket. Föreskrifterna
får dock inte avse den som inte kan skriva sitt namn.
Förordning (2014:1130).

12 a § För provisoriskt pass gäller undantag från
skyldigheten i 6 § andra stycket 1 passlagen (1978:302) att
låta passmyndigheten ta den sökandes fingeravtryck.

För provisoriskt pass som utfärdas av en passmyndighet utom
riket gäller undantag från skyldigheten i samma paragraf att
låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av den
sökandes ansikte. Vid en ansökan om provisoriskt pass hos en
passmyndighet utom riket ska i stället ett välliknande
fotografi av den sökande ges in i två exemplar.
Förordning (2009:386).

13 § Provisoriskt pass får utfärdas att gälla för den tid den
sökande behöver ett sådant pass. Giltighetstiden får dock
inte överstiga sju månader. Om de skäl som föranledde att
passet utfärdades har upphört, ska passet tas om hand av en
passmyndighet. Förordning (2009:386).

Extra pass

14 § Extra pass får utfärdas för den som innehar ett vanligt
pass och som för sitt arbete eller av annat särskilt skäl har
behov av mer än ett giltigt pass. Förordning (2005:659).

15 § I ärende om utfärdande av extra pass gäller 1-3 §§ i tillämpliga
delar. Vid passansökan skall ges in skriftlig redogörelse av sökanden
eller hans arbetsgivare angående de omständigheter som medför behov av
extra pass.

16 § Extra pass får utfärdas att gälla för den tid under vilken
behov av detta kan beräknas föreligga, dock inte med längre
giltighetstid än den som gäller för passinnehavarens vanliga
pass. Förordning (2005:659).

Tjänstepass och diplomatpass

17 § Tjänstepass och diplomatpass får utfärdas endast av
chefen för Utrikesdepartementet eller den han eller hon
bemyndigar till det. Det som föreskrivs i 18–22, 24, 25 och
27 §§ gäller inte ett sådant pass.

I ärenden om tjänstepass och diplomatpass får en kontroll
göras av om det finns något sådant hinder som avses i 7 § 3–9
passlagen (1978:302) mot att utfärda pass för den sökande.
Polismyndigheten ska utföra en sådan kontroll på begäran av
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
Förordning (2014:1130).

Gemensamma bestämmelser

Passtillstånd

18 § Myndighet, som enligt 21 eller 22 § passlagen (1978:302) prövar
fråga om passtillstånd, skall ta upp sådan fråga på ansökan av den som
saken rör eller på anmälan från passmyndighet enligt 10 § andra stycket
passlagen.

Beslut i ärende om passtillstånd skall meddelas skyndsamt. Har
beslutet föranletts av anmälan från passmyndighet, skall en avskrift
av beslutet översändas till passmyndigheten. Går beslutet sökanden
emot, skall avskriften dock översändas först sedan beslutet har
vunnit laga kraft.

Vad som föreskrivs i andra stycket gäller i tillämpliga delar även i
fråga om avgörande som meddelas med anledning av besvär över beslut
i ärende om passtillstånd. Förordning (1981:257).

19 § Anmälan av chefsöverläkare enligt 20 § 1 passlagen
(1978:302) ska göras till Polismyndigheten. Chefsöverläkaren
ska återkalla anmälan om de omständigheter som har föranlett
den inte längre finns. Förordning (2014:1130).

Utfärdande och utlämnande av pass m.m.

20 § Pass utfärdas enligt ett särskilt formulär.
Förordning (1997:1202).

21 § Ett pass skall så snart som möjligt efter utfärdandet
lämnas ut till sökanden personligen. När pass skall lämnas ut
av passmyndighet utom riket, kan myndigheten medge att det sker
hos ombud för myndigheten. Förordning (1997:1202).

22 § När en passmyndighet utom riket har tagit emot en
ansökan om pass, ska ett exemplar av ansökningsblanketten
tillsammans med ett fotografi snarast sändas till
Polismyndigheten. Förordning (2014:1130).

22 a § En passinnehavare har rätt att hos en passmyndighet
kontrollera den information som har sparats i lagringsmediet i
passet. Förordning (2005:659).

Register m.m.

23 § Polismyndigheten ska föra ett passregister och ett
register över omständigheter som avses i 20 § 1 och 3
passlagen (1978:302).

Polismyndigheten ska på begäran lämna ut ett fotografi av en
enskild från passregistret till Säkerhetspolisen,
Ekobrottsmyndigheten, svensk ambassad, svenskt lönat
konsulat, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket,
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Förordning (2014:1130).

23 a § När en domstol eller en åklagare meddelar beslut om
reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 §
rättegångsbalken eller upphäver ett sådant beslut, ska en
kopia av beslutet genast skickas till Polismyndigheten.
Myndigheten ska också genast underrättas när reseförbudet
eller anmälningsskyldigheten upphör med anledning av
anhållande eller häktning.

Har en domstol i samband med dom meddelat beslut om
reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 §
rättegångsbalken eller förordnat att en sådan åtgärd ska
bestå, ska domstolen även lämna uppgift till Polismyndigheten
när domen vunnit laga kraft. Förordning (2014:1130).

23 b § När rätten enligt konkurslagen (1987:672) har meddelat
beslut om skyldighet för gäldenären eller någon annan att
lämna ifrån sig sitt pass eller om förbud att utfärda pass
eller har upphävt ett sådant beslut, ska rätten genast skicka
en kopia av beslutet till Polismyndigheten.

Om rätten enligt 6 kap. 8 § konkurslagen beslutar att den
berörde ska återfå passet, ska rätten underrätta
Polismyndigheten om beslutet. Förordning (2014:1130).

Återkallelse av pass m.m.

24 § Om det finns omständigheter som enligt 24 § första stycket
passlagen (1978:302) bör medföra att framställning görs om att
ett pass skall återkallas för den som avtjänar fängelsestraff
eller står under övervakning efter dom på skyddstillsyn eller
villkorlig frigivning från fängelse, skall Kriminalvården göra
anmälan om det till övervakningsnämnden. På motsvarande sätt
skall chefsöverläkare göra anmälan till Socialstyrelsen, om ett
pass bör återkallas för en sådan patient som avses i 24 § andra
stycket passlagen.

Framställning om passåterkallelse som har beslutats av en
övervakningsnämnd eller Socialstyrelsen skall, sedan beslutet
har vunnit laga kraft, översändas till passmyndigheten. Om det
finns risk för att passinnehavaren reser ut ur landet innan
beslutet har vunnit laga kraft, skall passmyndigheten
omedelbart underrättas om beslutet. Det gäller också i fråga om
en sådan framställning som avses i 25 § passlagen.
Förordning (2005:1000).

25 § Passmyndighet, som enligt 16 § passlagen (1978:302) är behörig att
besluta i ärende om återkallelse av pass eller begränsning av giltighet
för pass, skall skyndsamt ta upp sådant ärende, om myndigheten får
kännedom om omständighet som avses i 12 § passlagen eller framställning
hos myndigheten görs enligt 24 eller 25 § samma lag. Är även annan
passmyndighet behörig, skall den myndigheten underrättas om att ärendet
har tagits upp.

26 § Har upphävts genom förordning (2009:386).

26 a § Om det finns skäl att återkalla ett pass enligt 12 §
första stycket 5, 6 eller 7 passlagen (1978:302) och
passmyndigheten överväger att i stället vidta någon åtgärd
enligt 14 §, skall myndigheten inhämta yttrande samt de
upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning
från den myndighet som avses i 21 § passlagen eller, i fråga om
den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning, från berörd chefsöverläkare.

För den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning skall passmyndigheten även inhämta beslut
i fråga om tillstånd att under viss del av vårdtiden vistas
utanför sjukvårdsinrättningens område enligt 10 § första
stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Förordning (2005:659).

Indragning av pass

27 § En passmyndighet får dra in ett förslitet, trasigt eller
obehörigen ändrat pass eller ett pass som innehåller uppenbar
felskrivning. Innehavaren är i sådana fall berättigad att
utan avgift få ett nytt pass av samma slag som det indragna
med det indragna passets återstående giltighetstid, dock inte
med längre giltighetstid än fem år. Förordning (2014:1130).

Makulering av pass

28 § En passmyndighet ska makulera ett gällande pass

1. om passet har återkallats eller dragits in,

2. när innehavaren ansöker om ett nytt pass av annan typ än
provisoriskt pass eller extra pass eller, om han eller hon av
särskilda skäl har behov av det tidigare passet under
handläggningstiden, när det nya passet lämnas ut.
Förordning (2014:1130).

Bemyndiganden

28 a § Regeringskansliet får besluta i vilken utsträckning
beskickningar och karriärkonsulat ska fullgöra uppgifter som
passmyndighet.

Regeringskansliet får också besluta att ett honorärkonsulat i
begränsad utsträckning ska fullgöra uppgifter som
passmyndighet. Förordning (2008:383).

29 § Polismyndigheten får, efter att ha hört
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), meddela ytterligare
föreskrifter om verkställigheten av passlagen (1978:302) och
denna förordning när det gäller pass som utfärdas inom riket.
Regeringskansliet får, efter att ha hört Polismyndigheten,
meddela motsvarande föreskrifter för passmyndigheter utom
riket.

Regeringskansliet får i enskilda fall besluta om avvikelse
från denna förordning, när det på grund av särskilda
förhållanden är nödvändigt. Förordning (2014:1130).

Avgifter

30 § För prövning av ansökan enligt denna förordning ska den
sökande betala en ansökningsavgift enligt följande:

Ärendeslag Ansökningsavgift

Vanligt pass 350 kronor

Provisoriskt pass 980 kronor

Extra pass 350 kronor

Tjänstepass eller diplomatpass för
andra än anställda i
Regeringskansliet och vid Styrelsen
för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) samt
deras familjemedlemmar 2 300 kronor

För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i
11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

För pass som utfärdas vid passmyndighet utom riket tas avgift
ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid
utlandsmyndigheterna. Förordning (2014:1130).

Övergångsbestämmelser

1989:769

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989.

2. Äldre föreskrifter tillämpas dock vid passmyndigheter inom riket i
den mån dessa saknar möjlighet att tillföra det centrala passregistret
uppgifter om utfärdande av pass från terminal.

2005:659

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

2. Provisoriskt pass, som har utfärdats enligt äldre
bestämmelser och inte har återkallats, gäller fortfarande under
den tid som anges i passet.