Förordning (1979:831) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt- ekonomiskt samarbete

SFS nr
1979:831
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1979-09-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1125
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och
15 §, tillämpas på beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt
samarbete. Förordning (1984:1133).

Uppgifter

2 § Beredningen har till uppgift att utvidga och stärka Sveriges
förbindelser med enskilda utvecklingsländer. Beredningen skall i sin
verksamhet sträva efter att utforma samarbetet med utvecklingsländer
så att ekonomisk och social utveckling främjas enligt de
biståndspolitiska målsättningarna samtidigt som Sveriges relationer
med dessa länder fördjupas. Förordning (1981:356).

3 § Beredningen skall

1. handlägga framställningar om tekniskt samarbete som kommer från
vissa utvecklingsländer,

2. fatta beslut om utnyttjande av medel för tekniskt samarbete under
anslaget III C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m. och härvid
bereda och genomföra insatser som bekostas helt eller delvis med dessa
medel, främst avseende
— utbildningsinsatser som företas i samarbete med svenska
institutioner eller företag,
— främjande av samarbete mellan svenska institutioner och
institutioner i utvecklingsländer,
— genomförbarhetsstudier och annan konsultmedverkan,
— försöksutrustning och
— kulturellt samarbete och personutbyte. Förordning (1984:1133).

4 § Beredningen skall

1. svara för kreditgivning enligt förordningen (1984:1132) om krediter
för vissa utvecklingsändamål (u-krediter),

2. motta ansökningar om u-kredit samt fatta beslut om krediterna och
deras villkor liksom om utnyttjande av medel för u-krediter under
anslaget III C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m.,

3. fatta beslut om garantier avseende u-krediter efter yttrande från
exportkreditnämnden och

4. genomföra uppföljning och utvärdering av u-kreditfinansierade
projekt.
Förordning (1984:1133).

5 § Beredningen skall varje år före den 15 oktober till chefen för
utrikesdepartementet avge berättelse över beredningens verksamhet
under det senaste budgetåret. Förordning (1984:1133).

Organisation

6 § Beredningen leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en
ordförande, en vice ordförande och högst nio andra ledamöter.

För varje ledamot utom ordföranden och vice ordföranden finns en
personlig ersättare. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen
för högst tre år. Förordning (1984:1135).

7 § Beredningen har ett sekretariat. Det förestås av beredningens
direktör. Hos beredningen finns i övrigt personal enligt särskilda
beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång
på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får beredningen anlita
utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1984:1133).

Ärendenas handläggning

8 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst
tre ledamöter anser det erforderligt. Förordning (1981:356).

9 § Av styrelsen avgörs

1. ärenden som ankommer på beredningen enligt 3–5 §§,

2. viktigare frågor om beredningens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som ordföranden eller direktören hänskjuter till
styrelsen.

I den mån ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av
styrelsen, får de avgöras av ordföranden eller annan ledamot eller av
direktören eller annan tjänsteman i sekretariatet i den omfattning som
framgår av arbetsordningen eller av särskilda beslut. Förordning
(1984:1133).

10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst fem andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1986:804).

11 § har upphävts genom förordning (1986:804).

12 § När direktören har förhinder, fullgörs dennes åligganden av den
tjänsteman som direktören bestämmer. Förordning (1984:1133).

13 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden
hos myndigheten samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar
eller överklagande av myndighetens beslut. Förordning (1986:804).

Tjänstetillsättning

14 § Tjänster i lägst F 25 tillsätts av regeringen. Övriga tjänster
tillsätts och annan personal antas av styrelsen. Förordning
(1984:1133).

Bisysslor

15 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av beredningen även i fråga om direktören.
Förordning (1984:1133).