Lag (1979:84) om delpensionsförsäkring

SFS nr
1979:84
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-02-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:675
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1765

Inledning

1 § Delpension enligt denna lag kan efter ansökan utgå till
förvärvsarbetande i åldern 61–64 år som minskar sin arbetstid.
Lag (1994:742).

2 § Delpensionsförsäkringen handhas av riksförsäkringsverket och de
allmänna försäkringskassorna.

Allmänna försäkringsvillkor

3 § Försäkrad för delpension är den som är bosatt i Sverige
och under en ramtid av ett år omedelbart före den dag då
pension avses börja utges eller den tidigare dag då ansökan
görs har förvärvsarbetat i minst sex månader under
förutsättning att förvärvsarbetet har utförts under minst 70
timmar per månad, eller har förvärvsarbetat i minst 450 timmar
under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört
arbetet under minst 45 timmar under var och en av dessa
månader enligt bestämmelserna om arbetsvillkor i lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Tid då sökanden har
varit hindrad att arbeta av anledning som sägs i den lagen
inräknas inte vid bestämmande av ramtid. Som arbetshinder
räknas vid tillämpning av denna paragraf även arbetslöshet vid
vilken ersättning har utgetts enligt nämnda lag.
Lag (1997:248).

4 § För att någon skall vara försäkrad för delpension fordras
vidare att den försäkrade från och med det år då han eller hon
fyllde 45 år har varit förvärvsverksam i sådan utsträckning att
han eller hon för minst tio år har tillgodoräknats
pensionspoäng enligt 4 kap. 1 § lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension. Lag (1998:691).

Om arbetstidsminskning m.m.

5 § En försäkrad, som från och med den månad då han fyller 61
år eller senare minskar sin arbetstid i förvärvsarbete, har rätt till
delpension i enlighet med 6–13 §§ om han därefter arbetar i
genomsnitt minst 17 och högst 35 timmar per arbetsvecka. Pension
utgår längst till och med månaden före den då han fyller 65 år.

Delpension får ej utgå för månad, för vilken den försäkrade uppbär
förtidspension eller ålderspension enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring. Lag (1994:742).

6 § Den som efter arbetstidsminskningen har förvärvsarbete enbart i form
av anställning eller uppdrag eller i båda dessa former har rätt till
delpension om han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minst fem
timmar per arbetsvecka och hans inkomst av detta förvärvsarbete är att
hänföra till inkomst av tjänst vid taxering till statlig inkomstskatt.
Lag (1987:364).

7 § Annan förvärsarbetande än som avses i 6 § är berättigad till
delpension om han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minst
en fjärdedel.

Vid tillämpning av första stycket skall beträffande förvärvsarbete i
fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag som avses i punkt 14 av
anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370)
företagsledare och dennes make inte anses arbeta som anställda hos
företaget eller annars under förhållanden som omfattas av 6 §. Med
makar jämställs de som lever tillsammans, om de tidigare varit
gifta med varandra eller gemensamt har eller har haft barn.
Lag (1994:742).

8 § Om försäkrad, som efter arbetstidsminskningen har förvärvsarbete i
form av anställning eller uppdrag eller i båda dessa former, har en
mindre bisyssla vid sidan av sitt huvudsakliga förvärvsarbete och
inkomsten av bisysslan är att hänföra till inkomst av rörelse eller
jordbruksfastighet vid taxering till statlig inkomstskatt, kan han på
begäran få sin rätt till delpension bedömd med bortseende från
bisysslan. Detsamma gäller beträffande försäkrad som avses i 7 § och som
har en mindre bisyssla i form av anställning eller uppdrag, för vilken
inkomsten är att hänföra till inkomst av tjänst vid taxering till
statlig inkomstskatt.

För tillämpning av första stycket förutsätts

1. att den försäkrades begäran om bortseende avser dennes samtliga
bisysslor av sådant slag som avses i första stycket,

2. att den försäkrade har utfört bisysslan varaktigt före
arbetstidsminskningen,

3. att arbetstiden för bisysslan kan beräknas uppgå till i genomsnitt
högst tio timmar per arbetsvecka och ej ökas inför eller efter
arbetstidsminskningen i det huvudsakliga arbetet,

4. att inkomsten av bisysslan för år räknat kan antas understiga en och
en halv gånger det basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring som gäller för året.

Vid tillämpning av föreskriften i 5 § första stycket om längsta
arbetstid efter arbetstidsminskningen skall dock inräknas arbetstiden
för bisysslan. Lag (1987:364).

9 § Som försäkrads arbetstid före arbetstidsminskningen skall räknas
hans genomsnittliga arbetstid under den ettårsperiod som avses i 3 §.

Den försäkrades arbetstid efter arbetstidsminskningen skall beräknas med
hänsyn till hans antagna arbetsförhållanden under det följande året. Lag
(1987:364).

10 § Utförs förvärvsarbetet efter arbetstidsminskningen inte
fortlöpande, är den försäkrade berättigad till delpension endast under
förutsättning att han under varje period av högst tre månader arbetar
under minst halva antalet dagar och att han inte gör sammanhängande
avbrott i förvärvsarbetet under längre tid än en och en halv månad.
Därvid skall bortses från avbrott på grund av semester av den omfattning
som anges i författning eller kollektivavtal. Detsamma gäller avbrott på
grund av motsvarande ledighet för den som har annat förvärvsarbete än
anställning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket
får meddela föreskrifter som, om synnerliga skäl talar för det, medger
att deltidsarbete inom visst yrke förläggs mera ojämnt under året än
första stycket tillåter. Lag (1987:364).

Beräkning av pension

11 § Delpensionen fastställs till det belopp som motsvarar 55
procent av den försäkrades pensionsunderlag.

Fastställd delpension anknyts till basbeloppet enligt 1 kap.
6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och omräknas vid
förändring av detta. Lag (1998:549).

12 § För en försäkrad som avses i 6 § utgörs
pensionsunderlaget av skillnaden mellan hans eller hennes
genomsnittliga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen och
den förvärvsinkomst som han eller hon efter
arbetstidsminskningen kan antas ha tills vidare. Därvid
tillämpas 8 § och 9 § andra stycket. Vid denna beräkning skall
dock bortses från en minskning av arbetstiden som överstiger 10
timmar per arbetsvecka i förhållande till den försäkrades
arbetstid innan delpension först beviljats.

Den försäkrades genomsnittliga förvärvsinkomst före
arbetstidsminskningen beräknas med ledning av dels de
pensionspoäng för tilläggspension som han eller hon har
tillgodoräknats för de närmaste fem åren före
arbetstidsminskningen, dels det basbelopp som gällde vid
arbetstidsminskningen. Därvid skall tilläggas en pensionspoäng
för varje år. Har inkomsten något år understigit vad som
motsvarar en pensionspoäng för det året, skall den försäkrade i
stället tillgodoräknas motsvarande del av pensionspoäng. I
förekommande fall skall hänsyn tas även till pensionspoäng som
den försäkrade skulle ha tillgodoräknats om han eller hon till
fullo betalat ålderspensionsavgift. Vid beräkningen av den
genomsnittliga förvärvsinkomsten bortses från de två år för
vilka pensionspoängen är lägst.

Avviker försäkrads inkomst efter arbetstidsminskningen
väsentligt från vad som kan anses vanligt för arbetet i fråga
eller från vad som kan motiveras med hänsyn till minskningen av
arbetstiden, särskilda arbetsförhållanden eller förändrade
arbetsuppgifter, skall vid beräkning av denna inkomst bortses
från sådana avvikelser. Lag (1998:691).

13 § För en försäkrad som avses i 7 § utgörs pensionsunderlaget
av den andel av hans genomsnittliga förvärvsinkomst före
arbetstidsminskningen som motsvarar det antal timmar han
minskat sin arbetstid i förhållande till det antal timmar han
arbetade före arbetstidsminskningen. Förvärvsinkomsten före
arbetstidsminskningen beräknas enligt 12 § andra stycket. Vid
beräkningen skall dock bortses från en minskning av arbetstiden
som överstiger 10 timmar per arbetsvecka i förhållande till den
försäkrades arbetstid innan delpension först beviljades. Överstiger
den förvärvsinkomst, som den försäkrade efter
arbetstidsminskningen kan antas tills vidare ha, den andel av den
tidigare inkomsten som motsvarar arbetstiden efter
arbetstidsminskningen, minskas pensionsunderlaget med hänsyn
härtill. Vidare tillämpas 8 § och 9 § andra stycket vid beräkningen
av pensionsunderlaget. Lag (1994:742).

14 § Ansökan om delpension skall göras skriftligen hos den allmänna
försäkringskassa hos vilken sökanden är inskriven.

15 § Sökanden skall genom intyg eller annan utredning styrka de
förhållanden som skall läggas till grund för pension, i den mån
tillförlitliga uppgifter inte redan finns tillgängliga hos
försäkringskassan. Skriftlig uppgift skall avges på heder och samvete.
Erkänd arbetslöshetskassa och länsarbetsnämnd är skyldiga att biträda
kassan med uppgifter som behövs i ärende enligt denna lag.

I fråga om förvärvsarbete som anställd skall sökanden lämna särskilt
intyg från arbetsgivaren eller den lokala arbetstagarorganisationen om
sökandens arbets- och inkomstförhållanden. Arbetsgivare är skyldig att
utfärda intyg på begäran av den anställde och att biträda
försäkringskassan med andra uppgifter som behövs i ärende om delpension.
Bestämmelserna i detta stycke gäller i tillämpliga delar även
beträffande förvärvsarbete som uppdragstagare. Lag (1987:364).

16 § Delpension utges månadsvis och får inte beviljas för längre tid
tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden.

Delpension utgår från och med månaden näst efter den under vilken
arbetstidsminskningen skett eller, om denna skett vid ingången av en
månad, från och med sistnämnda månad. Pensionen utgår till och med den
månad då den pensionsberättigade avlidit eller rätten till förmånen
annars upphört tidigare än månaden före den då han fyller 65 år.

Beslut om delpension skall gälla tills vidare, om ej annat föranletts av
den försäkrades ansökan eller övrig utredning i ärendet. Lag (1987:364).

17 § har upphävts genom lag (1998:91).

Omprövning och besvär

18 § Beslut om delpension skall omprövas om ändring av betydelse har
skett i de förhållanden som låg till grund för beslutet. Närmare
bestämmelser om omprövning får meddelas av regeringen eller, efter
regeringens bestämmande, av riksförsäkringsverket. Därvid får även
meddelas särskilda bestämmelser om omprövning med anledning av
retroaktivt verkande löneavtal.

Den som uppbär delpension är skyldig att omedelbart underrätta
försäkringskassan om ändring som kan leda till att pensionen minskas
eller drages in. Försäkringskassan skall i den utsträckning det skäligen
påkallas självmant inhämta uppgifter om den pensionsberättigades arbets-
och inkomstförhållanden. Försäkringskassan har också rätt att vid behov
kontrollera den pensionsberättigades arbetsförhållanden genom besök hos
honom av någon som kassan har givit sådant uppdrag. I ärende enligt
denna paragraf gäller 15 § i tillämpliga delar.

Föreligger sannolika skäl till att delpension skall dragas in eller
minskas, får pensionen helt eller delvis innehållas intill dess slutligt
beslut har fattats.

18 a § Om den som uppbär delpension oförvållat förlorar sin anställning
eller slutar sitt förvärvsarbete med giltig anledning och blir
arbetslös, har han fortsatt rätt till pension under förutsättning att
han är anmäld som arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling och är
beredd att anta erbjudet lämpligt deltidsarbete. Lag (1987:364).

19 § Har någon genom oriktig uppgift eller försummelse av uppgifts-
eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att del
pension har utgått obehörigen eller med för högt belopp eller har någon
eljest uppburit delpension obehörigen eller med för högt belopp och
skäligen bort inse detta, tillämpas bestämmelserna om återbetal
ningsskyldighet i 20 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

20 § Bestämmelserna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring om omprövning och ändring av försäkrings-
kassas beslut samt överklagande av försäkringskassas och
domstols beslut tillämpas även i ärende enligt denna lag.

Beslut i ärende enligt denna lag skall gälla omedelbart, om
inte annat anges i beslutet eller bestäms av domstol som har
att pröva beslutet. Lag (1998:91).

Övriga bestämmelser

21 § Om avgifter för finansiering av delpensionsförsäkringen föreskrivs
i lagen (1981:691) om socialavgifter. Lag (1981:695).

22 § Arbetsgivare och uppdragsgivare som underlåter att utfärda intyg
eller fullgöra annan uppgiftsskyldighet enligt 15 § andra stycket eller
18 § andra stycket döms till böter. Till samma straff döms den som
underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 18 § andra stycket
eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktigt
meddelande i uppgift enligt denna lag, om inte gärningen är belagd med
straff i brottsbalken.

23 § Bestämmelserna i 16 kap. 12 §, 17 kap. 1 § och 20 kap. 5, 6 och 8
§§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om utbetalning till annan än
den pensionsberättigade, sammanträffande av förmåner, preskription,
utmätningsförbud och uppgiftsskyldighet beträffande den som har god man
eller förvaltare enligt föräldrabalken tillämpas även i fråga om
delpension. Lag (1988:1271).

24 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande,
riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter för verkställighet av
denna lag. Lag (1983:396).

Övergångsbestämmelser

1986:144

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 17 § den 1 januari 1987, och i
övrigt den 1 januari 1988.

2. Har ett beslut meddelats av en pensionsdelegation och begär den
försäkrade att beslutet skall omprövas enligt 20 § jämfört med 20 kap.
10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall omprövningen ske i
socialförsäkringsnämnd, om omprövningen inte har hunnit slutföras före
den 1 januari 1987 eller om begäran om omprövning görs därefter.

3. I fråga om omprövning av beslut av socialförsäkringsnämnd som har
meddelats före den 1 januari 1988 gäller äldre bestämmelser.

1987:202

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Delpension som har beviljats
före ikrafträdandet skall med verkan från och med den 1 juli 1987 räknas
om till ett belopp som motsvarar 65 procent av den försäkrades
pensionsunderlag.

1987:364

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Äldre föreskrifter i 5–9, 12, 13 och 17 §§ gäller fortfarande i
fråga om delpension vid arbetstidsminskning som första gången har skett
före ikraftträdandet.

3. Vid tillämpning av 12 § andra stycket i dess nya lydelse skall i
förekommande fall tas hänsyn även till pensionspoäng som den försäkrade
skulle ha tillgodoräknats om han inte hade anmält undantagande från
försäkringen för tilläggspension enligt 11 kap. 7 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring i detta lagrums lydelse närmast före den 1 januari
1982.

1989:221

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter tillämpas
fortfarande i ärenden om delpension som avses börja utgå före
ikraftträdandet.

1992:1743

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
på delpension som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.

1994:742

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Äldre bestämmelser skall tillämpas för delpension som sökts före
ikraftträdandet och beviljas för tid med början före den 1 januari
1995.

3. När äldre bestämmelser om beräkning av delpension skall
tillämpas skall, vid ny beräkning av delpension som avser tid efter
december 1994, en minskning av arbetstiden med mer än 10
timmar per arbetsvecka i förhållande till den försäkrades arbetstid
innan delpension först beviljats beaktas endast om minskningen
inte överstiger den arbetstidsminskning som delpensionen senast
beräknats efter.

1995:518

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser skall
tillämpas om delpension sökts eller skall börja utges för tid med
början före ikraftträdandet.

1997:247

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre bestämmelser
skall tillämpas om delpensionen sökts eller skall börja utges
för tid med början före ikraftträdandet.

1998:91

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning
av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1998:675

Den upphävda lagen skall dock fortfarande gälla i fråga om dels
redan beviljade delpensioner, dels delpension som söks före
upphävandet och skall beviljas för tid med början före den 1
januari 2001.

Vid tillämpning av bestämmelserna i 5 andra stycket i den
upphävda lagen skall med ålderspension enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring likställas ålderspension enligt lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.