Förordning (1979:785) om yrkestrafikregister

SFS nr
1979:785
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-09-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:650
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:787

1 § Denna förordning gäller registrering av tillståndsinnehav
enligt yrkestrafiklagen (1998:490), lagen (1998:492) om
biluthyrning och förordningen (1998:786) om behöriga
myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i ett för landet
gemensamt register (yrkestrafikregistret). Förordning (1998:787).

2 § Yrkestrafikregistret förs av Vägverket genom automatisk
databehandling.

Vägverket är central registreringsmyndighet. Länsstyrelserna är
regionala registreringsmyndigheter. Förordning (1992:1393).

3 § I yrkestrafikregistret förs in uppgifter om

tillståndshavaren,
den myndighet som har meddelat tillståndet,

slag av tillstånd.

Vidare antecknas i förekommande fall uppgift om
den eller dem som har ansvaret för trafikutövningen eller
uthyrningsverksamheten och övriga prövade som avses i 2 kap. 6,
7 och 15 §§ yrkestrafiklagen (1998:490) eller i 8-10 §§ lagen
(1998:492) om biluthyrning,

villkor och begränsningar i tillståndet,

varning,

återkallelse eller annat upphörande av tillståndet.
Förordning (1998:787).

4 § Den länsstyrelse som är prövningsmyndighet svarar för att
det i yrkestrafikregistret förs in uppgifter om trafiktillstånd
och tillstånd till biluthyrning.

Vägverket svarar för att åtgärder som har vidtagits av verket
förs in i registret. Förordning (1998:787).

5 § har upphävts genom förordning (1988:1506).

6 § Utdrag ur yrkestrafikregistret får innehålla de uppgifter
som enligt 3 § förs in i registret. Ett sådant utdrag begärs
hos prövningsmyndigheten. Förordning (1998:787).

7 § har upphävts genom förordning (1988:1506).

8 § Sedan fem år har förflutit från det att ett tillstånd har
upphört att gälla skall uppgifterna om tillståndet gallras ut.
Förordning (1998:787).

9 § har upphävts genom förordning (1988:1506).

10 § Föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning beslutas av
Vägverket efter samråd med länsstyrelserna. Förordning (1992:1393).

Övergångsbestämmelser

1988:1506

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

I fråga om taxitrafik gäller till utgången av juni 1990, utöver vad som
föreskrivs i den nya förordningen, att anteckning om antal fordon och
trafikområde i förekommande fall skall ske i yrkestrafikregistret.