Förordning (1979:819) om statlig pensionsrätt på grund av anställning hos privat tvätteri som tidigare varit statligt

SFS nr
1979:819
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1979-07-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1159
Upphävd
1989-01-01

1 § Denna förordning gäller de arbetstagare hos statliga tvätterier som
på grund av ändrat huvudmannaskap den 1 april 1979 har gått över till
anställning inom motsvarande verksamhet hos Östergötlands
Tvätteriindustri Aktiebolag eller Värmlands Tvätteri Industri
Aktiebolag.

2 § De arbetstagare, för vilka statligt pensionsavtal gällde vid
övergången, skall ha personlig pensionsrätt enligt statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) – SPR – under den tid som de
oavbrutet fortsätter sin anställning hos bolaget inom den övertagna
verksamheten. Regeringen kan efter framställning föreskriva annat.

Sådana arbetstagare skall anses vara upptagna i bilagan till SPR. De
särskilda bestämmelserna i 3 b och 3 d 17 § SPR skall härvid tillämpas.
Dock tillämpas ej bestämmelsen i 3 b om att heltidstjänstgöring är en
förutsättning för att en arbetstagare skall vara underkastad
reglementet.

3 § Statens arbetsgivarverks anvisningar om placering av tjänst som
avses i AST-R i lönetariffklass eller löneklass för beräkning av
pensionslön skall tillämpas på de arbetstagare som vid övergången
innehade tjänst som avses i Avlöningsavtal för statliga tjänstemän med
R-tjänster (AST-R). Anvisningarna skall tillämpas på arbetstagarna på
samma sätt som om de fortfarande innehade tjänsten med oförändrad
placering i lönegrupp. Regeringen kan efter framställning föreskriva
annat.

4 § Statens personalpensionsverk beräknar och betalar ut pensionen eller
livräntan.

5 § Kungörelsen (1959:289) om avgifter m.m. beträffande vissa i statens
allmänna tjänstepensionsreglemente avsedda anställningar skall tillämpas
på anställningar som avses i 2 § under tid då innehavaren har pesonlig
pensionsrätt enligt SPR.

Vid beräkning av avgift tillämpas det procenttal som vid
beräkningstillfället gäller för reducerat lönekostnadspålägg enligt
kungörelsen (1969:54) om beräkning och redovisning av
lönekostnadspålägg, om inte regeringen föreskriver annat.