Förordning (1979:824) om allmänt investeringskonto

SFS nr
1979:824
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-09-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:933
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:1267

1 § Med allmänt investeringskonto förstås i denna förordning ett
sådant särskilt konto i bank som anges i 3 § första stycket lagen
(1976:610) om allmän investeringsreserv.

2 § Insättning på allmänt investeringskonto får göras vid ett eller
flera tillfällen med belopp som innehavaren av kontot bestämmer.

3 § Den som gör insättning på allmänt investeringskonto skall till
banken lämna uppgift om vilket beskattningsår och vilken förvärvs
källa som insättningen avser.

Banken skall bokföra medel på allmänt investeringskonto på sådant sätt
att det av bokföringen framgår hur stort belopp innehavaren har inne
stående för varje beskattningsår och varje förvärvskälla.

Ett kontonummer som används för ett allmänt investeringskonto får inte
användas för något annat konto.

4 § har upphävts genom förordning (1990:1267).

5 § har upphävts genom förordning (1986:1371).