Lag (1979:749) om Stockholms fondbörs

SFS nr
1979:749
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:543
Upphävd
1993-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:986

Allmänna bestämmelser

1 § Med fondbörsverksamhet förstås i denna lag att köp- och säljanbud
beträffande fondpapper regelbundet vid offentligt upprop eller på
liknande sätt sammanförs för handel och notering av kurs.

Med fondpapper förstås i denna lag aktie och obligation samt sådana
andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän
omsättning, andel i värdepappersfond och aktieägares rätt gentemot den
som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag
(depåbevis). Lag (1991:986).

2 § Fondbörsverksamhet får här i riket utövas endast av Stockholms
fondbörs.

Första stycket utgör ej hinder mot att i Stockholms fondbörs lokaler
bedrivs verksamhet som följer av att ett avtal träffats mellan ett
värdepappersinstitut med tillstånd enligt 1 kap. 3 § 1 och 3 lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse och ett aktiebolag om att institutet
på begäran skall ange kurser på aktier i bolaget och till dessa kurser
köpa och sälja sådana aktier. Lag (1991:986).

3 § Fondbörsen står under tillsyn av bankinspektionen.

Organisation och förvaltning

4 § För fondbörsen skall finnas en styrelse, som leder verksamheten och
förvaltar fondbörsens angelägenheter.

5 § Börsstyrelsen skall bestå av elva ledamöter. Ordförande, vice
ordförande och fem andra ledamöter utses av regeringen. I övrigt utses
genom val en ledamot av Svenska handelskammarförbundet, en ledamot av
Sveriges industriförbund och två ledamöter av medlemmarna av fondbörsen.
För varje ledamot skall finnas en suppleant som utses i samma ordning
som ledamoten.

Sker ej val enligt första stycket, utser regeringen ledamot och
suppleant som skulle ha utsetts genom sådant val.

Börsstyrelsens ledamöter och suppleanter för dem utses för tre
kalenderår. Avgår någon i förtid, utses efterträdare för återstående
tid.

Regeringen bestämmer arvoden för ledamöter och suppleanter. Lag
(1989:238).

6 § Den dagliga ledningen och förvaltningen av fondbörsen handhas av en
börschef. Börsstyrelsen tillsätter och entledigar börschefen samt kan
utse och entlediga ställföreträdare för honom.

Beslut om tillsättande och entledigande av börschef skall ha biträtts av
minst sju ledamöter. Lag (1984:439).

7 § Börsstyrelsen kan uppdraga åt ordföranden och börschefen att
gemensamt, var för sig eller i förening med en eller flera av styrelsens
ledamöter avgöra ärende eller grupp av ärenden, som ej är av sådan vikt
att prövningen bör ankomma på styrelsen, samt fatta beslut i fråga som
ej tål uppskov.

8 § Börsstyrelsen är beslutför med ordförande och minst sex andra
ledamöter.

Beslut fattas med enkel röstövervikt, om ej annat följer av 6, 13 eller
24 §. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Lag
(1984:439).

9 § Bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223)
skall tillämpas i fråga om ledamöterna av börsstyrelsen och börschefen.
Lag (1986:1181).

10 § För granskning av fondbörsens räkenskaper samt börsstyrelsens och
börschefens förvaltning skall finnas två revisorer. Bankinspektionen
utser den ene revisorn, som skall vara auktoriserad, och medlemmarna av
fondbörsen den andre. Revisorernas uppdrag gäller ett kalenderår.

För varje revisor skall utses en suppleant. Vad som föreskrivs i denna
lag om revisor skall i tillämpliga delar gälla suppleant för honom.

Börsmedlemmar och börsombud

11 § Till medlem av fondbörsen får antagas endast värdepappersinstitut
som har tillstånd enligt 1 kap. 3 § 1 lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse och i övrigt är lämpligt som börsmedlem.

Ansökan om medlemskap prövas av börsstyrelsen. Lag (1991:986).

12 § Återkallas börsmedlems tillstånd att driva värdepappersrörelse
enligt 1 kap. 3 § 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, upphör
medlemskapet. Lag (1991:986).

13 § Om börsmedlem genom att bryta mot denna lag eller föreskrift som
har meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visar sig olämplig
som börsmedlem, får börsstyrelsen besluta att medlemskapet skall
upphöra.

Föreligger förhållande som avses i första stycket, får börsstyrelsen i
stället för att besluta om medlemskapets upphörande meddela medlemmen
skriftlig erinran, om det kan antagas att denne låter sig rättas därav.
Skriftlig erinran får vidare meddelas, om det föreligger missförhållande
av mindre allvarlig beskaffenhet i fråga om börsmedlemmen eller dennes
verksamhet.

Beslut om upphörande av medlemskap utan ansökan skall ha biträtts av
minst sju ledamöter. Lag (1984:439).

14 § Som ombud för börsmedlem (börsombud) får godkännas endast den som
är fast anställd hos börsmedlemmen och i övrigt är lämplig för
uppdraget.

Börsstyrelsen bestämmer antalet börsombud för varje medlem.

Ansökan om godkännande skall göras av börsmedlemmen och prövas av
börsstyrelsen.

15 § Upphör börsmedlem att vara medlem av fondbörsen, förfaller
samtidigt godkännande för medlemmens börsombud. Upphör börsombuds
anställning hos den medlem som har ansökt om hans godkännande, förfaller
detta godkännande.

16 § Börsstyrelsen får återkalla godkännande av börsombud eller meddela
ombud skriftlig erinran. Därvid tillämpas bestämmelserna om börsmedlem i
13 § på börsombudet.

17 § Börsstyrelsen får ej meddela beslut utan att sökande eller annan
som berörs av beslutet har beretts tillfälle att yttra sig över det som
har tillförts ärendet genom annan än honom själv, om beslutet avser

1. avslag på ansökan om börsmedlemskap,

2. upphörande av medlemskap utan ansökan,

3. avslag på ansökan om godkännande som börsombud,

4. återkallelse av godkännande som börsombud,

5. skriftlig erinran enligt 13 eller 16 §.

Börsstyrelsen får dock meddela beslut utan att åtgärd enligt första
stycket har vidtagits, om åtgärden är uppenbart obehövlig eller om
beslutet ej kan uppskjutas.

Fondbörsens verksamhet

18 § Handel och notering av kurs vid fondbörsen får avse endast
fondpapper som är inregistrerade där.

19 § Beslut om inregistrering av fondpapper meddelas av börsstyrelsen.

Vid prövning av fråga om inregistrering skall hänsyn tagas till
utgivarens eller, om annan har trätt i hans ställe, dennes ekonomiska
ställning, marknadsförhållandena för det fondpapper som avses och andra
omständigheter av betydelse för en ändamålsenlig börshandel. För
inregistrering skall vidare krävas utfästelse av utgivaren eller den som
har trätt i hans ställe att offentliggöra upplysningar om verksamheten.
Regeringen meddelar närmare föreskrifter om villkoren för
inregistrering.

Ansökan om inregistrering får ej avslås utan att sökanden har beretts
tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom annan
än honom själv, om ej åtgärden är uppenbart obehövlig eller beslutet ej
kan uppskjutas.

20 § Handel vid fondbörsen får ske endast genom börsombud.

21 § Kurser noteras med ledning av köpanbud, säljanbud och avslut vid
fondbörsen samt offentliggörs omedelbart.

22 § Börsstyrelsen skall följa kursbildningen vid fondbörsen och se till
att handeln där sker under förhållanden som överensstämmer med denna lag
och annan författning samt med god affärssed.

23 § Den som har utgivit fondpapper, vilket har inregistrerats vid
fondbörsen, eller annan som har trätt i utgivarens ställe samt
börsmedlem och börsombud skall lämna börsstyrelsen de upplysningar som
styrelsen anser behövliga för att den skall kunna fullgöra sina
uppgifter enligt denna lag och annan författning.

24 § Börsstyrelsen får besluta om avregistrering av fondpapper, om
marknadsförhållandena eller annan omständighet föranleder det och det ej
är olämpligt från allmän synpunkt. Börsstyrelsen kan även förelägga
utgivaren av ett fondpapper eller den som trätt i hans ställe att vidta
viss åtgärd. Därvid får börsstyrelsen i beslutet ange att åtgärden skall
vidtas vid påföljd av att avregistrering annars kan komma att ske. Är en
så ingripande åtgärd som avregistrering inte behövlig, får börsstyrelsen
i stället tilldela utgivaren eller den som trätt i hans ställe en
varning. Beslut om avregistrering, föreläggande eller varning skall
omedelbart offentliggöras.

Beslut om avregistrering av fondpapper utan ansökan av utgivaren eller
av den som har trätt i hans ställe och om föreläggande skall ha biträtts
av minst sju ledamöter.

Avregistrering enligt andra stycket, föreläggande eller varning får ej
beslutas utan att utgivaren eller den som har trätt i hans ställe har
beretts tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom
annan än honom själv, om ej åtgärden är uppenbart obehövlig eller
beslutet ej kan uppskjutas. Lag (1984:439).

25 § Om särskilda skäl föreligger, får börsstyrelsen besluta att handel
och notering vid fondbörsen skall avbrytas i fråga om fondpapper av
visst slag. Sådant beslut får ej gälla längre än som oundgängligen
behövs.

Börsstyrelsen skall omedelbart offentliggöra beslut enligt första
stycket och beslut om återupptagande av handel och notering. Om sådant
beslut skall styrelsen samtidigt underrätta dem som har tillstånd att
driva värdepappersrörelse. Lag (1991:986).

26 § Under utomordentliga förhållanden får regeringen besluta att all
handel och notering vid fondbörsen skall avbrytas. Är fara i dröjsmål,
får sådant beslut meddelas av börsstyrelsen efter samråd med
bankinspektionen. Börsstyrelsens beslut får avse högst en vecka.

I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 25 § andra stycket.

27 § Till bestridande av kostnaden för fondbörsens verksamhet får
uttagas avgifter av börsmedlem och den vars fondpapper har registrerats
vid fondbörsen i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av
regeringen.

28 § Av fondbörsens kapital skall en miljon kronor avsättas till en
grundfond.

Fonden får användas endast för att täcka förlust som har uppkommit i
fondbörsens verksamhet och som ej kan täckas av andra medel.

Nedgår fonden under en miljon kronor, skall börsstyrelsen vidtaga
åtgärder som syftar till att den snarast åter uppgår till föreskrivet
belopp.

Tillsyn

29 § Bankinspektionen skall övervaka att verksamheten vid fondbörsen
utövas i enlighet med denna lag och de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen. Inspektionen skall vidare verka för att verksamheten
vid fondbörsen sker på ett tillfredsställande sätt och med uppmärksamhet
följa verksamheten i den mån det behövs för kännedom om förhållanden som
är av betydelse för en sund utveckling av denna.

30 § Börsstyrelsen skall hålla protokoll och övriga handlingar
tillgängliga för bankinspektionen. Styrelsen skall även i övrigt lämna
inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande
omständigheter som inspektionen begär.

31 § Har börsstyrelsen fattat beslut som strider mot denna lag eller mot
föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, får bankinspektionen
förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet redan verkställts, får
inspektionen förelägga börsstyrelsen att göra rättelse, om det kan ske.
Inspektionen kan även förelägga börsstyrelsen att fullgöra skyldighet
enligt denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen.

Meddelar bankinspektionen föreläggande eller förbud enligt denna
paragraf får inspektionen utsätta vite.

32 § Om särskilda skäl föreligger, får bankinspektionen kalla till
sammanträde med börsstyrelsen. Vid börsstyrelsens sammanträden får
företrädare för inspektionen närvara och deltaga i överläggningarna.

33 § har upphört att gälla genom lag (1980:255).

34 § Fondbörsen skall med en årlig avgift bekosta bankinspektionens
verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. Lag
(1988:758).

35 § Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag förs hos
regeringen genom besvär. Inspektionens beslut länder till omedelbar
efterrättelse, om ej annat beslutas.

Övriga bestämmelser

36 § Den som är eller har varit ledamot av börsstyrelsen,
styrelsesuppleant eller befattningshavare vid fondbörsen får ej
obehörigen yppa eller nyttja vad han under uppdraget eller i tjänsten
har fått veta om annans affärsförhållanden eller personliga
förhållanden.

37 § Den som i strid med 2 § bedriver fondbörsverksamhet döms för olaga
fondbörsverksamhet till böter eller fängelse i högst ett år.

Övergångsbestämmelser

1984:439

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

Den tid för vilken regeringen första gången efter lagens ikraftträdande
utser nya ledamöter och suppleanter enligt 5 § första stycket i dess nya
lydelse får vara kortare än tre år.

1991:986

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 2 och 11 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också gälla
sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt
fondkommissionslagen (1979:748).

3. Vad som i 12 § sägs om återkallelse av tillstånd att driva
värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 1 lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse skall också gälla återkallelse av tillstånd enligt
fondkommissionslagen (1979:748) att driva fondkommissionsrörelse.

4. Underrättelse enligt 25 § andra stycket andra meningen skall lämnas
också till sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).