Förordning (1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning

SFS nr
1979:788
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-08-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:891
Upphävd
1990-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på anslagna medel
statsbidrag till

1. byggande och drift av enskilda vägar,

2. anskaffning av redskap för barmarksunderhåll och vinterväghållning av
enskilda vägar,

3. förrättningar som anges i 11 §.

Vägverket beslutar om fördelning av anslagna medel mellan länen.

I fråga om bidrag till byggande av vissa skogsvägar finns särskilda
bestämmelser. Förordning (1984:771).

2 § Till en väg hör vägbanan och övriga väganordningar.

3 § Till byggande av en väg räknas anläggande av en ny väg, omläggning
av en väg i ny sträckning samt ombyggnad och förbättring av en väg.

Till drift av en väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, mindre
förbättringsarbeten och förnyelse av beläggning.

4 § Statsbidrag lämnas som byggnadsbidrag eller driftbidrag. Driftbidrag
lämnas som årliga driftbidrag, särskilda driftbidrag eller
redskapsbidrag.

Bidragsförutsättningar

5 § Bidrag lämnas för en sådan väg som inte är av ringa längd och som är
ändamålsenlig med hänsyn till övriga vägar, om kostnaderna för vägen är
skäliga med hänsyn till nyttan av den. Vidare skall vägen vara

1. av betydelse som utfartsväg eller uppsamlingsväg för fast boende,

2. av betydelse som genomfartsväg för andra än dem som bor utmed vägen,

3. av väsentlig betydelse som genomfartsväg eller uppsamlingsväg för
näringslivet,

4. av väsentlig betydelse som utfartsväg eller genomfartsväg för det
rörliga friluftslivet, eller

5. av väsentlig betydelse som uppsamlingsväg för fritidsbebyggelse.

Som ytterligare förutsättning för att ett årligt driftbidrag skall
lämnas gäller att vägen är i ett skick som är tillfredsställande för
dess ändamål.

Bidrag lämnas endast om väghållningen är ordnad genom en förrättning som
har vunnit laga kraft eller genom en överenskommelse som har godkänts av
länsstyrelsen.

6 § Bidrag lämnas inte för kostnader som har uppkommit innan bidraget
har beviljats. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen dock medge
att bidrag lämnas för sådana kostnader.

7 § Byggnadsbidrag, som avser annat än kostnader för projektering, får
lämnas endast under förutsättning att godkända projekteringshandlingar
för vägföretaget (vägobjektet) finns.

Beräkningen av bidrag

8 § Byggnadsbidrag avser kostnader för byggande av en väg. I kostnaderna
får även räknas in kostnader för projektering av vägobjektet och
kontroll av vägobjektets utförande samt ersättning för en sådan
förrättning som sker i samband med att vägen byggs.

Om det finns synnerliga skäl får i kostnaderna räknas in ersättning för
mark och för intrång som föranleds av att vägen byggs.

Byggnadsbidrag får inte avse merkostnader som uppkommer genom att en väg
byggs efter en högre standard än vad som behövs med hänsyn till
trafiken.

9 § Byggnadsbidrag lämnas med högst 70 procent av sådana skäliga
kostnader som anges i 8 § första och andra styckena. Om en väg är av
särskild betydelse från allmän trafiksynpunkt eller om kostnaderna är
synnerligen betungande, får dock vägverket medge att bidrag lämnas med
högst 85 procent.

Har det i totalförsvarets intresse föreskrivits en viss åtgärd i fråga
om ett vägobjekt, skall staten ersätta kostnaderna för den. Förordning
(1983:821).

10 § Årliga driftbidrag avser kostnader för barmarksunderhåll eller
vinterväghållning och lämnas med följande procent av sådana skäliga
kostnader, nämligen med

1. högst 85 procent till en färjeled,

2. 80 procent till en sådan väg som är genomfartsväg för andra än dem
som bor utmed vägen,

3. 70 procent till en sådan väg som är utfartsväg eller uppsamlingsväg
för fast boende utanför bebyggelseområden eller näringslivet,

4. 50 procent till en sådan väg som är utfartsväg eller genomfartsväg
för det rörliga friluftslivet,

5. 40 procent till en sådan väg som är utfartsväg eller uppsamlingsväg
för fast boende inom bebyggelseområden eller uppsamlingsväg för
fritidsbebyggelse. Förordning (1984:771).

11 § Särskilda driftbidrag lämnas med högst 70 procent av skäliga
kostnader för mindre förbättringsarbeten eller förnyelse av
beläggningar. Vidare lämnas sådana bidrag med högst 50 procent av
kostnader som avser förrättningar för att uppnå en ändamålsenlig
samordning av olika väghållares driftåtgärder i fråga om vägar till
vilka årliga driftbidrag lämnas. Förordning (1984:771).

12 § Redskapsbidrag lämnas med högst 50 procent av skäliga kostnader för
anskaffning av redskap. Förordning (1984:771).

Förfarandet i ärenden om bidrag

13 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen hos länsstyrelsen.

14 § Länsstyrelsen skall på grundval av inkomna ansökningar om
byggnadsbidrag upprätta en plan för byggande av enskilda vägar inom
länet. Planen skall avse fem kalenderår (femårsplan) och förnyas efter
tre år. Förordning (1983:821).

15 § I femårsplanen skall i ordning efter angelägenhetsgrad tas upp de
vägobjekt som uppfyller bidragsförutsättningarna enligt 5 § och som
beräknas komma att utföras under den tid planen avser. I planen skall
anges när de olika vägobjekten beräknas bli utförda.

Länsstyrelsen skall bereda kommunerna i länet och länsvägnämnden
tillfälle att yttra sig över den upprättade femårsplanen. Förordning
(1983:821).

16 § Femårsplanen skall fastställas av länsstyrelsen. Förordning
(1983:821).

17 § En avskrift av den fastställda femårsplanen skall sändas till dem
som har ansökt om byggnadsbidrag, kommunerna i länet, länsvägnämnden och
vägverket. Förordning (1983:821).

18 § Frågor om godkännande av projekteringshandlingar som avses i 7 §
skall prövas av vägverket. Förordning (1983:821).

19 § Frågor om bidrag skall prövas av länsstyrelsen. Förordning
(1983:821).

20 § Bidrag skall betalas ut av vägverket. Förordning (1983:821).

21 § Byggnadsbidrag som avser annat än kostnader för projektering skall
betalas ut allt eftersom arbetet fortgår enligt godkända
projekteringshandlingar. Till ett sådant arbete för vilket tillstånd
krävs av en myndighet får något bidrag dock inte betalas ut förrän
tillståndet har meddelats.

Byggnadsbidrag som avser kostnader för projektering skall betalas ut när
projekteringshandlingarna har godkänts.

22 § Årliga driftbidrag skall betalas ut i efterskott för kalenderår.

Har en väghållare eftersatt vägunderhållet eller utan länsstyrelsens
medgivande helt eller delvis stängt av en väg för trafik får vägverket
besluta att det årliga driftbidraget eller en del av det inte skall
betalas ut. Förordning (1983:821).

23 § Särskilda driftbidrag som avser kostnader för mindre
förbättringsarbeten eller förnyelse av beläggningar skall betalas ut när
arbetena har utförts.

Särskilda driftbidrag som avser kostnader för förrättningar skall
betalas ut när förrättningarna har vunnit laga kraft.

24 § Redskapsbidrag skall betalas ut när redskapet har anskaffats.

Övriga bestämmelser

25 § En väg för vilken ett årligt driftbidrag lämnas får inte helt
eller delvis stängas av för trafik utan länsstyrelsens medgivande.

26 § En väghållare som har erhållit ett redskapsbidrag skall mot skälig
ersättning ställa redskapet till förfogande för en annan väghållare, om
det behövs för rationalisering av driftarbetet.

Ett redskap för vilket redskapsbidrag har lämnats får inte överlåtas
utan länsstyrelsens medgivande.

27 § Vägverket skall övervaka att medel som har tilldelats en väghållare
på lämpligt sätt används för avsett ändamål. Förordning (1983:821).

28 § Vägverkets beslut om fördelning av anslagna medel mellan länen får
inte överklagas.

Länsstyrelsens beslut överklagas hos vägverket genom besvär. Vägverkets
beslut får inte överklagas.

Länsvägsnämnden får överklaga sådana beslut av länsstyrelsen som berör
nämndens verksamhetsområde. Förordning (1984:771).

29 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
vägverket. Förordning (1983:821).

Övergångsbestämmelser

1983:821

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om driftbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

En femårsplan upprättas första gången enligt denna förordning år 1984
att gälla åren 1985–1989.

1984:771

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om årliga driftbidrag som avser tid före
ikraftträdandet samt särskilda driftbidrag och redskapsbidrag som
beviljats före ikraftträdandet.

1989:891

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990, då förordningen
(1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning skall upphöra att
gälla. De nya bestämmelserna i 6–11 §§ tillämpas första gången på
flerårsplaner som avser åren 1991–1995.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för årliga driftbidrag som
avser åren 1989 och 1990.