Fondkommissionslag (1979:748)

SFS nr
1979:748
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:981
Upphävd
1991-08-01

Allmänna bestämmelser

1 § I denna lag förstås med

1. fondkommissionsrörelse: yrkesmässigt utövad verksamhet som avser
handel med värdepapper för annans räkning i eget namn,

2. fondkommissionär: den som har tillstånd att driva
fondkommissionsrörelse,

3. fondkommissionsbolag: aktiebolag som har tillstånd att driva
fondkommissionsrörelse,

4. bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank, central föreningsbank och
utländskt bankföretag som fått regeringens tillstånd att driva
bankrörelse från filial här i landet,

5. fondpapper: aktie, annat bevis om delaktighet i bolag, obligation,
förlagsbevis och liknande skuldebrev avsett för allmän omsättning samt
andel i aktiefond. Lag (1990:827).

2 § Om annat ej följer av denna lag, gäller för fondkommissionsrörelse
bestämmelserna om handelskommission i lagen (1914:45) om kommission,
handelsagentur och handelsresande.

3 § Fondkommissionsrörelse får drivas endast efter tillstånd av
bankinspektionen.

Tillstånd får meddelas för svenskt aktiebolag och för bankinstitut. Lag
(1990:827).

4 § Annan än fondkommissionär får ej i sin firma eller annars vid
beteckning av verksamhet använda ordet fondkommission eller avledning
därav.

5 § Denna lag gäller ej fondkommissionsrörelse som drivs av Sveriges
riksbank.

Fondkommissionsbolag

6 § Tillstånd för aktiebolag att driva fondkommissionsrörelse får
meddelas endast om

1. bolagsordningen ej strider mot denna lag eller annan författning,

2. bolaget ej är olämpligt att driva sådan rörelse,

3. rörelsen kan antagas ej bli till skada för det allmänna,

4. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats. Har sådan
ansökan gjorts inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande,
räknas den i 2 kap. 9 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385)
föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

7 § Bankinspektionen godkänner fondkommissionsbolags bolagsordning i
samband med att tillstånd meddelas för bolaget.

Beslut om ändring av fondkommissionsbolags bolagsordning skall prövas av
bankinspektionen och får ej registreras innan det har godkänts av
inspektionen.

8 § För fondkommissionsbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag
i allmänhet, om annat ej följer av denna lag.

8 a § har upphävts genom lag (1990:827).

9 § Fondkommissionsbolags aktiekapital skall uppgå till minst
femhundratusen kronor.

10 § Fondkommissionsbolags styrelse skall bestå av minst tre ledamöter.
Styrelsen skall utse en verkställande direktör. Denne och en av
ledamöterna skall genom tjänstgöring hos fondkommissionär eller på annat
sätt ha skaffat sig den erfarenhet som behövs för verksamheten.

11 § Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad
revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

12 § Fondkommissionsbolags firma skall innehålla ordet fondkommission.
Vid beteckning av verksamheten får ej användas ordet bankir, avledning
därav eller utländsk form av sådant ord.

Fondkommissionsbolags verksamhet

13 § Fondkommissionsbolag får, för att underlätta
fondkommissionsrörelsen, i samband med denna

1. lämna kredit mot säkerhet enligt 21 §,

2. mottaga medel på konto under förutsättning att avtal enligt 20 § har
träffats,

3. köpa, sälja och byta värdepapper för egen räkning med den begränsning
som anges i 15 och 16 §§,

4. genom att lämna garanti eller på annat sätt medverka vid emission av
fondpapper på den allmänna marknaden,

5. mottaga fondpapper och andra värdehandlingar till förvaring eller
förvaltning,

6. lämna råd om placering av medel i värdepapper.

Om särskilda skäl föreligger, får fondkommissionsbolag efter tillstånd
av bankinspektionen utöva även annan verksamhet än som anges i första
stycket.

14 § Fondkommissionsbolag får ej utfärda obligationer, förlagsbevis
eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar.

15 § Fondkommissionsbolag får för egen räkning förvärva

1. fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att bereda bolaget
lokaler för rörelsen eller tillgodose därmed sammanhängande behov,

2. inventarier för rörelsen eller till fastighet som
fondkommissionsbolaget äger eller till lokaler som bolaget i övrigt
innehar,

3. obligation, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen
avsedda förskrivningar,

4. aktie, emissionsbevis, andel i aktiefond och i ekonomisk förening med
de begränsningar som anges i andra och tredje styckena samt 16 §.

Aktie eller andel i ekonomisk förening får fondkommissionsbolag ej
förvärva utan tillstånd av bankinspektionen, om förvärvet ingår som ett
led i organisationen av bolagets verksamhet.

Fondkommissionsbolag, som har lämnat garanti enligt 13 § första stycket
4, får ej heller utan tillstånd av bankinspektionen förvärva aktie på
grund av garantiåtagandet. Sådan aktie skall bolaget avyttra så snart
det lämpligen kan ske och senast ett år efter förvärvet. Om synnerliga
skäl föreligger, kan bankinspektionen förlänga denna frist.

Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att
fondkommissionsbolag får förvärva annan egendom än som avses i första
stycket.

16 § Fondkommissionsbolag får inneha värdepapper som anges i 15 § första
stycket 4 till ett anskaffningsvärde som uppgår till högst fyra miljoner
kronor eller som svarar mot fyra procent av den genomsnittliga
årsomsättningen i bolagets kommissionshandel under de fem närmast
föregående kalenderåren, dock högst etthundra miljoner kronor. Om ett
fondkommissionsbolag ingår i en koncern, i vilken ingår ytterligare
fondkommissionsbolag eller en bank som har tillstånd att driva
fondkommissionsrörelse, gäller vad som nu har sagts för koncernen i dess
helhet. I sådant fall skall moderbolaget till bankinspektionen anmäla
vilka värdegränser som bestämts för de olika företagens innehav av
värdepapper. I fråga om bolag som ej har varit verksamt under fem
kalenderår skall den genomsnittliga årsomsättningen i stället avse den
tid bolaget har varit verksamt.

Fondkommissionsbolag får, för att underlätta fondkommissionsrörelsen,
förvärva egna aktier och aktier i moderbolag utan hinder av bestämmelsen
i 7 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385). Detta gäller
dock endast om aktierna är av det slag som sägs i 21 § första stycket.
Anskaffningsvärdet av det sammanlagda innehavet av egna aktier och
aktier i annat bolag i den koncern som bolaget tillhör får inte vid
något tillfälle överstiga ett belopp som svarar mot tre procent av det
för bolaget högsta tillåtna värdet enligt första stycket.

Vid tillämpningen av första stycket skall ej medräknas innehav av sådan
aktie eller andel som avses i 15 § andra och tredje styckena.

Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att
fondkommissionsbolag får inneha värdepapper som avses i första stycket i
större omfattning än som anges där. Lag (1989:1093).

17 § För att skydda fordran får fondkommissionsbolag utan hinder av vad
i 15 och 16 §§ sägs dels på offentlig auktion eller fondbörs eller sådan
marknad som avses i 2 § andra stycket lagen (1979:749) om Stockholms
fondbörs eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller
utgör säkerhet för fordringen, dels som betalning överta egendom som
utgör säkerhet för fordringen eller annan egendom, om det finns
anledning att anta att bolaget annars skulle lida avsevärd förlust.

Egendom som fondkommissionsbolag har förvärvat enligt första stycket
skall avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga
rum utan förlust för bolaget. Har egendomen inte avyttrats inom tre år
från förvärvet, krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

Förvärv enligt första stycket skall anmälas till bankinspektionen enligt
de närmare föreskrifter som utfärdas av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, av bankinspektionen. Lag (1987:622).

18 § Ett fondkommissionsbolag skall vid varje tidpunkt ha en kapitalbas,
beräknad enligt 18 a §, som motsvarar åtta procent av värdet av bolagets
placeringar, beräknat enligt 18 b § (kapitalkrav). Lag (1989:1093).

18 a § Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt
kapital efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet
skall utgöra minst hälften av kapitalbasen.

Med primärt kapital avses:

A. Eget kapital.

B. Sjuttio procent av skatteutjämningsreserven.

Med supplementärt kapital avses det nominella värdet av förlagsbevis och
andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och
med rätt till betalning först efter bolagets övriga borgenärer, dock
sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära
kapitalet. Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid
understiger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo
procent av det nominella värdet för varje helt år som återstår till
förfallodagen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivande
av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektionen,
räknas andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andra och
tredje styckena.

Från summan av det primära och supplementära kapitalet skall räknas av
det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller
i annan form i ett företag som driver något slag av finansiell
verksamhet som kräver tillstånd. Någon avräkning skall dock inte göras
om tillskottet uppgår till högst fem procent av företagets egna kapital
eller motsvarande och det sammanlagda bokförda värdet av sådana
tillskott inte överstiger tio procent av bolagets egna kapital.
Avräkning skall inte heller göras för tillskott i företag som omfattas
av bestämmelserna i 18 c §. Lag (1990:1309).

18 b § Kapitalkravet enligt 18 § bestäms i förhållande till bolagets
tillgångar samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på
kapitalmarknaden som innebär en kreditrisk för bolaget (placeringar).
Placeringarna delas in i följande grupper:

A. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket A
bankrörelselagen (1987:617).

B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B
bankrörelselagen.

C. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket C
bankrörelselagen.

D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D
bankrörelselagen.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

— sådana tillskott som enligt 18 a § sista stycket skall räknas av från
kapitalbasen,

— tillskott i företag som omfattas av bestämmelserna i 18 c §,

— de placeringar som anges i första stycket A,

— fordringar mot företag som ingår i samma koncern som
fondkommissionsbolaget samt

— fordringar som har garanterats av ett företag i samma koncern som
fondkommissionsbolaget.

I övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp
till sammanlagt

— tjugo procent av summan av de placeringar som anges i första stycket
B,

— femtio procent av summan av de placeringar som anges i första stycket
C samt — hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.

Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall
placeringarna värderas enligt följande:

1. Tillgångar värderas till sitt bokförda värde.

2. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till
sitt nominella belopp.

3. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.

4. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella
belopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

Regeringen får bemyndiga bankinspektionen att meddela sådana
föreskrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen. Lag
(1990:1309).

18 c § Om ett fondkommissionsbolag har ett dotterföretag, skall vad som
föreskrivs i 18 § om kapitalkrav tillämpas även på koncernen
(konsoliderat kapitalkrav).

Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämpning av
de regler som enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385) gäller
för upprättandet av koncernbalansräkningar. Även den del av kapitalbasen
som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill skall
räknas av från primärt kapital. Placeringarna skall tas upp till de
värden som föreskrivs i 18 b § eller, om dotterföretaget inte är ett
fondkommissionsbolag, i annan lag. Lag (1989:1093).

19 § Fondkommissionsbolag skall hålla en med hänsyn till rörelsens art
och omfattning tillfredsställande betalningsberedskap.

20 § Medel som fondkommissionsbolag mottager med redovisningsskyldighet
skall genast avskiljas och insättas på räkning i bank, om annat ej har
överenskommits enligt skriftligt avtal.

21 § För kredit som fondkommissionsbolag lämnar skall finnas betryggande
säkerhet i fondpapper som har inregistrerats vid fondbörs eller som har
utbjudits till försäljning under sådana förhållanden att det är
sannolikt att de inom ett år från kreditens beviljande kommer att
inregistreras vid fondbörs eller aktier, som omfattas av sådant avtal
som avses i 4 § första stycket 3 lagen (1985:571) om
värdepappersmarknaden.

Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del bland
dessa aktier även aktier i fondkommissionsbolaget eller dess moderbolag,
får bolaget utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 1 § aktiebolagslagen
(1975:1385) som pant motta även dessa aktier. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, bankinspektionen utfärdar närmare föreskrifter
om vilka begränsningar som i detta fall skall gälla.

Om säkerhet som har ställts vid kreditens beviljande nedgår i värde
under kredittiden, får även annan egendom eller borgen godtagas som
tilläggssäkerhet. Lag (1987:622).

22 § Fondkommissionsbolag skall ägna särskild uppmärksamhet åt att
kredit ej lämnas till samma kredittagare eller till kredittagare, som är
förbundna med varandra i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, i sådan
omfattning att fara kan uppkomma för att fondkommissionsbolaget inte kan
fullgöra sina förpliktelser. Detsamma skall gälla om den säkerhet ett
fondkommissionsbolag mottager utgörs av aktier eller förlagsbevis, som
har utgivits av samma aktiebolag eller av aktiebolag som är förenade i
sådan intressegemenskap.

Första stycket andra meningen skall tillämpas också på borgen gentemot
fondkommissionsbolag.

23 § Fondkommissionsbolag får ej förbehålla sig andel i vinst på affär,
som bolaget avslutar i sin fondkommissionsrörelse eller i sådan
verksamhet som anges i 13 § första stycket.

Fondkommissionsbolag får ej heller för egen räkning sälja fondpapper som
bolaget har mottagit som lån (blankning) eller medverka vid blankning
för annans räkning.

24 § Under tid, då sådant beslut om avbrytande av handel och notering
som avses i 25 § lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs gäller, får
fondkommissionsbolag ej vid eller utanför fondbörsen avtala eller
medverka till avtal om köp eller försäljning av fondpapper som beslutet
avser. Uppgörelse får dock ske av redan avslutad affär.

Första stycket skall tillämpas också under tid, då beslut enligt 26 §
lagen om Stockholms fondbörs gäller, om regeringen ej föreskriver annat.

Fondkommissionsbolag skall till Stockholms fondbörs anmäla avslut i
fondpapper, som är inregistrerade vid fondbörsen, enligt de närmare
föreskrifter som meddelas av regeringen. Lag (1984:438).

25 § Finns nära samband mellan fondkommissionsbolag och annat företag,
vars huvudsakliga verksamhet består i att förvalta, handla med eller
biträda vid handel med fondpapper eller lämna kredit mot säkerhet i
fondpapper, gäller bestämmelserna om fondkommissionsbolags verksamhet
och om tillsyn över fondkommissionsbolag i tillämpliga delar i fråga om
sådant företag. Därvid skall i 13 och 16 §§ angivna begränsningar av
verksamheten avse företagen gemensamt. Nära samband skall anses
föreligga, om de båda företagen leds av samma eller i huvudsak samma
personer eller om vinsten av företagens verksamhet helt eller till
betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla samma eller i
huvudsak samma personer.

Om särskilda skäl föreligger, får bankinspektionen medge undantag från
första stycket i fråga om visst företag.

Tillsyn över fondkommissionsbolag

26 § Fondkommissionsbolag står under tillsyn av bankinspektionen.

27 § Bankinspektionen skall övervaka att fondkommissionsbolag följer
denna lag och annan författning, som reglerar fondkommissionsbolags
verksamhet, samt bolagsordningen och de beslut som med stöd av lag eller
bolagsordningen har meddelats av bolagsstämman eller styrelsen.

Det åligger inspektionen att även i övrigt med uppmärksamhet följa
fondkommissionsbolags verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de
förhållanden som kan inverka på bolagets säkerhet eller annars är av
betydelse för en sund utveckling av fondkommissionsverksamheten.

Inspektionen är ej skyldig att vaka över att sådana bestämmelser
iakttages som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i
fondkommissionsbolag i förhållande till bolaget eller till annan
aktieägare eller sådana bestämmelser som angår bolagets inre
angelägenheter. Lag (1982:1149).

28 § Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar, som
fondkommissionsbolag enligt denna lag skall lämna till inspektionen, och
upplysningar som inspektionen inhämtar vid undersökning hos bolaget
eller på annat sätt.

Undersökning hos fondkommissionsbolag skall äga rum när bankinspektionen
anser det behövligt eller när regeringen beslutar om det.

29 § Tillstånd att driva fondkommissionsrörelse kan återkallas av
bankinspektionen om

1. fondkommissionsbolags eget kapital understiger två tredjedelar av det
registrerade aktiekapitalet och bristen ej har blivit fylld inom tre
månader efter det den blev känd för bolaget,

2. fondkommissionsbolag genom att överträda denna lag eller uppenbart
åsidosätta uppdragsgivares intresse eller på annat sätt visar sig
olämpligt att utöva sådan rörelse,

3. rörelsen annars prövas vara till skada för det allmänna.

30 § Återkallar bankinspektionen tillstånd att driva
fondkommissionsrörelse, kan inspektionen förelägga bolaget att, intill
dess denna rörelse har avvecklats, upphöra med annan verksamhet.

Hänför sig förhållande som avses i 29 § till verksamhet som drivs med
tillstånd enligt 13 § andra stycket, kan bankinspektionen återkalla
sådant tillstånd och förelägga bolaget att upphöra med denna verksamhet
för viss tid eller tills vidare.

Har tillstånd återkallats, får bolaget dock vidtaga de åtgärder som
behövs för att fullgöra ingångna avtal eller för att skydda
uppdragsgivare mot förlust.

31 § Föreligger förhållande som anges i 29 § 2 eller 3, får
bankinspektionen meddela fondkommissionsbolaget skriftlig erinran i
stället för att återkalla bolagets tillstånd, om det kan antagas att
bolaget låter sig rättas därav. Inspektionen får även meddela
fondkommissionsbolag skriftlig erinran, om bolaget annars ej följer i 27
§ första stycket angivna stadganden och beslut eller om annat
förhållande föreligger som menligt inverkar på bolagets säkerhet eller
motverkar en sund utveckling av fondkommissionsverksamheten. Skriftlig
erinran får förenas med föreskrift om rättelse.

Föreligger missförhållande hos fondkommissionsbolag i annat fall än som
anges i första stycket, får bankinspektionen i särskilt beslut göra
anmärkning om det.

32 § Bankinspektionen skall förordna en revisor att med övriga revisorer
deltaga i revisionen av fondkommissionsbolag. Bankinspektionen kan när
som helst återkalla sådant förordnande och i stället utse ny revisor.

Har tillstånd för fondkommissionsbolag att driva fondkommissionsrörelse
återkallats, gäller förordnandet för den av bankinspektionen utsedde
revisorn till dess fondkommissionsrörelsen har avvecklats och revisorn
till bankinspektionen har avlämnat en berättelse över avvecklingen.

Fondkommissionsbolag skall till revisor, som har förordnats enligt
första stycket, utge ersättning med belopp som bankinspektionen
bestämmer.

33 § Bankinspektionen får kalla till sammanträde med
fondkommissionsbolags styrelse eller begära att styrelsen kallar till
extra bolagsstämma. Har styrelsen ej efterkommit sådan begäran, får
inspektionen kalla till extra bolagsstämma. Företrädare för inspektionen
får närvara vid styrelsesammanträde, som inspektionen har utlyst, och
vid bolagsstämma samt deltaga i överläggningarna.

34 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur fondkommissionsbolags räkenskaper skall föras och
hur värdehandlingar skall förvaras och inventeras.

35 § Fondkommissionsbolag skall på tid och sätt som bankinspektionen
bestämmer

1. hålla bolagets kassa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och andra
handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,

2. upprätta och till inspektionen lämna översikt som visar bolagets
tillgångar och skulder,

3. till inspektionen lämna årsredovisning och i förekommande fall
koncernredovisning jämte revisionsberättelse samt protokoll vid
ordinarie bolagsstämma,

4. till inspektionen anmäla vem som har utsetts till styrelseledamot,
verkställande direktör eller suppleant samt ändring i förhållande som
har anmälts,

5. underrätta inspektionen om bolaget har beslutat upphöra eller annars
upphör med fondkommissionsrörelse,

6. även i övrigt meddela inspektionen alla de upplysningar och uppgifter
som inspektionen anser behövliga för tillämpningen av denna lag.

Finner bankinspektionen anledning antaga att fondkommissionsbolags eget
kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet,
skall bolaget på anmodan av inspektionen ofördröjligen upprätta
balansräkning och kalla revisorerna att granska denna.

36 § Finns i annat fall än som anges i 25 § väsentligt samband mellan
fondkommissionsbolag och sådant företag som förvaltar, handlar med eller
biträder vid handel med värdepapper eller lämnar kredit mot säkerhet i
värdepapper, får bankinspektionen besluta att företaget skall lämna
upplysningar om förhållandet till fondkommissionsbolaget och om sådan
verksamhet som anknyter till fondkommissionsbolagets rörelse.

Bankinstituts fondkommissionsrörelse

37 § Tillstånd för bankinstitut att driva fondkommissionsrörelse får
meddelas endast om bankinstitutet inte är olämpligt att driva sådan
rörelse och om det kan antas att rörelsen inte blir till skada för det
allmänna. Ett bankinstitut får driva fondkommissionsrörelse och
samtidigt äga ett fondkommissionsbolag. Lag (1987:622).

38 § I fråga om bankinstituts fondkommissionsrörelse gäller 23 § andra
stycket, 24 §, 29 § 2 och 3, 30 § tredje stycket samt bankrörelselagen
(1987:617) och, alltefter bankinstitutets art, bankaktiebolagslagen
(1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller föreningsbankslagen
(1987:620). Lag (1987:622).

Särskilda bestämmelser

39 § har upphävts genom förordning (1990:1344).

40 § Den som på grund av befattning eller annars har anknytning till
fondkommissionär skall, om han normalt har insyn i uppdragsgivares
värdepappersaffärer som har sådan omfattning att det allmänna
försäljningsvärdet kan påverkas, till fondkommissionären ofördröjligen
anmäla innehav av fondpapper och ändring i innehavet.
Anmälningsskyldigheten gäller inte sådana obligationer och förlagsbevis
som inte är konvertibla. Fondkommissionären skall föra förteckning över
anmälningarna och hålla den tillgänglig för bankinspektionen.

Anmälningsskyldighet enligt första stycket omfattar fondpapper som ägs
av den anmälningsskyldige, hans make eller omyndigt barn som står under
hans vårdnad. Har någon av dem eller flera av dem tillsammans sådan
väsentlig ekonomisk gemenskap med annan juridisk person än
fondkommissionären som grundas på andelsrätt eller därmed jämförligt
ekonomiskt intresse, omfattar anmälningsskyldigheten även den juridiska
personens innehav av fondpapper, om den anmälningsskyldige har
väsentligt inflytande över den juridiska personens verksamhet.

Vid tillämpningen av denna paragraf likställs äktenskapsliknande
samlevnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta
med varandra eller har eller har haft barn gemensamt. Lag (1990:1344).

41 § Styrelsen för eller verkställande direktör hos fondkommissionär
skall skyndsamt skriftligen erinra den som avses i 39 § om hans
anmälningsskyldighet enligt denna lag.

42 § Om det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om den
provision (courtage) som en fondkommissionär får uppbära med anledning
av ett kommissionsuppdrag som avser en värdepappersaffär till ett belopp
av högst 10 000 kronor. Lag (1984:436).

43 § Fondkommissionsbolagen skall med årliga avgifter bekosta
bankinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som
regeringen meddelar.

För tillsyn över fondkommissonsrörelse som bedrivs av en bank betalas
avgift enligt bestämmelser i bankrörelselagen (1987:617). Lag
(1988:757).

44 § Styrelseledamot eller befattningshavare hos fondkommissionär får
icke obehörigen röja uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga
förhållanden, om vilka han erhållit kännedom i denna sin egenskap, eller
i strid med uppdragsgivares intresse utnyttja sådan kännedom. Han får ej
heller obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd av anmälan
enligt 40 § har fått veta om annans ekonomiska eller personliga
förhållanden. Lag (1980:254).

45 § Meddelar bankinspektionen föreskrift eller förbud enligt denna lag
får inspektionen förelägga vite.

46 § Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag förs hos
regeringen genom besvär. Inspektionens beslut länder till omedelbar
efterättelse, om ej annat beslutas.

Straff

47 § Den som driver fondkommissionsrörelse utan tillstånd döms till
böter eller fängelse i högst ett år.

Den som bryter mot 4 § döms till böter.

48 § Styrelseledamot eller befattningshavare hos fondkommissionsbolag
som uppsåtligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokföring eller på
annat sätt lämnar bankinspektionen felaktiga upplysningar om
verksamheten döms till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall
döms ej till ansvar.

Övergångsbestämmelser

1984:438

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Bestämmelsen i 16 § skall dock
såvitt avser fondkommissionsbolag, tillämpas först fr. o. m. den 1
januari 1985 och gäller i stället för vad som för sådana bolag
föreskrivits i lagen (1982:546) om ändring i fondkommissionslagen.

1985:572

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 21 § den 1 oktober 1985, och i
övrigt den 1 januari 1986.

1987:622

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Har ett fondkommissionsbolag före den 1 juli 1987 förvärvat egendom
under sådana förhållanden som anges i 17 § krävs inte bankinspektionens
tillstånd för fortsatt innehav under år 1987, även om en tid av tre år
eller mera har förflutit från förvärvet.

1989:1093

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

2. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen
får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som
anges i 18 § . Sådana föreskrifter får dock inte innebära att det kommer
att gälla ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek
i förhållande till placeringarnas värde vid lagens ikraftträdande eller
mot den högre grad av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.

3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 18 a § tredje stycket får
förlagsbevis och andra skuldförbindelser som utfärdats före lagens
ikraftträdande räknas in i kapitalbasen även om den ursprungliga
löptiden uppgår till mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp
som anges i lagrummet.

4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 18 b § första stycket får, intill
utgången av år 1990, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.

1990:827

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

2. har upphävts genom lag (1992:1246).

1990:1309

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om punkt 3 i
övergångsbestämmelserna, den 1 januari 1991 och i övrigt den 1 mars
1991.

2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av det räkenskapsår som
avslutas närmast efter den 1 mars 1991.

3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 18 b § första stycket får, intill
utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.